Chương trình truyền thanh “Tiếng nói từ cơ sở” do Đài truyền thanh Phường Quảng Phong, ngày 19/12/2018

Thứ tư - 19/12/2018 17:42
Quảng phong triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019
Hiện nay, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng theo lịch thời vụ sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019, Ban kinh tế nông nghiệp phường Quảng Phong đã chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành triển khai kế hoạch gieo cấy với các nội dung như: Chỉ đạo các tổ cày tiến hành cày ải trước 01 tháng, phát động nhân dân dắp bồ dữ nước, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột trên toàn bộ diện tích. Kết hợp nguồn nước tự có và nguồn nước của hệ thống thủy lợi Tiên lang để chủ động khâu làm đất.
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường đã hoàn thành việc làm đất, 103,6 ha/103,6 ha đạt 100% kế hoạch đề ra. Các loại giống chủ yếu gieo cấy là các loại giống có chất lượng gạo tốt như: P 6, HT1 và các loại giống Xuân muộn.
Hiện nay, bà con nông dân đang chuẩn bị các bước để tiến hành bước vào việc gieo cấy, phấn đấu đến 31/12/2018 sẻ hoàn thành việc gieo cấy vụ Đông xuân năm 2018-2019.

Đoàn thanh niên phường Quảng Phong với phong trào mùa Đông tình nguyện 2018.
Thực hiện kế hoạch số: 10/KH-ĐTN ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ban thường vụ thị đoàn Ba Đồn về tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018 và xuân tình nguyện 2019, chào mừng kỷ niệm 5 năm, ngày thành lập thị xã Ba Đồn (20/12/2013-20/12/2018).
Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn phường Quảng Phong đã triển khai đến các chi đoàn trong toàn phường về đợt hưởng ứng, cụ thể, đã phát động đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại các khu vực công cộng trên địa bàn, lễ phát động đã thu hút gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia và tiến hành xử lý gần 1 tấn rác thải. Phát động trồng và chăm sóc hoa tại khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ phường có 50 đoàn viên thanh niên tham gia.
Trong thời gian tới, đoàn phường Quảng phong sẻ tiếp tục phát động phong trào tình nguyện, nhằm khơi dậy phong trào trong lực lượng đoàn viên thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

Phường Quảng Phong, những bước đột phá trong năm 2018
          Phường Quảng Phong là một phường trực thuộc thị xã Ba Đồn, có 1497 hộ, 6251 nhân khẩu, có gần 50% đồng bào theo Đạo Thiên chúa. Nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
N¨m 2018, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc chuyển đổi một số diện tích đất sang đất phi nông nghiệp, phù hợp với việc mở rộng đô thị, chính vì vậy bộ mặt phường Quảng Phong ngày càng khỏi sắc. Bên cạnh đó với sù næ lùc phÊn ®Êu tÝch cùc cña §¶ng bé vµ cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, nhất trí của toµn thÓ nh©n d©n trong toµn ph­êng, nên ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và phát triển, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lảnh đạo của Đảng và sự điều hành của  chính  quyền trong việc phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-xã hội và Quốc phòng-An ninh của địa phương.
Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp năm 2018 ®¹t 48 t¹/ ha. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc đạt1.347 tấn. Thu nhập về trồng trọt 8 tỷ 755 triệu đồng.
C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch ®óng h­íng, øng dông cã  hiÖu qu¶ c¸c tiÕn bé khoa häc kû thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµnh nghÒ dÞch vô tõng b­íc ®­îc ph¸t triÓn. Trªn ®Þa bµn ph­êng hiÖn nay cã 483 c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, tăng so với năm 2017 là 21 cơ sở. Thu nhËp tõ ngµnh nghÒ, dÞch vô: 94620 triÖu ®ång.
Ch¨n nu«i tiÕp tôc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, nhiÒu m« h×nh trang tr¹i ®­îc h×nh thµnh  kinh tÕ trang tr¹i ph¸t triÓn. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i lµ 4 tû 585 triÖu ®ång.
Về đánh bắt thủy hải sản, hiện tại trên địa bàn phường có 106 tàu thuyền tham gia đánh bắt. Các chủ tàu thuyền tranh thủ thời tiết thuận lợi, ra khơi đánh bắt tạo thu nhập cho kinh tế gia đình và bảo vệ chủ quyền biển  đảo của tổ quốc.
Nuôi trồng thủy sản được nhân dân chú trọng đầu tư ao hồ, con giống. đã thả nuôi đạt 99,5% kế hoạch. Năm 2018 thu nhập từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là 85 tỷ 850 triệu đồng.
 LÜnh vùc v¨n ho¸ - x· héi chuyÔn biÕn tÝch cùc. Gi¸o dôc - ®µo t¹o ph¸t triÓn toµn diÖn. Các nhà trường đều giữ vững trường chuẩn Quốc gia. Duy tr× phæ cËp TiÓu häc, phæ cËp Trung häc c¬ së ®­îc tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. 3 nhà trường trong năm 2018 được Nhà nước và địa phương đầu tư như: xây dựng mới, sửa chửa phòng học, khuôn viên, hàng rào với tổng trị giá 11tỷ 704 triệu đồng.
C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ, chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng y tÕ th«n b¶n ®­îc duy tr× æn ®Þnh vµ cã nhiÒu tiÕn bé. Trong năm đã khám chửa bệnh cho 2.976 lượt người, điều trị tại trạm 308 trường hợp. Tr¹m Y tÕ giữ vững chuÈn  quèc gia.
 Phong trµo “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” ®­îc ®«ng ®¶o c¸n bé vµ nh©n d©n ®ång t×nh h­ëng øng, t¹o nªn kh«ng khÝ thi ®ua gi÷a c¸c Tæ d©n phè, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ và từng hộ gia đình. N¨m 2018 cã 1.297/1497 hộ gia ®×nh ®¹t danh hiÖu gia ®×nh v¨n ho¸ ®¹t 86,6%, tăng so với năm 2017 là 1.2%.
C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ thao, c«ng t¸c d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em, c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, xo¸ m¸i tranh cho hé nghÌo vµ chÝnh s¸ch x· héi ®­îc triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. Đầu n¨m 2018, sè hé nghÌo trªn ®Þa bµn ph­êng lµ 72 hé chiÕm tû lÖ 4,92%, ®Õn cuèi n¨m, sè hé nghÌo toµn ph­êng hiÖn t¹i lµ 56 hé chiếm tỷ lệ 3,68%, giảm so với tỷ lệ đầu năm là 1,24%.
C«ng t¸c Quèc phßng - An ninh tiÕp tôc ®­îc còng cè gi÷ v÷ng ®­îc sù æn ®Þnh vÒ an ninh chÝnh trÞ-trËt tù an toµn x· héi trªn ®Þa bµn.
          C«ng t¸c x©y dùng chØnh ®èn §¶ng chuyÓn biÕn tÝch cùc c¶ vÒ chÝnh trÞ t­ t­ëng, tæ chøc, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng. Cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tư tưởng, ®¹o ®øc, phong cách Hå ChÝ Minh” ®­îc tiÕp tôc tËp trung chØ ®¹o ®­îc triÓn khai mét c¸ch nghiªm tóc ®Õn tËn mäi §¶ng viªn.  HÖ thèng chÝnh trÞ ngµy cµng ®­îc cñng cè v÷ng m¹nh, g÷i v÷ng sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, trong bé m¸y qu¶n lý vµ sù ®ång thuËn trong nh©n d©n, d©n chñ ngµy cµng ®­îc më réng, ph¸t huy vµ huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña toµn §¶ng, toµn d©n ®Èy m¹nh sù nghiÖp ®æi míi cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
Víi sù cè g¾ng næ lùc cña toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n d©n trong toµn ph­êng, n¨m 2018 tæng thu nhập toµn ph­êng lµ: 249 tỷ 296 triệu ®ång đạt 106,9% kế hoạch, tăng so với năm 2017 gần 35 tỷ đồng .
Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2018 ®¹t 38.67.000 ®ång/ng­êi/ n¨m, t¨ng so víi n¨m 20172.947.000 ®ång/ người/ năm.
Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc n¨m 2018 lµ hÕt søc quan träng,  t¹o ®µ, t¹o thÕ ®Ó tiÕp b­íc vµo n¨m 2019. Lµ n¨m thø 4 và củng là năm cuối cùng thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng phường Quảng phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020.
          Víi niÒm tin vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong năm 2018, toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n d©n phường Quảng Phong quyết tâm cùng nhau ®ång lßng, ®ång søc, lương giáo đoàn kết, kh¾c phôc mäi khã kh¨n, thö th¸ch, ph¸t huy mọi nguån lùc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ - thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vÒ chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i - ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ, ph¸t triÓn dÞch vô; gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè; gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ, v¨n ho¸ thÓ thao, b¶o vÖ, ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n, kh«ng ngõng, ch¨m sãc, c¶i thiÖn ®êi sèng mäi mÆt cho nh©n d©n. T¨ng c­êng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô quèc phßng - an ninh vµ c«ng t¸c gi¸o dôc, thùc hiÖn ph¸p luËt.
          TiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tư tưởng, ®¹o ®øc, phong cách Hå ChÝ Minh”. N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc §¶ng, chó träng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng, l·ng phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm; g÷i g×n mèi quan hÖ gi÷a §¶ng với nh©n d©n; n©ng cao hiÖu lùc ho¹t  ®éng cña H§ND vµ vai trß qu¶n lý ®iÒu hµnh cña UBND, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi, ph¸t huy d©n chñ vµ søc m¹nh khèi ®ại ®oµn kÕt toàn d©n, quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô ®· ®Ò ra.
          Víi truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h­¬ng Qu¶ng Phong anh hïng, §¶ng bé vµ nh©n d©n ph­êng Qu¶ng Phong sÏ nªu cao tinh thÇn ®oµn kÕt thèng nhÊt, næ lùc phÊn ®Êu v­ît bËc b­íc vµo n¨m  2019 víi quyÕt t©m vµ giµnh ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ cao h¬n./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay17,123
  • Tháng hiện tại317,366
  • Tổng lượt truy cập3,884,363
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây