Công văn số 389/UBND-TNMT của UBND thị xã V/v tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018

Thứ ba - 29/05/2018 22:31
Ngày 23/5/2018, UBND thị xã Ba Đồn đã có Công văn số 389/UBND-TNMT V/v tổ chức các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2018 tạo thành chuỗi hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn thị xã, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:
1. Đối với các phòng, ban, đơn vị, cơ quan ở thị xã; Uỷ ban nhân dân các xã, phường:
1.1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
1.2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện thắng lợi, có hiệu quả cao Kế hoạch số 699/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo đến đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo và đại dương. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển đảo, kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
1.3. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu...
1.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực như mít tinh, hội nghị, hội thảo, toạ đàm chuyên đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đảo và nhân dân đang sinh sống tại vùng bãi ngang ven biển có nhiều khó khăn. Xây dựng các phong trào văn hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, làm sạch bãi biển, khu du lịch biển; diễu hành, cổ động; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm truyền tải thông điệp, hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương.
1.5. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.
1.6. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ triển khai các nội dung cụ thể sau:
- Tổ chức quán triệt việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học; tập huấn, phổ biến pháp luật về môi trường, đa dạng sinh học cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là nhân sự làm việc tại các bộ phận có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;
- Hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường các cấp, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ môi trường nội bộ. Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
1.7. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm tuyên truyền, khuyến khích nhân dân trên địa bàn toàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng.
1.8. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu giúp UBND thị xã chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở thị xã, UBND các xã, phường tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Lễ mít tinh cấp tỉnh và các hoạt động hưởng ứng tại thị xã Ba Đồn đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
2. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ môi trường
2.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tăng cường tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.
2.2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2020./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay3,715
  • Tháng hiện tại277,341
  • Tổng lượt truy cập2,805,977
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây