Công văn Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Thứ ba - 28/05/2019 09:54
Số: 456/UBND-TNMT, ngày 23/5/2019 của UBND thị xã Ba Đồn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019
 
Kính gửi:  
  - Các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã;
  - UBND các xã, phường.

 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.
Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6) do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2019 là “Giới và Đại dương” như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Bên cạnh đó, chủ đề năm nay còn hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển...; đồng thời, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2019 tạo thành chuỗi hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường - tháng 6” trên phạm vi toàn thị xã, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:
1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2019 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí đến đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo và đại dương hiện nay.
3. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc; ưu tiên tập trung quản lý, kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp; chỉ đạo thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải đồng thời tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông; huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác. Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa ven biển và trên các đảo.
4. Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, làm sạch bãi biển, khu du lịch biển. Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn. Phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên, thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường, không buôn bán, không sử dụng các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm, làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm truyền tải thông điệp hành động, nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ biển đảo quê hương.
5. Hướng dẫn các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ môi trường nội bộ; Khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường; Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất nhằm hạn chế phát sinh khí thải, đồng thời tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí; Thực hiện việc đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục theo đúng quy định pháp luật.
6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường.
7. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường nhằm tuyên truyền kêu gọi, khuyến khích nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng.
8. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2019.
  9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tăng cường tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thị xã (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Đài TT-TH thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến 6h30 phút: Tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam. - Buổi trưa...

Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay7,762
  • Tháng hiện tại89,326
  • Tổng lượt truy cập5,955,355
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây