Một sô kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 20/09/2018 03:57
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế thị xã tiếp tục có bước phát triển ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ khá so với chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt 28.805 tấn, đạt 101% - 102,8% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm tăng 10,01%, đạt 92,68% chỉ tiêu nghị quyết; nông, lâm, ngư bình quân hàng năm tăng 2,35%/năm, đạt 52,8% nghị quyết đề ra. Cơ cấu ngành đến cuối năm 2017 chiếm 22,9%, dự ước đến cuối năm 2018 chiếm 21,75%, đạt 86,3% nghị quyết đề ra. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định. Sản lượng thủy sản năm 2017 đạt 11.784 tấn, dự ước cuối năm 2018 đạt 12.744 tấn, chiếm 94,9% so với chỉ tiêu đề ra, bình quân hàng năm tăng 3,55%/năm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm. Hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sự cố môi trường biển, với tổng số tiền 530 tỷ 558 triệu đồng.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, đã đạt 167 tiêu chí, tăng 49 tiêu chí so với năm 2015, bình quân đạt 16,7 tiêu chí /xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến cuối năm 2018 có 06 xã, tăng 04 xã so với đầu nhiệm kỳ, đạt 75% kế hoạch đến năm 2020. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, 7 tháng đầu năm 2018 đạt 120 tỷ 493 triệu đồng, dự ước cuối năm 2018 đạt 192 tỷ 955 triệu đồng, đạt 96,5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự ước đến cuối năm 2018 đạt 1.021,4 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 9,41%/năm. Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2018 ước đạt khoảng 90,8%. Thu nhập GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2018 dự ước đạt 37,6 triệu đồng, đạt 73,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Giáo dục - Đào tạo được chăm lo phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Dự ước đến cuối năm 2018 toàn thị xã có 40/56 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 9/25 trường so với chỉ tiêu nghị quyết đạt 36%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2017 chiếm 51%, dự ước đến cuối năm 2018 là 42,9%, đạt 78,7% nghị quyết đại hội đề ra. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Đến nay có 16/16 trạm y tế xã, phường có bác sỹ làm việc; có 14/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, dự ước đến cuối năm 2018 có 15/16 xã, phường chiếm tỷ lệ 93,75% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực, tỷ suất sinh bình quân hàng năm giảm 0,25%o/năm. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 4,37%. Hàng năm, giải quyết việc làm cho trên 4.593 người, đạt 104,4% chỉ tiêu đề ra.
Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.
Công tác nội chính được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm; chú trọng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức, người đứng đầu đơn vị. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng nhân quyền, dân chủ để xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được chú trọng.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị định Chính phủ, nữa đầu nhiệm kỳ đã thực hiện tinh gảm 42 biên chế thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố tại phường Quảng Thuận; triển khai kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính xã trên địa bàn. Cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực, chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, liên thông được nâng cao. Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp thị xã được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm đạt 96%. Công tác thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh.
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường: các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XXIV... cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời; nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm. Tổ chức sơ kết 02 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, đối tượng xấu; xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước. Qua đó, khơi dậy truyền thống và các phong trào thi đua yêu nước.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên triển khai đúng kế hoạch; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tính đến 31/7/2018) đã mở được 62 lớp, có 4.895 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch. Công tác khoa giáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng khó khăn được tăng cường. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, nữa đầu nhiệm kỳ, đã kết nạp được 431 đảng viên mới, trong đó có 17 đảng viên gốc giáo. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tăng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%. ...
Đổi  mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường kiểm tra, giám giám sát của Đảng. Cấp ủy, UBKT hai cấp chủ động xây dựng và tổ chức hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.
Các cấp ủy Đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.... Chỉ đạo tổ chức thành công hội thi dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước cấp thị xã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong công tác dân vận. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Các Chương trình hành động thự hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã giai đoạn 2016-2020 về phát triển về thương mại, dịch vụ gắn với du lịch; phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh; chương trình tiếp tục đổi mới công tác cán bộ được chỉ đạo triển khai đồng bộ bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại mà nghị quyết đại hội đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã đoàn kết, nhất trí, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần  xây dựng thị xã ngày càng phát triển

Tác giả bài viết: CTV Anh Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay3,815
  • Tháng hiện tại277,441
  • Tổng lượt truy cập2,806,077
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây