Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thị xã Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn

Thứ hai - 13/08/2018 10:39
(TRÍCH) QUY CHẾ Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8  năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, địa phương  trong quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
2. Các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã Ba Đồn, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời
1.Thực hiện quản lý hoạt động quảng cáo căn cứ vào quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình).
2. Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; các quy định khác của pháp luật có liên quan, phù hợp với quy hoạch, không gian, cảnh quan, kiến trúc trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Điều 4. Hình thức, phương tiện quảng cáo ngoài trời
  1. Hình thức quảng cáo
Là sự thể hiện sản phẩm quảng cáo bằng chữ viết, biểu tượng (logo), màu sắc, ánh sáng, hình ảnh và các hình thức khác.
  1. Phương tiện quảng cáo
a) Bảng tuyên truyền cổ động chính trị, bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ đứng độc lập.
b) Băng rôn dọc.
c) Băng rôn ngang.
  1. Bảng quảng cáo tại các công trình, nhà ở riêng lẻ.    
đ) Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM).
e) Bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách.
f) Màn hình chuyên quảng cáo: Màn hình điện tử LED, LCD.
g) Bảng chỉ đường, biển hiệu.
h) Bảng quảng cáo rao vặt.
i) Các vật thể và phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Khu vực không thực hiện quảng cáo
1. Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, trường học, bệnh viện, thị đội, công an; những vị trí dành cho tuyên truyền cổ động chính trị.
2. Các di tích, nơi đặt tượng đài, đài tưởng niệm, bia tưởng niệm, đình, đền, chùa, miếu, nhà thờ, nghĩa trang, công viên nước.
3. Khu trung tâm hành chính các xã, phường.
4. Khu vực quy định tại khoản 1 đến khoản 5 Điều này được tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ những sự kiện chính trị - xã hội lớn của cả nước, tỉnh và thị xã.
5. Đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ.
6. Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông.
Điều 6. Khu vực ưu tiên thực hiện tuyên truyền cổ động chính trị
1. Trung tâm Văn hóa Thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao, học tâp cộng đồng các xã, phường.
2. Trên các trục trên dải phân cách đường Hùng Vương, đường Quang Trung thị xã ba Đồn.
Điều 7. Hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ của ngành bằng hình thức trực quan (bảng, băng - rôn) phải có văn bản thông báo nội dung thực hiện tuyên truyền và 02 (hai) mẫu makét in màu, có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, đơn vị gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã trước 5 ngày làm viêc.
2. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Ba Đồn thực   hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đơn vị thực hiện thủ tục thông báo như khoản 1, Điều 7 - gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, để thống nhất về số lượng, thời gian và vị trí thực hiện theo quy hoạch.
3. Quy định về quy cách, thời gian thực hiện theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 3105/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình và các điều kiện như sau:
a) Biểu trưng, logo, nhãn hiệu hàng hóa của đơn vị tài trợ phải đặt ở phía dưới cùng của băng rôn, bảng và không quá 20% diện tích.
b) Lắp đặt đúng vị trí quy đinh, gắn ngay ngắn, cân đối; trong suốt thời gian thực hiện đơn vi chủ quản có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và xử lý kịp thời băng rôn, bảng quảng cáo không để bị rách, đứt; không chồng lấn, che khuất nhau, phải tháo dỡ khi hết thời gian thực hiện.
c) Thực hiện nộp phí dịch vụ treo, tháo dỡ và quản lý băng rôn dọc trong thời gian quảng cáo với chủ đầu tư lắp đặt hệ thống giá treo-đỡ băng rôn dọc.
Điều 8. Quảng cáo bằng bảng quảng cáo đứng độc lập
1. Bảng quảng cáo tấm lớn trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn thị xã Ba Đồn thực hiện tuân thủ theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Bảng quảng cáo tấm nhỏ dưới 40m2 thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17: 2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 9. Quảng cáo tại công trình, nhà ở riêng lẻ
1. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.  
2. Bảng quảng cáo lắp đặt tại mặt tiền các công trình, nhà ở riêng lẻ: Thực hiện theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình, nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Chiều cao bảng quảng cáo tối đa 5m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng, số lượng không quá 02 bảng, tổng diện tích 02 bảng
b) Đối với công trình, nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5m. Công trình, nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.
4. Đối với quảng cáo tại công trình, nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy chuẫn kỷ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được quy định tại Thông tư số 19/TTBXD ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
5. Bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài tòa nhà cao tầng, công trình, nhà ở phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn sinh mạng, thông gió, chiếu sáng. Bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình, nhà ở phải có giấy phép xây dựng theo Điều 31 Luật Quảng cáo.
6. Trong khuôn viên công trình đang xây dựng được lắp đặt hoặc thể hiện
quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao quanh công trình, nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công, các hoạt động bình thường của các công trình lân cận và các hoạt động xung quanh khác.
7. Trong khuôn viên trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, bến xe, bãi đỗ xe (được cơ quan có thẩm quyền giao đất hoạt động ổn định) được thực hiện quảng cáo tấm nhỏ có diện tích dưới 40m2 thực hiện thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 10. Quảng cáo trên băng rôn dọc
1. Băng rôn dọc tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội có nội dung quảng cáo thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. Thời gian thực hiện tối đa 15 ngày.
2. Băng rôn dọc quảng cáo cho chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, khai trương, quảng cáo sản phẩm, được thực hiện trên hệ thống giá treo - đỡ băng rôn dọc và đảm bảo các quy định sau:  
a) Vị trí và số lượng băng rôn dọc trên các tuyến đường thống nhất theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/10/2016.
b) Kích thước băng rôn dọc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
c) Thời hạn tối đa 15 ngày.
d) Thực hiện nộp phí dịch vụ treo, tháo dỡ và quản lý băng rôn dọc trong thời gian quảng cáo với chủ đầu tư lắp đặt hệ thống giá treo - đỡ băng rôn dọc.
Điều 11. Quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM)
1. Không quảng cáo trên nóc nhà chờ xe buýt, không đặt bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực nhà chờ xe buýt.
2. Được thực hiện quảng cáo trong phạm vi nhà chờ xe buýt.              
3. Phía ngoài trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu của ngân hàng là chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ của Ngân hàng chỉ được quảng cáo bên trong trạm rút tiền tự động, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Điều 12. Quảng cáo trên dải phân cách
1. Quảng cáo tại dải phân cách của đường đô thị phải đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến các quy chuẩn về giao thông và xây dựng; thực hiện thống nhất mẫu bảng quảng cáo trên cùng một tuyến đường.
2. Hình thức: Hộp đèn quảng cáo đứng độc lập.
3. Vị trí thực hiện, yêu cầu kỹ thuật: Theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định Số 3105/QĐ-UBND 10/10/2016 và quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 13. Màn hình chuyên quảng cáo
1. Màn hình chuyên quảng cáo lắp đặt ngoài trời trên địa bàn thị xã Ba Đồn thực hiện theo Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/10/2016.
2. Màn hình chuyên quảng cáo LED thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Thực hiện xã hội hóa màn hình chuyên quảng cáo LED được thực hiện Theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Quy định của UBND tỉnh ban hành từng thời kỳ.  
Điều 14. Biển chỉ dẫn
1.Vị trí đặt biển chỉ dẫn: Vị trí lắp đặt trên vỉa hè các tuyến đường yêu cầu khoảng cách mép ngoài của biển theo phương ngang đường phải cách mép phần đường xe chạy tối thiểu là 0,5m và tối đa là 1,7m. Trường hợp không có lề đường, hè đường, khuất tầm nhìn hoặc các trường hợp đặc biệt khác được phép điều chỉnh theo phương ngang nhưng mép biển phía phần xe chạy không được chờm lên mép phần đường xe chạy và cách mép phần đường xe chạy không quá 3,5 m.
2. Số lượng: Số lượng không quá 02 biển chỉ dẫn
3. Kích thước biển chỉ dẫn: 1,2m ngang x 0,8m cao
4. Chiều cao cột biển chỉ dẫn: Độ cao đặt biển tính từ mép dưới của biển đến mặt đường là 1,8 m đối với đường ngoài khu đông dân cư và 2,0m đối với đường trong khu đông dân cư, theo phương thẳng đứng.
Điều 15. Biển hiệu
Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và yêu cầu sau:
1. Vị trí: Đặt ở cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
2. Số lượng, kiểu dáng: 01 (một) biển hiệu ngang hoặc biển hiệu dọc bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.
a) Biển hiệu ngang: Chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.
b) Biển hiệu dọc: Chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
3. Biển hiệu có diện tích một mặt trên 20m2  kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 31 Luật Quảng cáo.
4. Biển hiệu thực hiện dạng chữ gắn trực tiếp lên tường công trình, nhà ở được thực hiện tổng chiều cao các chữ tối đa 2m, chiều ngang các chữ không vượt quá giới hạn kết cấu tường có thể gắn chữ; đảm bảo mỹ quan và phù hợp với kiến trúc công trình.

Nguồn tin: UBND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay14,327
  • Tháng hiện tại210,628
  • Tổng lượt truy cập4,141,745
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây