Tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019

Thứ năm - 30/05/2019 14:20
 Ngày 13-5-2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019. Báo Quảng Bình xin đăng tải nội dung kế hoạch và thể lệ giải như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 - Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
 - Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
  - Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
 - Thông qua Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 nhằm cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, kết luận của Trung ương, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 2. Yêu cầu
 - Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc, những cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình để trao giải; tôn vinh các tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.
 - Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 có chất lượng và tham gia công tác xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện, biểu dương cách làm hay, mô hình tốt và đấu tranh, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm, phản ánh những khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.
 II. NỘI DUNG
 1. Tên giải thưởng
 Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019.
 2. Nội dung triển khai
 Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa-Thông tin trước đây và Bộ Thông tin-Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng giành để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình trên phạm vi toàn tỉnh.
 3. Đối tượng tham dự giải
 - Về tác giả: Mọi công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải, được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.
 - Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
 Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương.
 - Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình; động viên nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.
 - Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình tại địa phương; làm tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí, những người làm báo bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
 4. Thời gian tác phẩm dự giải
 - Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-10-2018 đến 1-9-2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-9-2019 (theo dấu bưu điện).
 - Từ ngày 15-9-2019 đến ngày 10-10-2019, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình tổ chức chấm, xét chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải tại tỉnh; xét chọn các tác phẩm xuất sắc nhất gửi Ban Tổ chức Trung ương để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV-năm 2019 trước ngày 10-11-2019.
 III. BAN TỔ CHỨC GIẢI, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI
 1. Thành phần Ban Tổ chức giải
 Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 do Thường trực Tỉnh ủy quyết định, gồm có: đại diện Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.
 2. Cơ quan thường trực giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình.
 IV. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
 1. Số lượng giải thưởng:
- Về tác phẩm: Có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 7 giải khuyến khích.
- Về giải tập thể: Ban Tổ chức giải sẽ trao giải đồng hạng “Xuất sắc” cho 03 tập thể là cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức các huyện uỷ, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiêu biểu.
 2. Giá trị giải thưởng
- Giải A: 10.000.000 đồng
- Giải B: 7.000.000 đồng
- Giải C: 5.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
- Giải tập thể xuất sắc: 10.000.000 đồng.
 3. Hình thức khen thưởng
- Đối với tác giả, nhóm tác giả đoạt giải: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ giải.
- Đối với tập thể xuất sắc: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình.
 4. Công bố và trao giải
 Lễ công bố và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I - năm 2019 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).
 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 - Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức giải, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức giải trình Thường trực Tỉnh ủy.
 - Làm đầu mối nhận hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019. Tổng hợp các tác phẩm đáp ứng tiêu chí, thể lệ để xét chọn và trao giải tại tỉnh; tổng hợp hồ sơ các tác phẩm đoạt giải gửi dự thi ở Trung ương. Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức lễ công bố và trao giải tại tỉnh.
 - Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 để cán bộ, đảng viên, nhân dân, phóng viên, nhà báo, hội viên, đoàn viên nhiệt tình tham gia, hưởng ứng và gửi tác phẩm có chất lượng dự thi. Đồng thời, chỉ đạo phổ biến Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương.
 3. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; thẩm định kinh phí và các điều kiện đảm bảo để tổ chức lễ công bố, trao giải tại tỉnh.
 4. Các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh: Triển khai phổ biến rộng rãi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019; cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công của giải.
 5. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh: Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này; phát động hội viên tích cực sáng tác tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019.
 6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này; chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 và kế hoạch này.
7. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các tạp chí của tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019; phát động và tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia.
 8. Ban hành kèm theo kế hoạch này Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 làm căn cứ xét chọn tác phẩm xuất sắc và tập thể tiêu biểu để trao giải.
 
***
 
THỂ LỆ
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019
(ban hành kèm theo Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 13-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
 
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Tên gọi giải thưởng
 Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình là giải thưởng hàng năm do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) do Bộ Văn hóa-Thông tin trước đây và Bộ Thông tin-Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình trên phạm vi toàn tỉnh.
 Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
 - Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 - Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển lý luận về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
 - Động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
 - Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc và tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạtđộng tuyên truyền về xây dựng Đảng.
 Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình.
 2. Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
 3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
 
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự
 1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 2 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Đối với tác giả hoặc nhóm tác giả đạt giải của tỉnh, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình sẽ lựa chọn 1 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi đi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc theo quy định.
 2. Tác giả có tác phẩm gửi dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
 Điều 5. Tiêu chí xét trao giải
 I. Đối với tác phẩm
1. Tiêu chí chung
1.1 Tác phẩm báo chí được trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..), thời gian kể từ ngày 1-10-2018 đến ngày 1-9-2019. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số kỳ tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.
 1.2. Tác phẩm được xét trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là các tác phẩm phản ánh các hoạt động thực tiễn sinh động của địa phương, nhất là các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực, các vấn đề đã được tổng kết hoặc tập trung chỉ đạo.
 1.3. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí ở tỉnh vẫn được quyền dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.
 1.4. Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải
- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.
- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ảnh báo chí,…
 1.5. Tác phẩm được xét giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
 1.6. Tác phẩm không được xét
- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả, nhóm tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.
- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện truyền thanh, phim truyện…).
- Ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý bằng photoshop, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
 2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí
 2.1. Báo in
Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và cùng một thể loại báo chí.
 2.2. Báo điện tử
Tác phẩm tham dự giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin bằng văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của tác giả hoặc nhóm tác giả về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
 2.3. Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 5 kỳ), chương trình phát thanh (không quá 5 kỳ) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.
 2.4. Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 5 tập) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.
 2.5. Ảnh báo chí
Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
 II.  Đối với tập thể
1. Đối với cơ quan báo chí
Các cơ quan được trao giải phải đạt các tiêu chí sau:
 - Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.
 - Tích cực tham gia hưởng ứng và phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng.
 - Tổ chức phát động giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng.
 - Là cơ quan, đơn vị có số tác giả, tác phẩm dự giải nhiều nhất và phải có số lượng tác giả, tác phẩm đoạt giải nhiều nhất.
2. Đối với ban tuyên giáo, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Các cơ quan được trao giải phải đạt các tiêu chí sau:
- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và việc triển khai, xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình.
 - Làm tốt việc phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan để gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
 Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng
 1. Cơ cấu giải
- Về tác phẩm: Có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 7 giải khuyến khích.
 - Về giải tập thể: Ban Tổ chức giải sẽ trao giải đồng hạng “xuất sắc” cho 3 tập thể là cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiêu biểu.
 2. Hình thức khen thưởng
- Đối với tác giả, nhóm tác giả đoạt giải: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ giải.
- Đối với tập thể xuất sắc: Tặng tiền thưởng và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.
 3. Tiền thưởng
- Giải A: 10.000.000 đồng
- Giải B: 7.000.000 đồng
- Giải C: 5.000.000 đồng
- Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
- Giải tập thể xuất sắc: 10.000.000 đồng.
Điều 7. Ban Tổ chức giải
 1. Ban Tổ chức giải do Thường trực Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình.
2. Ban Tổ chức giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của giải và Luật Báo chí.
3. Ban Tổ chức giải được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.
 Điều 8. Cơ quan thường trực giải
 Cơ quan thường trực Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm:
1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
 2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.
 3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức giải và Ban Giám khảo.
 4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình.
 Điều 9. Ban Giám khảo
 1. Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực giải.
 2. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ giúp việc do Trưởng ban tổ chức giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực giải.
 Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao giải
 1. Quy trình xét chọn
Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự giải theo quy định sẽ được Ban Giám khảo tiến hành chấm vòng sơ khảo, chung khảo, đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.
 2. Công bố và trao giải
- Kế hoạch tổ chức Lễ công bố và trao giải do Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình quyết định. Kết quả xét tặng giải thưởng, khen thưởng sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Lễ công bố và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2-2020.
 Điều 11. Kinh phí hỗ trợ giải
 1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình do ngân sách Nhà nước tỉnh cấp.
2. Các khoản kinh phí được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành xây dựng kế hoạch, phát động giải, thu nộp tác phẩm, chấm, tôn vinh và trao giải thưởng.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-cơ quan thường trực giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức giải việc thu chi phục vụ công tác tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình.
 Điều 12. Lập hồ sơ dự giải
 1. Về tác giả
Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, hộp thư điện tử.
 2. Về tác phẩm
2.1. Mỗi tác phẩm dự giải phải sao, chụp làm 1 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài, tạp chí nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn,… của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:
 - Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.
Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: giaibcxaydungdangqb@gmail.com để Ban Tổ chức giải thuận tiện trong việc chấm và quảng bá các tác phẩm.  
 - Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.
 - Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 1 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.
 - Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí,… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt.
 2.2. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.
 3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
3.1. Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ I-năm 2019 có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về cơ quan thường trực giải chậm nhất vào ngày 10-9-2019 (theo dấu bưu điện).
 3.2. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 68 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: (0232) 3859860.
Email: giaibcxaydungdangqb@gmail.com
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của người gửi và bưu điện.
 Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
 1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan thường trực giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình.
Cơ quan thường trực giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức giải. Không xem xét đơn không có họ tên, địa chỉ rõ ràng hoặc mạo danh.
 2. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và thể lệ này, Ban Tổ chức giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Đài TT-TH thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến 6h30 phút: Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam. - Buổi trưa...

Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,887
  • Tháng hiện tại89,451
  • Tổng lượt truy cập5,955,480
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây