PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ QUẢNG TÂN VÀ XÃ QUẢNG TRUNG THÀNH XÃ TRUNG TÂN THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN

Thứ tư - 10/07/2019 09:05
Ngày 04/7/2019, UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn. Sau đây là toàn bộ nội dung phương án:
Phần I
HIỆN TRẠNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP

          I. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP
          A. XÃ QUẢNG TÂN
1. Tên đơn vị hành chính: Xã Quảng Tân
          2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.
          3. Diện tích tự nhiên: 2,91 Km2.
          4. Dân số trung bình: xã Quảng Tân năm 2018 có tổng dân số 3.584người.
Trong đó
+ Dân số theo dân tộc: Không;
+ Dân số theo tôn giáo: Không;
5. Giáp ranh địa giới và các Đơn vị hành chính cùng cấp liền kề (tính theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc): phía Tây giáp xã Quảng Trung, phía Đông giáp Quảng Lộc, phía Nam giáp Quảng Thủy và phía Bắc giáp xã Quảng Trường (thuộc huyện Quảng Trạch). Hiện có 05 thôn.
6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã: xã Quảng Tân có tổng số cán bộ công chức 18 trên tổng số biên chế được giao là 21 người; Trong đó: số cán bộ 9/10 số biên chế được giao; công chức có 9/11 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 16. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn: 10 người (Mỗi thôn 02 người).   Cán bộ, công chức là đảng viên: 18/18, chiếm tỷ lệ 100%. Cụ thể như sau:
a) Các cơ quan của Đảng:
- Bí thư Đảng ủy: 01;
- Phó Bí thư Đảng ủy: 01;
b) Các cơ quan chính quyền (HĐND và UBND):
- Chủ tịch HĐND xã: 01 kiêm nhiệm;
- Phó Chủ tịch HĐND: 01;
- Chủ tịch UBND: 01;
- Phó Chủ tịch UBND: 01;
- Công chức Trưởng Công an: 01;
- Chỉ huy Trưởng Quân sự: 01;
- Công chức Văn phòng - Thống kê: 01;
- Công chức Tư pháp -Hộ tịch: 02;
- Công chức Tài chính - Kế toán: 01;
- Công chức Văn hóa-xã hội: 02;
- Công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và môi trường: 01.
c) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể:
- Chủ tịch Mặt trận TQ Việt nam: 01;
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: 01;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01;
- Chủ tịch Hội Nông dân: 01.
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: Chưa bầu.
d) Thôn: 05 trưởng thôn. 05 Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban mặt trận.
B. XÃ QUẢNG TRUNG
1. Tên đơn vị hành chính: xã Quảng Trung
          2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.
          3. Diện tích tự nhiên: 6,79 km2.
          4. Dân số trung bình: năm 2018 có tổng dân số 5.663 người.
Trong đó
+ Dân số theo dân tộc: 5663 người thuộc Kinh;
+ Dân số theo tôn giáo:  998 người theo đạo Thiên chúa giáo.
5. Giáp ranh địa giới và các Đơn vị hành chính cùng cấp liền kề (tính theo phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc): phía Tây giáp xã Quảng Tiên, phía Đông giáp Quảng Tân, Quảng Hải, phía Nam giáp Quảng Sơn và phía Bắc giáp xã Quảng Trường (thuộc huyện Quảng Trạch). Hiện có 04 thôn.
6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã: xã Quảng Trung có tổng số cán bộ, công chức 20 trên tổng số biên chế được giao là 21 người; Trong đó: số cán bộ hiện có 10/10 người; số công chức: 11/11 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 14. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn: 15 người. Cán bộ, công chức là đảng viên: 21/21, chiếm tỷ lệ 100%. Cụ thể như sau:
a) Các cơ quan của Đảng:
- Bí thư Đảng ủy: 01;
- Phó Bí thư Đảng ủy: 01;
b) Các cơ quan chính quyền (HĐND và UBND):
- Chủ tịch HĐND xã: 01 kiêm nhiệm;
- Phó Chủ tịch HĐND: 01;
- Chủ tịch UBND: 01;
- Phó Chủ tịch UBND: 01;
- Công chức Trưởng Công an: 01;
- Chỉ huy Trưởng Quân sự: 01;
- Công chức Văn phòng - Thống kế: 02;
- Công chức Tư pháp -Hộ tịch: 02;
- Công chức Tài chính – Kế toán: 01;
- Công chức Văn hóa-xã hội: 02;
- Công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và môi trường: 02.
c) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể:
- Chủ tịch Mặt trận TQ Việt nam: 01;
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: 01;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01;
- Chủ tịch Hội Nông dân: 01.
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: 01.
d) Thôn: 04 trưởng thôn. 02 Bí thư Đảng bộ bộ phận; 09 Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban mặt trận.

Phần II
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SĂP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ
Thực trạng quy mô đơn vị hành chính tại xã Quảng Tân và xã Quảng Trung  nhỏ, nằm liền kề nhau nhưng không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị.
II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Tên đơn vị hành chính mới: Trung Tân
2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.
3. Tổng diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính (ĐVHC) mới hình thành sau sắp xếp: 9,70 km2 đạt 32,33% so với tiêu chuẩn.
4. Dân số trung bình của ĐVCH mới hình thành sau khi sắp xếp: 9.247 người, đạt 115,59% so với tiêu chuẩn.
5. Địa giới hành chính của đơn vị ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp:
Sau khi sắp xếp 02 xã Quảng Tân và Quảng Trung thành xã Trung Tân sẽ có địa giới hành chính phía Tây giáp xã Quảng Tiên, phía Đông giáp Quảng Lộc, Quảng Hải, phía Nam giáp Quảng Thủy, Quảng Sơn và phía Bắc giáp xã Quảng Trường (thuộc huyện Quảng Trạch). Số Thôn: 09 (giữ nguyên hiện trạng các thôn hiện có).
Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trung tâm dịch vụ hành chính công của ĐVHC mới được đặt tại trụ sở UBND xã Quảng Trung trước khi sắp xếp.
IV. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ SAU SẮP XẾP.
1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
Sau khi sáp nhập xã Trung Tân là xã Loại 2. Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, dự kiến phương án lộ trình sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động đến năm 2025 tại ĐVHC xã Trung Tân có tổng số cán bộ, công chức 21; Trong đó: số cán bộ 10/10 người; số công chức: 11/11 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 12. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn: 25 người. Cụ thể như sau:
a) Các cơ quan của Đảng:
- Bí thư Đảng ủy: 01;
- Phó Bí thư Đảng ủy: 01;
b) Các cơ quan chính quyền (HĐND và UBND):
- Chủ tịch HĐND xã: 01 kiêm nhiệm;
- Phó Chủ tịch HĐND: 01;
- Chủ tịch UBND xã: 01;
- Phó Chủ tịch UBND: 01;
- Công chức Trưởng Công an: 01;
- Chỉ huy Trưởng Quân sự: 01;
- Công chức Văn phòng - Thống kê: 02;
- Công chức Tư pháp -Hộ tịch: 02;
- Công chức Tài chính - Kế toán: 01;
- Công chức Văn hóa - Xã hội: 02;
- Công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và môi trường: 02.
c) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể:
- Chủ tịch Mặt trận TQ Việt nam: 01;
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: 01;
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01;
- Chủ tịch Hội Nông dân: 01.
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: 01.
d) Thôn: 09 trưởng thôn. 02 Bí thư Đảng bộ bộ phận; 14 Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban mặt trận.
2. Đánh giá phân loại, phương án, bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tại đơn vị hành chính mới Trung Tân:
 Trên cơ sở phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính mới như trên là phù hợp theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Đảm bảo hoạt động của đơn vị hành chính mới.
3. Xác định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư; lộ trình, phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo từng năm; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư.
Như vậy sau khi sắp xếp tổng số cán bộ công chức dôi dư là 18 cán bộ, công chức và 18 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cụ thể:
a) Cán bộ:
- Bí thư Đảng ủy: 01; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Phó Bí thư Đảng ủy: 01; Tháng 10/2020 01 đồng chí nghỉ hưu.
- Chủ tịch HĐND xã: 01 kiêm nhiệm;
- Phó Chủ tịch HĐND: 01; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Chủ tịch UBND: 01; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Phó Chủ tịch UBND: 01; Giữ nguyên đến tháng 10/2023 01 đồng chí nghỉ hưu.
- Chủ tịch Mặt trận TQ Việt nam: 01; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã: 01; Dôi dư 01 nhưng thời gian công tác chưa đủ 05 để chuyển công chức và điều điều động sang đơn vị khác.
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01; 01 người nghỉ (sinh năm 1957)
- Chủ tịch Hội Nông dân: 01. Giữ nguyên đến tháng 10/2021 01 đồng chí nghỉ hưu.
- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: 01.
b) Các cơ quan chính quyền (HĐND và UBND):
- Công chức Trưởng Công an: hiện có 02; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Chỉ huy Trưởng Quân sự: hiện có 02; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Công chức Văn phòng - Thống kê: hiện có 03; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Công chức Tư pháp -Hộ tịch: 02; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Công chức Tài chính - Kế toán: hiện có 02; Dôi dư 01 điều động sang đơn vị khác.
- Công chức Văn hóa - Xã hội: hiện có 04; Dôi dư: 02; 01 người điều động sang đơn vị khác. 01 Giữ nguyên đến tháng 5/2024 01 người nghỉ hưu
- Công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và môi trường: hiện có 03; Giữ nguyên đến tháng 5/2024 01 đồng chí nghỉ hưu.
Những trường hợp dôi dư dự kiến điều sang đơn vị khác được giữ nguyên tại xã mới sau sắp xếp chờ có sự biến động ở các đơn vị sẽ điều động sắp xếp đến năm 2025 hoàn thành.
c) Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Dôi dư 18 người. Việc bố trí lại đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách theo chính sách đặc thù của Tỉnh.
4. Sau khi sắp xếp sẽ lấy trụ sở tại UBND xã Quảng Trung để làm việc và tiến hành sắp xếp một số tài sản chung, các cơ sở vật chất cho công tác sẽ được di chuyển tới trụ sở UBND xã mới.

Phần III
ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

I. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

1. Định hướng ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.
Theo Kế hoạch và định hướng theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Tỉnh tùy vào tình hình thực tế của địa phương, để tổ chức ổn định việc hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành sau khi sắp xếp.
2. Giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động dôi dư tại đơn vị hành chính cấp xã mới để sớm ổn định bộ máy.
- Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát đất đai, tài sản.
- UBND cấp xã tại đơn vị hành chính mới chủ động phối hợp triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đối các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. UBND Thị xã.
- Thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch chung của Tỉnh.
- Thành lập tổ giúp việc để giúp việc cho Ban Chỉ đạo thị xã.
2. Nhiệm vụ của cụ thể của các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã
a) Phòng Nội vụ
- Cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung;
- Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện các bước và quy trình thực hiện cho lãnh đạo UBND thị xã;
- Trực tiếp xây dựng và thực hiện các nội dung phương án sắp xếp 02 xã Quảng Tân và Quảng Trung đảm bảo đúng tiến độ;
- Lập dự toán kinh phí thực hiện Phương án trình Ủy ban nhân dân thị xã bố trí kinh phí theo đúng quy định;
- Tham mưu cho UBND thị xã hướng dẫn UBND các xã việc bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp theo đúng lộ trình.
- Phố hợp với Ban Tổ chức Thị ủy chỉ đạo hướng dẫn kiện toàn các chức danh cán bộ đối với đơn vị sắp xếp.
b) Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Phương án.
- Tham mưu cho UBND thị xã cấp kinh phí thực hiện Phương án đảm bảo kịp tiến độ.
c) Công an thị xã
- Đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự xã hội tại các địa bàn tiến hành sắp xếp.
- Định kỳ 06 tháng (hoặc đột xuất) báo cáo UBND thị xã tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 02 xã sắp xếp.
d) Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - thông tin- thể thao thị xã
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, nhất quán trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân địa phương về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
đ) Các phòng, ban, đơn vị 
Các phòng, ban đơn vị liên quan tham mưu trực tiếp cho UBND thị xã sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, phân bổ ngân sách chi thường xuyên từ căn cứ theo số lượng, loại hình đơn vị hành chính sang căn cứ theo mô hình dân số, diện tích tự nhiên.
Đối với các cơ quan có chức năng giám sát, kiểm tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, cử công chức tham gia Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc đúng thành phần khi có giấy triệu tập của UBND Thị xã.
Ủy ban nhân dân cấp xã (có liên quan)
Chủ động phối hợp với UBND thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức, nhất quán trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân địa phương về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
Thực hiện trình tự thủ tục tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định.
Chủ trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức khi tiến hành rà soát, sắp xếp nhân sự, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sắp xếp bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị hành chính mới.
Chủ động phối hợp, chuẩn bị xây dựng phương nhân sự chủ chốt của chính quền địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo phù hợp với lộ trình, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính mới.
Quan tâm giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ và giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Trên đây phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành đơn vị hành chính Trung Tân./.

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện, chuyên mục...; các hình thức thông...

Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay7,759
  • Tháng hiện tại89,323
  • Tổng lượt truy cập5,955,352
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây