Chuyên mục "Tiếng nói từ cơ sở" Xã Quảng Lộc, ngày 03/4/2019

Thứ tư - 03/04/2019 15:40
Đảng bộ xã Quảng Lộc học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Vừa qua, Đảng bộ xã Quảng Lộc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chuyên đề nhấn mạnh, việc tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân...


Xã Quảng Lộc tổ chức lể ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Quảng Lộc tổ chức lể ra quân, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
      Nội dung điều tra gồm các thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở và nhiều nội dung thông tin khác đã được các điều tra viên trên địa bàn xã bắt đầu tiến hành thu thập.
      Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong tất cả các công đoạn. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.
    Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, chính xác, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn xã Quảng Lộc, hiện nay các điều tra viên đang tiến hành điều tra tại các thôn, phấn đấu đến trước ngày 15/4 hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở địa bàn đặc thù và trước ngày 25/4 hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở địa bàn khu dân cư.

Thôn Vĩnh Lộc tổng kết nhiệm kỳ 2016-2019, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2021

       Vừa qua, thôn Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2021.
       Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, tồn tại hạn chế. Theo đó, nhiệm kỳ qua thôn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: năng suất cây lúa đạt 56 tạ/ha, các ngành nghề dịch vụ phát triển, mô hình thu gom rác thải hoạt động có hiệu quả, an ninh chính trị được gữa vững, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.
     Hội nghị triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tới với nhiều nội dung quan trọng như: Phấn đấu đạt năng suất cây lúa từ 55-67 tạ/ha, cây ớt và rau màu từ 14-18 triệu đồng/sào/vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 32-33 triệu đồng/người/năm, tiếp tục gữa vững Danh hiệu “Thôn văn hóa”, xây dựng khu dân cư tiên tiến không có người nghiện hút,cờ bạc, không có bạo lực gia đình, gữa gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5% xuống dưới 3%...
      Hội nghị đã bầu trưởng, phó thôn và thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.

Sự cần thiết phải sáp nhập ba thôn trên địa bàn xã Quảng Lộc

       Quảng Lộc là một trong 9 xã vùng Nam của thị xã Ba Đồn; phía Đông, Đông Nam giáp xã Quảng Văn; phía Tây giáp xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy; phía Nam giáp xã Quảng Hòa; phía Bắc trải dọc theo dòng sông Gianh. Xã có 6 thôn (gồm: Vĩnh Phước Tây, Vĩnh Phước Đông, Vĩnh Phước Nam, Cồn Sẻ, Vĩnh Lộc, Phù Trịch); diện tích 606,65 ha; dân số có 2.252 hộ với 9.128 nhân khẩu, trong đó có hơn 75% dân số theo đạo Thiên chúa giáo.
     Thực hiện chủ trương của các cấp và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã xây dựng Đề án sáp nhập 03 thôn: Vĩnh Phước Tây, Vĩnh Phước Đông và Vĩnh Phước Nam. Trong những năm qua, hoạt động của các thôn đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị - xã hội cấp trên được triển khai kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của địa phương; phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xoá bỏ hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi truờng; từng bước đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân cư.
      Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, công tác tổ chức, hoạt động của thôn cũng còn nhiều tồn tại, bất cập, quy mô thôn nhỏ làm phát sinh tổ chức, tạo nhiều đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi ngân sách, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Chi bộ, Ban cán sự thôn và các tổ chức đoàn thể; khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là ảnh hưởng đến truyền thống của làng Vĩnh Phước đã được hình thành, ổn định và phát triển từ hàng trăm năm. Cụ thể là: Năm 2006, thực hiện chủ trương chia tách thôn, thôn Vĩnh Phước được chia tách thành 03 thôn, gồm thôn Vĩnh Phước Tây, Vĩnh Phước Đông, Vĩnh Phước Nam theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND  huyện Quảng Trạch; trong đó thôn Vĩnh Phước Nam chỉ có gần 35 ha với 134 hộ; thôn Vĩnh  Phước Đông chỉ có 225 hộ là không đảm bảo tiêu chuẩn về dân số của thôn theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
      Song song với việc xây dựng Đề án sáp nhập thôn mới trình cấp có thẩm quyền quyết định, UBND xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo Đảng uỷ lãnh đạo việc chuẩn bị phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức của Chi bộ, Chi hội, Trưởng thôn và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn mới, Ban cán sự thôn: 02 người (Trưởng và Phó thôn) Số cán bộ không chuyên trách tại thôn mới: 03 người (gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên).Ba thôn cũ được thành lập thành 3 đội trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng của ba thôn cũ trước đây.Thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thôn mới.
      Từ thực tế này, việc sáp nhập 03 thôn nói trên là phù hợp với thực tiễn địa phương, là nhu cầu của đại đa số nhân dân; nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, tinh gọn bộ máy, tập trung đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tăng cường sức mạnh trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo sự gắn bó, giữ gìn và phát huy nét văn hóa tốt đẹp, tinh thần đoàn kết keo sơn của làng truyền thống – Vĩnh Phước đã có từ xa xưa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay12,726
  • Tháng hiện tại279,756
  • Tổng lượt truy cập4,921,117
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây