CHỈ THỊ Số 02/CT-UBND ngày 11/10/2018 Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiên nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

 •   31/10/2018 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 76
Năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt các khâu, bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng luật góp phần xây dựng Quân đội, cũng cố Quốc phòng - An ninh, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế thiếu sót: Công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật NVQS chưa sâu rộng; nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một số công dân chưa sâu, còn có biểu hiện tìm cách trốn tránh NVQS. Công tác chỉ đạo sơ tuyển NVQS ở một số xã, phường tiến hành chưa chặt chẽ; chất lượng sơ tuyển, khám tuyển tỷ lệ đạt còn thấp; công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ…     
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu: Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Công văn số 914/UBND ngày 04/10/2018 của UBND thị xã V/v triển khai đề án “Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

 •   16/10/2018 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 113
Để triển khai kịp thời Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề án“ Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (có file kèm theo); UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu các ngành liên quan, UBND các xã, phường tập trung thực hiện ngay các nội dung sau đây:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2018)

 •   15/08/2018 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 633
Thực hiện Kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số: 682/KH-UBND, ngày 10/8/2018 về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 02/9/1945 - 02/9/2018). Sau đây là những nội dung cơ bản của Kế hoạch:

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội đua thuyền thị xã Ba Đồn năm 2018

 •   07/08/2018 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 678
Thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018). Thực hiện Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thị xã Ba Đồn về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn.UBND thị xã ban hành kế hoạch số 663/KH-UBND ngày 02/8/2018 về công tác tổ chức Lễ hội Đua thuyền trên sông Gianh năm 2018 với các nội dung cơ bản sau:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn (20/12/2013 - 20/12/2018)

 •   06/08/2018 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 164
Thực hiện Chỉ  thị số 19-CT/ThU ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn, UBND thị xã xây dựng kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 31/7/2018 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã Ba Đồn với những nội dung cơ bản sau:

QUY ĐỊNH Bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   01/08/2018 04:22:00 AM
 •   Đã xem: 49
Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2018

Công văn số 563/UBND, ngày 5/7/2018 V/v Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích kết hợp công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương

 •   12/07/2018 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 50
Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa vật thể, di tích danh thắng nói riêng trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích danh thắng, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, phát triển kinh tế-xã hội của thị xã. Tuy nhiên công tác quản lý, xây dựng hồ sơ, trùng tu, tôn tạo di tích vẫn còn nhiều bất cập hạn chế dẫn đến tình trạng xâm hại di tích, nhất là công tác trùng tu, tôn tạo tại một số di tích ở các địa phương. Một số địa danh, di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh chưa được giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Để khắc phục tình trạng đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã ban hành Công văn số 563/UBND, ngày 5/7/2018 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích kết hợp công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể:

QUY CHẾ Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   10/07/2018 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 303
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn)

CÔNG ĐIỆN Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

 •   09/07/2018 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 107
Ngày 06/7/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã có Công điện số: 02/CĐ-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Sau đây là toàn văn Công điện.

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép

 •   19/06/2018 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 75
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, ngày 07/6/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã có công văn số 471/UBND về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường có rừng, các cơ quan có liên quan và đơn vị chủ rừng khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung:

Công văn số 389/UBND-TNMT của UBND thị xã V/v tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018

 •   29/05/2018 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 44
Ngày 23/5/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã có Công văn số 389/UBND-TNMT V/v tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2018 tạo thành chuỗi hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn thị xã, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

Kế hoạch số: 401/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thị xã V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018

 •   29/05/2018 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 101
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ đề Ngày môi trường thế giới (ngày 5/6) năm 2018 là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa; Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1/6 đến ngày 8/6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 là “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” với ý nghĩa kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh, đồng thời khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Công văn số: 406/UBND ngày 24/5/2018 của UBND thị xã V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

 •   29/05/2018 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 78
Để chủ động hơn nữa công tác PCCCR mùa khô 2018, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn, UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu UBND các xã, phường có rừng, Hạt Kiểm lâm thị xã, đơn vị chủ rừng và các cơ quan có liên quan cần triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

Công văn số: 393/UBND-KT của UBND thị xã V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu hành nghề giã cào sử dụng chất nổ,  xung điện để khai thác thủy sản trái phép.

 •   29/05/2018 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 78
Trong thời gian qua, trên vùng biển ven bờ tỉnh ta vẫn còn tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản, tàu lưới kéo đôi (giã cào) ngoại tỉnh công suất lớn khai thác thủy sản trái phép không những làm suy thoái nguồn lợi thủy sản mà còn làm mất, hư hỏng ngư lưới cụ của ngư dân khai thác ven bờ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên biển. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm, nhưng đến nay các hành vi vi phạm vẫn còn tiếp tục xảy ra. Để chấm dứt tình trạng tàu giã cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và vùng biển ven bờ thị xã nói riêng,   Ngày 24/5/2018, UBND thị xã đã có Công văn số: 393/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu hành nghề giã cào sử dụng chất nổ,  xung điện để khai thác thủy sản trái phép. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu:

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập151
 • Hôm nay9,310
 • Tháng hiện tại90,110
 • Tổng lượt truy cập1,847,536
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây