Thị xã Ba Đồn lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

Thứ năm - 19/09/2019 01:57
  Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, điều dễ nhận thấy ở thị xã Ba Đồn đó là sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Không phô trương, hình thức, phong trào đã đi vào chiều sâu, được thực hiện theo phương châm nói đi đôi với làm. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Việc nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã.
HOCTAP2
HOCTAP2
        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ thị xã Ba Đồn xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 đến tất cả các cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng nhân dân; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; xây dựng và chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, hàng năm của tập thể, cá nhân để thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đối mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Học và làm theo Bác, càng xuất hiện nhiều tấm lòng nhân ái, biết sống sẻ chia, mở rộng lòng mình để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, để nâng cao giá trị đời sống của chính mình và làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Hàng năm trên mảnh đất miền Trung nói chung, thị xã Ba Đồn nói riêng phải hứng chịu biết bao nhiêu trận bão lũ. Người dân phải gồng mình hứng chịu nhiều mất mát, đau thương. Để đồng hành với những nỗi đau đó cũng như nhằm gánh vác những thương tổn mà thiên nhiên gây ra, nhiều tổ chức, quỹ từ thiện và cá nhân, lực lượng công an, quân đội thị xã đã tiếp tế, giúp đỡ cũng như động viên tinh thần để họ sớm ổn định lại cuộc sống.
        Để nội dung Chỉ thị lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, việc chuyển tải nội dung Chỉ thị, chuyên đề hằng năm và những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05, chuyên đề hằng năm thông qua hội nghị báo cáo viên Thị ủy, lồng ghép với các hội nghị chuyên đề khác. Trong 3 năm, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã biên tập 34 số với 15.000 cuốn bản tin thị xã, hơn 130 tin, bài tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã mở chuyên mục “Học tập và làm theo Bác”  trên Trang thông tin điện tử badontv.vn phản ánh đầy đủ, sâu rộng nội dung, hoạt động, kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời chuyên mục “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo Bác được đăng tải, phát sóng trên sóng phát thanh của thị xã đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nghe, tìm hiểu, học tập.
Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền nội dung học tập và làm theo Bác, chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức linh hoạt như: thông qua sinh hoạt, hội họp, giao ban; hệ thống truyền thanh, truyên truyền trực quan; các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Đảng bộ Công an thị xã sáng tạo với mô hình lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập và làm theo Bác, chuyên đề hằng năm thông qua Hội nghị tuyên truyền “phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội”, qua các buổi nói chuyện, gặp gỡ với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh kết hợp tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên gắn với việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa như: Phong trào "Thanh niên học tập vì ngày mai lập nhiệp", “Tuổi trẻ Trường THPT Lương Thế Vinh học tập và làm theo lời Bác”, “Nói lời hay làm việc tốt”... Có thể thấy, việc tuyên truyền Chỉ thị số 05 thời gian qua đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến phong cách, lối sống, việc làm của từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã, góp phần đưa Chỉ thị 05 từng bước đi vào cuộc sống.
          Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã quan tâm thực hiện với nhiều nội dung thiết thực. Các trường học đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, các cuộc vận động của ngành phát động như: phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ban Thường vụ Thị Đoàn, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo tổ chức đoàn, hội, đội trong thị xã tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, đoàn viên, thanh niên; Thông qua việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đã góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, về ý nghĩa, giá trị và vai trò to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ vững tin hơn vào con đường, lý tưởng cách mạng; khơi dậy ở đoàn viên, thanh niên, thiếu niên ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết nhằm nâng cao đời sống nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng…. Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, tự giác “học trước, làm theo trước”, nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với nhân dân xã Quảng Thủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, qua đối thoại đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, những vấn đề phức tạp, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình liên quan đến sự cố môi trường biển, phòng, chống và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, bão lụt liên tiếp xảy ra trong năm 2016 và năm 2017. Qua đó, nền kinh tế thị xã 3 năm qua phát triển ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy sản một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng, nhiều công trình giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, cảnh quan được xây dựng, tạo nên bộ mặt khang trang hơn, diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đô thị ngày được nâng cao. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã được giữ vững.
Các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-xã hội đang tạo một luồng sinh khí mới để nhân dân Ba Đồn tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng tương xứng với vị thế mới. Nhiều sự kiện Văn hóa-TDTT được tổ chức với quy mô lớn như: Đại hội TDTT lần thứ VIII; tổ chức thành công giải đua thuyền truyền thống trên Sông Gianh lần thứ nhất, Chú trọng trao truyền, phát triển văn hóa bản sắc của địa phương, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ - TDTT của thị xã ngày càng phát triển.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác: Trường THPT Lương Thế Vinh tích cực đổi mới công tác dạy học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy, là điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Trong 3 năm từ 2016-2018, Đảng bộ nhà trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể LĐXS trong 3 năm liền. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển trên các lĩnh vực của thị xã. 4 năm liên tục từ 2015 - 2018 được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, 3 năm liền (2016 - 2018) chi bộ Đài giữ vững chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đơn vị Trường THPT Lương Thế Vinh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen trong sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.
      Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình sau 3 năm thành lập  quỹ “ Bữa Ăn Vì Người Bệnh Nghèo ”  đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tập thể, cá nhân và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, Quỹ đã vận động gần 45.000 suất ăn, tạo ra một chương trình đầy tính nhân văn, lôi cuốn được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia góp sức. Đoàn Thanh niên thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”; tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại kỳ thi THPT quốc gia… Hội Cựu chiến binh phường Quảng Thọ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn trọng điểm. Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự.
      Học tập và làm theo gương Bác, chị em Hội LHPN xã Quảng Thủy thành lập câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ nhân ái”. CLB hoạt động dựa trên việc vận động các chị em thu gom, phân loại rác thải, phế liệu, tận dụng những phế liệu có thể tái sử dụng bán lấy tiền gây “Quỹ nhân ái”. Số tiền từ “Quỹ nhân ái” đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, ốm đau bệnh tật, các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi…
      Bên cạnh đó còn rất nhiều tập thể xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả như: Hội Nông dân phường Quảng Thuận phối hợp với Công an phường phát động phong trào “Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”; mô hình hội viên nông dân giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng tại xã Quảng Trung; Chi bộ Tân Long, trực thuộc Đảng bộ bộ phận Chính Trực, Đảng bộ phường Quảng Long vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của xóm, xây dựng đình làng, hệ thống loa truyền thanh và đường điện sáng công cộng; Trường Tiểu học xã Quảng Trung xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp; mô hình xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Đảng bộ bộ phận và nhân dân thôn Vĩnh Lộc
          Cũng thông qua các phong trào, gương cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điển hình có ông Nguyễn Quang Huy, khu phố 3, phường Ba Đồn miệt mài trong việc sưu tầm ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng kính yêu lãnh tụ sâu sắc; mô hình mộc mỹ nghệ, sản xuất gạch không nung và dạy nghề miễn phí cho con em nông dân của ông Nguyễn văn Hùng ở xã Quảng Lộc; mô hình làng nghề truyền thống của ông Hoàng Hữu Tố, xã Quảng Tân; mô hình kinh doanh siêu thị của ông Hồ Văn Son đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 40 lao động có việc làm ổn định; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Bí thư chi bộ thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung đã có nhiều đóng góp trong việc vận động bà con xây dựng Nông thôn mới… Nhà báo Phạm Phú Thép, phóng viên thường trú Báo Văn hóa tại Quảng Bình, người khởi xướng thành lập Nhóm thiện nguyện thị xã Ba Đồn, hạt nhân của mô hình nồi cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, với những hoạt động tích cực kết nối, huy động cộng đồng, đã giúp bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn vì ốm đau, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt chị Phạm Thị Luyện, xã Quảng Lộc với xưởng may tạo việc làm cho các chị em bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn… Chị đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đóng góp trong phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi.
       Trong rất nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trong ngành giáo dục có cô giáo Đặng Thị Chung-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh đã thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ giáo viên và học sinh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng nếp sống văn hóa tại nơi công sở. 5 năm liền, Chi bộ nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Vinh dự hơn, năm học 2018-2019, nhà trường được Chính Phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
      Có thể khẳng định phong trào học và làm theo lời Bác ở thị xã Ba Đồn đã lan tỏa đến quần chúng nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng quê hương, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại mỗi địa phương.
Nhìn chung, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng ở thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ không ngừng được nâng lên.
Tin rằng, với những kết quả đạt được, thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn thị xã sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, đạt nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

 

Tác giả bài viết: Dương Sơn -  Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay17,759
  • Tháng hiện tại148,086
  • Tổng lượt truy cập9,717,331
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây