XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỊ XÃ NGÀY CÀNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ hai - 26/02/2018 09:28
Mai Xuân Lục
UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc rễ của mọi vấn đề”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Những năm qua, thị xã Ba Đồn đã thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, đảm bảo tiêu chuẩn tính kế thừa, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi góp phần vào sự phát triển đi lên của thị xã.
Đảng bộ thị xã hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 26 đảng bộ và 16 chi bộ với 5.768 đảng viên. Cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng luôn quan tâm công tác cán bộ trên tất cả các mặt, chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch, đảm bảo sự kế thừa giữa các độ tuổi, chủ động công tác tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ.
Trong những năm qua, thị xã đã cử 350 lượt cán bộ đi học, trong đó: đào tạo cán bộ công chức cấp thị xã: 55 đồng chí, cán bộ công chức xã, phường: 295 đồng chí. Kết quả đào tạo về lý luận chính trị: 150 đồng chí, gồm: cử nhân, cao cấp chính trị: 47 đồng chí. Đào tạo về chuyên môn: Đại học 64 đồng chí, chủ yếu cán bộ chủ chốt xã, phường; đào tạo sau đại học (thạc sỹ: 19 đồng chí, trong đó nữ 03 đồng chí, chiếm 15,7%). Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, bình quân hàng năm khoảng trên 1.250 lượt cán bộ, công chức tham gia.
Năm 2017, Ban thường vụ Thị ủy đã rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các chức danh chủ chốt của thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các chức danh chủ chốt của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, phê duyệt quy hoạch các chức danh chủ chốt của các xã, phường nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch của khối cơ quan.
Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua trường, lớp, thị xã còn chú trọng tới việc đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn. Thời gian qua, việc luân chuyển cán bộ từ thị xã về cơ sở, tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết đã được thực hiện một cách nghiêm túc, vừa tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, vừa tạo điều kiện để cán bộ tiếp cận công việc, rèn luyện trong thử thách và đào tạo cán bộ. Với quan điểm đúng đắn, kịp thời đó trong 2 năm 2016 và 2017, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành bổ nhiệm 35 đồng chí trưởng, phó các phòng ban thị xã, khối trường học, luân chuyển 02 đồng chí là Thị ủy viên (Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy và Trưởng phòng Tư pháp thị xã) về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiên và xã Quảng Lộc, điều chuyển 01 chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND về công tác tại Thị đoàn, để giới thiệu nhận sự Đại hội bầu Phó Bí thư Thị đoàn; điều động, bổ nhiệm đồng chí Thị ủy viên - Chánh Văn phòng Thị ủy giữ chức Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, điều động và bổ nhiệm đồng chí Thị ủy viên - Bí thư Thị đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thị ủy, điều động và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, nhiệm kỳ 2015-2018...
Nhìn chung, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của thị xã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, số lượng cán bộ hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng, gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ. Đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, xây dựng đảng cũng như kiến thức thực tiễn của số đông cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên. Việc phối hợp với các cơ quan của tỉnh, các cơ sở đào tạo và Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng chặt chẽ và đồng bộ hơn; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt và luân chuyển cán bộ của thị xã trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: chưa đồng bộ giữa số lượng, chất lượng, cơ cấu và quy hoạch, sử dụng cán bộ; chưa chú trọng đúng mức đến đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế thị trường, về quản lý nhà nước, quản lý đô thị của một số cán bộ, công chức chậm được đào tạo mới, đào tạo lại; kinh phí đào tạo và chỉ tiêu đào tạo phân bổ hằng năm còn quá ít, trong khi đó nhu cầu thì quá lớn; việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cán bộ đi học còn nhiều bất cập nên chưa động viên cán bộ tích cực chủ động trong học tập; nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn thiếu cân đối, còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự gắn với thực tiễn, chưa chú trọng kỹ năng kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, kỹ năng vận động quần chúng…
Để xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp ủy đảng trên địa bàn thị xã Ba Đồn cần tập trung làm tốt những nội dung sau:
Một là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, khắc phục tình trạng hẩng hụt, bị động, đặc biệt quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, nữ…
Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng ưu tiên lựa chọn, thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về cơ sở; thực hiện chính sách thu hút nhân tài của tỉnh và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm cả về chuyên môn và lý luận chính trị, ưu tiên đào tạo cán bộ các ngành kinh tế trọng điểm, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quản lý đô thị…
Bốn là, tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo, rèn luyện kỹ năng cán bộ trong thực tiễn và theo yêu cầu nhiệm vụ.
Năm là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm cán bộ. bổ nhiệm cán bộ phải gắn với quy hoạch, xuất phát từ yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác và tiêu chuẩn của từng chức danh và kết quả nhận xét cán bộ; thực hiện đúng quy trình công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
Sáu là, tăng cường công tác quản lý cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ.
Bảy là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác cán bộ.
M.X.L
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập208
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm173
  • Hôm nay19,568
  • Tháng hiện tại19,568
  • Tổng lượt truy cập32,658,143
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây