QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn

Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn được thành lập theo Quyết định số: 514/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. Ngày 30/12/2015 UBND thị xã Ba Đồn đã ban hành Quyết định số 3217/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế  của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn.
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế 
của Đài Truyền thanh - Truyền hình Ba Đồn
(Ban hành theo Quyết định số: 3217/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015
của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn).

 

 
 

Chương I
V TRÍ, CHC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Ba Đồn (sau đây gọi chung là Đài TT-TH thị xã) là đơn vị trực thuộc UBND thị xã Ba Đồn, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình.
Đài TT-TH thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Chức năng
Đài TT-TH thị xã thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thị xã.
Chương II
NHIM V VÀ QUYN HN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Đài TT-TH thị xã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn tại Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:
1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.
3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình.
5. Quản lý, vận hành  đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn.
6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia ý kiến với UBND thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh - truyền hình trên địa bàn.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao theo quy định của pháp luật.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy
1. Đài TT-TH thị xã có Giám đốc đài, không quá 02 Phó Giám đốc đài và bộ máy giúp việc.
2. Các bộ phận, tổ chuyên môn gồm các công chức giúp việc do Giám đốc đài quyết định thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc đài, Phó Giám đốc đài và cán bộ, viên chức trực thuộc do Chủ tịch UBND thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Biên chế
Biên chế của Đài TT-TH thị xã do Chủ tịch UBND thị xã quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của thị xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Việc bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Đài phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo phát huy được phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tùy theo tính chất công việc và biên chế được giao, Giám đốc đài có thể bố trí viên chức phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm một số lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HỘI HỌP
Điều 6. Chế độ làm việc
Đài TT-TH thị xã làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
1. Giám đốc đài:
a) Là người đứng đầu, phụ trách chung, trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về toàn bộ hoạt động của Đài; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
b) Quản lý, điều hành cán bộ, viên chức trực thuộc thực hiện chế độ làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Thực hiện đúng quy định đối với cán bộ, viên chức trong việc chấp hành kỷ luật lao động, giờ giấc hành chính, chế độ hội họp. Không được tự ý cho phép cán bộ, viên chức của Đài nghỉ vượt quá thời gian do Bộ luật Lao động quy định;
c) Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, lịch phát sóng của Đài; đồng thời chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với cán bộ, viên chức thuộc Đài;
d) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ làm việc của Đài, trực tiếp nhận nhiệm vụ, nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách khối; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; là đầu mối, trực tiếp giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đài;
e) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong cơ quan thuộc quyền quản lý của mình;
g) Báo cáo tình hình, kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc Đài quản lý hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất phải chính xác, đúng kỳ hạn;
h) Khi đi công tác ngoài địa bàn thị xã hoặc vắng mặt trong thời gian quá 01 ngày làm việc phải báo cáo với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách và ủy quyền cho một Phó Giám đốc đài điều hành công việc chung của đài.
2. Phó Giám đốc đài:
a) Là người giúp việc cho Giám đốc đài, được Giám đốc đài phân công phụ trách một số lĩnh vực, bộ phận chuyên môn. Phó Giám đốc đài chịu trách nhiệm trước Giám đốc đài, đồng thời cùng Giám đốc đài liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách;
b) Một Phó Giám đốc đài được Giám đốc đài ủy quyền tạm thời thay thế điều hành hoạt động của đài khi Giám đốc đài đi vắng. Trong thời gian được ủy quyền, Phó Giám đốc đài chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Hết thời gian ủy quyền, Phó Giám đốc đài có trách nhiệm báo cáo lại những công việc đã xử lý, đang xử lý cho Giám đốc đài biết để tiếp tục theo dõi và điều hành;
c) Điều hành hoạt động của các bộ phận, viên chức chuyên môn thuộc các lĩnh vực do Giám đốc đài phân công phụ trách.
3. Cán bộ, viên chức:
a) Chấp hành sự quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của Giám đốc đài, Phó Giám đốc đài phụ trách. Nghiêm chỉnh chấp hành quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, Quy chế làm việc, nội quy, kỷ luật của cơ quan;
b) Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo đài  giao đúng thời hạn; báo cáo kết quả công tác hàng tuần theo quy định trong cuộc họp với lãnh đạo đài;
c) Chịu trách nhiệm trước Giám đốc đài và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
 Điều 7. Chế độ hội họp
1. Hàng tuần, Giám đốc đài, Phó Giám đốc đài TT-TH thị xã họp giao ban một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần và xây dựng, phân công chương trình, kế hoạch công tác cho tuần sau. Ngoài ra, có thể họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.
2. Mỗi tháng, đài tổ chức họp toàn thể cơ quan một lần; tùy theo tình hình công tác có thể tổ chức họp đột xuất để bảo đảm hoàn thành công việc chung được giao.
3. Hàng quý hoặc 6 tháng, đài họp giao ban với cán bộ phụ trách truyền thanh ở cơ sở để đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao, đồng thời trao đổi, hướng dẫn thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phát thanh trên địa bàn thị xã.
4. Đài được quyền đề xuất và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để triển khai công việc thuộc lĩnh vực phụ trách khi cần thiết.
5. Tham gia các cuộc họp do cấp trên tổ chức phải đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định. Nếu không thể đi đúng thành phần thì Giám đốc đài phải xin phép trước với người Chủ trì cuộc họp đó. 
Điều 8. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan
Trong quá trình thực hiện chế độ làm việc, công tác phải bảo đảm thực hiện đúng các nội dung về Quy chế dân chủ trong cơ quan. Giám đốc đài có trách nhiệm tổ chức thực hiện nề nếp, bảo đảm chất lượng các nội dung: những việc phải công khai cho cán bộ, viên chức biết; những việc cán bộ, viên chức tham gia ý kiến; những việc viên chức được giám sát, kiểm tra trong hoạt động của nội bộ đơn vị; phối hợp tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.
Chương V
MI QUAN H CÔNG TÁC
Điu 9. Mi quan h công tác
1. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã:
a) Đài TT-TH thị xã chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Giám đốc đài phải thường xuyên báo cáo tình hình công tác với Ủy ban nhân dân thị xã theo định kỳ và yêu cầu đột xuất, đồng thời chấp hành các quyết định, chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách khối; trường hợp thực hiện chậm hoặc gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do, đề xuất giải pháp xử lý;
b) Trước khi thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của các sở, cơ quan quản lý theo ngành dọc có liên quan đến chương trình công tác, kế hoạch chung của thị xã thì Giám đốc đài phải xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách khối.
3. Đối vi S Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
Đài TT-TH thị xã chu sự quản lý nhà nước của S Thông tin - Truyền thông tỉnh và ch đạo, hướng dn, thanh tra, kim tra v công tác chuyên môn, nghip vụ, kỹ thuật ca Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Giám đốc đài có trách nhim báo cáo tình hình công tác chuyên môn ca ngành ti địa phương vi S Thông tin và Truyền thông, Đài PT - TH tỉnh theo định k và yêu cu đột xut.
4. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn:
a. Đài TT-TH thị xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cấp ủy, UBND các xã, phường để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  an ninh quốc phòng trên địa bàn thị xã.
b. Các cơ quan, đơn vị, đóng trên địa bàn thị xã có trách nhiệm cung cấp thông tin cho phóng viên Đài TT-TH thị xã theo luật Báo chí để viết tin, bài, phóng sự phát trên sóng Truyền thanh, Truyền hình của thị xã và tỉnh.
c. Đài TT-TH thị xã phối hợp với UBND các xã, phường để quản lý, tổ chức hoạt động, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, kỹ thuật cho các Đài truyền thanh các phường, xã.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Giám đốc Đài TT-TH hình thị xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị để tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc đài báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung theo quy định./.

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                              CHỦ TỊCH 
                                                                             Trần Văn Luận
                                                                                     (Đã ký)
 
Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay19,892
  • Tháng hiện tại220,197
  • Tổng lượt truy cập19,596,223
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây