QUYẾT TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NĂM 2018

Thứ hai - 26/02/2018 09:05
Phạm Duy QuangPhó Bí thư Thường trực Thị ủy
              Năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do hậu quả của sự cố môi trường biển, lũ, lụt năm 2016 để lại, đặc biệt cơn bão số 10 năm 2017 đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất, kinh doanh, đời sống và việc làm của nhân dân. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Tình hình đó đã tác động làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:     Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, có 15/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp uỷ triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kịp thời quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (233 chi bộ, 13 đảng bộ bộ phận), củng cố kiện toàn 10 chi bộ vùng cồn bãi, Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã, Đại hội Công đoàn thị xã và Đại hội Đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Quy định 03 của Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, cấp ủy và ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 đảm bảo quy trình, thủ tục, chất lượng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy. Triển khai thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị... Năm 2017 có 100% tổ chức đảng được phân xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong sạch vững mạnh đạt 30,95%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%.
 Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó đáng chú ý là: một số tổ chức cơ sở đảng chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đầy đủ, thiếu kịp thời. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết ở một số nơi chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị; các giải pháp đề ra chưa có tính đột phá, khả thi chưa cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tuy có chuyển biến nhưng có mặt còn chậm. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn khó khăn, nhất là vùng cồn bãi; thực hiện các giải pháp củng cố 10 chi bộ ở địa bàn khó khăn, vùng giáo chuyển biến chưa rõ nét. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số cấp ủy sau kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy còn chậm, nhiều việc chưa đạt yêu cầu. Một số UBKT cơ sở chưa chủ động, có biểu hiện nể nang, né tránh, năng lực một số cán bộ làm công tác kiểm tra hạn chế và chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa khắc phục được bệnh hành chính hoá, chưa thực sự bám sát cơ sở, phong trào dàn trải thiếu trọng tâm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm từ cơ sở, một số cơ sở lúng túng, bị động trong giải quyết các vụ việc nổi lên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn hạn chế trên một số mặt, chưa thể hiện được chiều sâu, hiệu quả chưa được như mong muốn…
Năm 2018, là năm tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Do đó,  cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp từ thị xã đến cơ sở phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm và quyết liệt hơn mới có thể hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Thị ủy; lãnh đạo triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương (khoá XII).
Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng để cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, không bị tác động trước những thông tin xấu, thông tin sai lệch, nhất là các thông tin trên mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng vì sự phát triển của thị xã.
Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); rà soát, giảm số lượng cấp phó các phòng, ban, ngành cấp thị xã, sát nhập thôn, tổ dân phố các xã phường bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện nhất thể hoá một số chức danh theo quy định. Củng cố, kiện toàn cấp uỷ các cấp tạo nguồn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đặc biệt, quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng cồn bãi, vùng đồng bào có đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng giáo.
Thứ tư, tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thị uỷ năm 2018, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; quán triệt Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định 03 của Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; chú trọng phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để kiểm tra, giám sát theo tinh thần Chỉ thị 18, 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tiếp tục nắm, theo dõi các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc có dấu hiện tiêu cực, tham nhũng để nghiêm túc chỉ đạo chỉ đạo giải quyết.
Thứ năm, tập trung nắm chắc tình hình đời sống và các vấn đề nổi lên trong nhân dân để giải quyết kịp thời, nhất là các địa bàn vùng đồng bào có đạo, địa bàn bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, nơi có các dự án đang triển khai, chú trọng đối thoại trực tiếp với nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, việc làm, đời sống, giữ vững an ninh trật tự theo hướng bám sát cơ sở, có hiệu quả thiết thực, đảm bảo ổn định tình hình nhân dân.
Thứ sáu, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy và cấp uỷ các cấp; bảo đảm đoàn kết, thống nhất cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, sâu sát cơ sở. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói đi đôi với làm; chỉ đạo, nắm bắt và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi lên ở cơ sở. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
Năm 2018, được xác định là năm bản lề quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, nhiệm kỳ 2015- 2020. Bằng những việc làm và giải pháp cụ thể, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ thị xã sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết Đảng bộ và nhân dân thị xã sẽ quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã đề ra.
                                                                                                          P.D.Q
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay12,566
  • Tháng hiện tại899,159
  • Tổng lượt truy cập35,328,686
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây