Đảng bộ phường Quảng Phúc: Chặng đường nhiều dấu ấn

Đảng bộ phường Quảng Phúc: Chặng đường nhiều dấu ấn

 •   26/05/2020 07:22:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Nhìn lại chặng đường từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) có thể tự hào vì đã đạt những thành tích đáng kể trên nhiều mặt. Đó là động lực, tạo thêm tiền đề cho địa phương tự tin hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.
Các đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Lộc

UBMTTQVN thị xã Ba Đồn- dấu ấn 5 năm nỗ lực

 •   26/05/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Tiếp nối truyền thống hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong toàn thị xã đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI đã đề ra, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân thị xã Ba Đồn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ

 •   18/05/2020 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
“Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta ‘ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.
Thị đội làm tốt công tác tuyển quân hàng năm

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn quyết tâm xây dựng Đảng bộ  vững mạnh toàn diện

 •   17/05/2020 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
      Xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân, luôn thể hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, tích cực đổi mới; quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trụ sở Công anh thị xã Ba Đồn

Đảng bộ Công an thị xã Ba Đồn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

 •   17/05/2020 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ Công an thị xã Ba Đồn càng thêm tự hào về những thành tích và chiến công trong công tác đảm bảo trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an thị xã vững mạnh, toàn diện. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thị xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Công an thị xã thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội , giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Đảng bộ phường Quảng Long: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Đảng bộ phường Quảng Long: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

 •   17/05/2020 07:16:00 PM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành là cách làm sáng tạo của Đảng bộ phường Quảng Long(thị xã Ba Đồn). Vì thế, 5 năm qua, phường Quảng Long đã có những bước tiến mới: kinh tế phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 •   11/05/2020 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.
Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”. 
Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, chạy chức, chạy quyền

Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, chạy chức, chạy quyền

 •   11/05/2020 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   10/05/2020 07:22:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
 Tạp chí lược trích bài phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đầu đề do Tạp chí Tuyên giáo TW đặt. 
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

 •   07/05/2020 10:43:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đầu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Nhân sự Đại hội: Để cán bộ mãi là "đầy tớ trung thành của nhân dân"

Nhân sự Đại hội: Để cán bộ mãi là "đầy tớ trung thành của nhân dân"

 •   02/05/2020 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng cho biết cán bộ đi đâu, làm gì, cho ai cái gì, nhận cái gì của ai, nhân dân đều biết hết. Qua sự giám sát của mình, nhân dân sẽ giới thiệu cho Đảng những nhân tố ưu tú.
Bài học lịch sử về đại đoàn kết toàn dân tộc từ đại thắng mùa xuân năm 1975

Bài học lịch sử về đại đoàn kết toàn dân tộc từ đại thắng mùa xuân năm 1975

 •   28/04/2020 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thị xã Ba Đồn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

 •   26/04/2020 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát  theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc và thủ tục. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

 •   23/04/2020 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa bỏng”, trong gian khó, hiểm nguy, trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đất nước, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu. 
Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Điểm sáng Quảng Thuận

 •   22/04/2020 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Đến Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự thay da đổi thịt từng ngày của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa; sản xuất kinh doanh phong phú, đa dạng với đầy đủ các loại ngành nghề. Cuộc sống của người dân từng bước đi lên nhờ sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Một góc đường phố Quảng Thọ

Đảng bộ phường Quảng Thọ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

 •   22/04/2020 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
   Những năm qua, Đảng bộ phường Quảng Thọ-thị xã Ba Đồn đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Xã Quảng Hòa nhìn từ trên cao

Đảng bộ xã Quảng Hòa sẵn sàng cho chặng đường mới

 •   22/04/2020 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Hòa đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian tới. 
Chùm tranh cổ động 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chùm tranh cổ động 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 •   21/04/2020 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) được phát động với các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

 •   19/04/2020 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin là nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đồng thời, cũng là nhiệm vụ quan trọng vừa thường xuyên, vừa cấp bách của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay1,416
 • Tháng hiện tại422,232
 • Tổng lượt truy cập8,626,452
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây