CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn

Thứ ba - 28/05/2019 15:13
 Ngày 23/5/2019, đồng chí Trương An Ninh, TUV - Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã ký Chỉ thị số: 23-CT/ThU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. sau đây là nội dung Chỉ thị.
 Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Các chủ trương, chính sách về giảm nghèo và giải quyết việc làm thực sự đi vào cuộc sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện; công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,17% (1.182 hộ), , góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chủ trương chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm còn một số tồn tại, hạn chế: Kết quả giảm nghèo có mặt chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tuy giảm nhưng một số địa phương vẫn ở mức cao so với mức bình quân của thị xã như: xã Quảng Sơn, xã Quảng Lộc, xã Quảng Hòa, xã Quảng Tân…Nguyên nhân chủ yếu là do trong lãnh đạo, chỉ đạo một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình giảm nghèo; công tác quản lý, điều hành lồng ghép nguồn lực các chương trình, dự án chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, một số mô hình, điển hình trong công tác giảm nghèo bền vững chưa được nhân rộng; tình trạng một bộ phận hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, việc rà soát, bình xét hộ nghèo có nơi còn tình trạng nể nang chưa đúng đối tượng theo quy định; sự vào cuộc của Mặt trận và đoàn thể ở một số xã, phường còn hạn chế.
Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5% - 2% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động số 05 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020. Kiên quyết xóa bỏ những tư tưởng lệch lạc để được vào diện hộ nghèo, nhất là những hộ gia đình trẻ, có nguồn lực, sức khỏe và khả năng lao động nhưng lười lao động; quản lý chặt chẽ việc tách hộ để được hưởng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là đối với người cao tuổi đang sinh sống với con, cháu trong một nhà.
2. UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban ngành chức năng, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020; cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ giảm nghèo từ thị xã đến cơ sở. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan chương trình giảm nghèo, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách về hỗ trợ nhà ở, vốn vay, giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt và thông tin nhằm bảo đảm giảm nghèo bền vững.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo; đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát và đánh giá thực hiện các chương trình, dự án.
3. Đảng ủy các xã, phường căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm của địa phương trong thời gian tới. Tăng cường công tác đôn đốc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo thực chất, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân; chỉ rõ các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Lấy chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu các địa phương. Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân liên quan công tác giảm nghèo ngay tại địa phương, không để người dân khiếu nại lên cấp trên.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, hộ nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm tỷ lệ hộ nghèo trong các hội viên, đoàn viên. Vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào như: “Ngày vì người nghèo” “ Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”…. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí vận động.
5. Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn, Bản tin thị xã mở chuyên mục tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã; kịp thời đưa tin người tốt, việc tốt, các gương điển hình trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, phổ biến, giải đáp các chính sách về giảm nghèo theo hướng bền vững để mọi người dân biết, thực hiện.
6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Thị ủy viên, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo - Giải quyết việc làm thị xã theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách tăng cường hơn nữa các hoạt động giúp đỡ bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tham gia và định hướng kế hoạch giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn giúp các địa phương đề ra giải pháp phù hợp để thoát nghèo bền vững; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm bảo đảm sát tình hình thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo cũng như việc tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo tại các địa phương, xử lý nghiêm túc các sai phạm.
Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, UBND thị xã, Ban chỉ đạo giảm nghèo - giải quyết việc làm thị xã, các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Thị uỷ để theo dõi chỉ đạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế  của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn (Ban hành theo Quyết định số: 3217/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn )       Chương I VỊ TRÍ, CHỨC...

Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay7,753
  • Tháng hiện tại89,317
  • Tổng lượt truy cập5,955,346
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây