Lễ hội cướp cù Phường Quảng Long năm 2018

Thứ năm - 22/02/2018 16:50

Lễ hội cướp cù Phường Quảng Long năm 2018

Đây là lễ hội truyền thống hằng năm - mồng 7 tháng Giêng âm lịch - của làng Tượng Sơn (phường Quảng Long - thị xã Ba Đồn) tổ chức trên bãi cát lớn ở giữa làng. Lễ hội cướp cù này nổi tiếng khắp vùng phía bắc sông Gianh, đã được lưu truyền hàng trăm năm, nên dân gian có thơ rằng: “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày mùng 7 về coi cướp cù”. Những ngày đầu Xuân, về Quảng Long xem hội cướp cù, đấu vật mới thấy được tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe của người dân nơi đây. Có lẽ, khi tiếng trống thúc giục rộn rã, đối với người dân Quảng Long, lễ hội cướp cù và đấu vật không chỉ để vui vẻ trong ngày Tết mà còn thỏa lòng đam mê thấm sâu vào máu từ bao đời nay.
D1jojqUCcQLNWxrA0j09ZSRHcJx9eV0AATwUeGABJwSmVq4R PQymAAjeW2rLkr9zXYZU0PmAGiSNgFZ2 MPLswbhKCsuffzJxB7D WK8CKkwcgxYpBSwxu5ZlCo0ZicGWqhpeBW2Mm0aVFJwlRHokW3hBdlH74myIglXJjdGfaYealJwXfOATn5mqOcmcBVxysp0D36NVvfJTT1KhBTWp2oVBsgNEezxNhd4NYh6bZDW51xDIUFL26bf4QQiC
Phần lễ được tổ chức tại đình làng từ sáng sớm
mHQxwPl8o0coFGslmuDPT0C9T4Rzkg2YAFyuODfNlzhvBEwnl9sc1aIBZDVCaACsyHJzUpsv6qo7cFzko9L4 XN4BJlWqMKkqaQpaFQ0R9IaP3r6YY6iQrJnUUrcDlu9gMCuXjIIMZVTQbMVgDCnO hZ1zkFXtTIj 2VWdlKxfM9XqTtb3yx1G5HkM6Ii5x4BjDh4O57hfQJlXxVZF4EYB1BAafD0vPTnrxHGJqxg Dh6B5Kb RU2tDV0x1falO
JjqTmfmMTdRtR4bLtkGxS5ZsDIY1EvrEZakLhCHs2iqNkamRAW36PzfWFEmuKFHdxiHISFfj4ITxvAqcJzZM3V5xd01dnt Yq ICREUsTuuv96Y1KGtm1vDrdyywU EMaTFMIH0TTh4y39GhC2wZFQNO2uW0VtEeRitIifYtwqzMV4vI3lZgj2Q1lpcLtgIL4nrY S9IeAc6zD4NtQddtcQTZQNhic6FS3ZATJKyC2w1LQEubYIP2J5vWaerW29
13h30', phần hội bắt đầu bằng trò chơi cướp cù, mỗi đội tìm cách cướp quả cù để tung vào rọ của đội nhà
PWcfFpexgtsGL1EgRFYdKSB1qnd5TMkUCj099DdrVmKVLMum5h5WjcTVCg1BZR0cUZ15VSTXHmAPwoh268hvVI y95P8IN7Lg3QhLDH8HTVKKVuS0JGwADa9UqQ5 JgHFN4b2Q38E5aBaudNnPloHMmzPvch71pavA4D4g 8qMqTJ47fn07H7ELq3B3g1t C9r x 1PQBuCQ3MONoTDMBkhRwkj8xAlskMoe349aBFbQD6Suzzzs UNZrv08tZt
CnEQaNJwBGQ8OLni3 xe3ANoilYIjRDuyKwFqga9Oa2EDS1Oe8OiUQvUQflOR5UbB qakd00xfvCjaydTXm8UKnUvHDTSRweVojgOY9bVvbMvk BvhOm8br7WdKG24dT5pfz4MQMqUni5hJOpC2vDDJrLvZof2FtX0elU8ZuZ4EcRKMySVoafPMI5pWtOO3WCdl9FDX01EbKH8oyIRX83hTMPY7bYm7GZTXq9doOhwHU 66iNL5BrAEW2EeZ0OS
ah9EMbIm88IxDY UrCvgIDKfh7A0iDNvHFq895QkyoyitiBye4YP3JV7bBM3F4oEAzMopBSX5WIpK7wPUjW8zdLF7x0ndPBbulLqQYyj82L6iQZLmcsRrf0rve5lLKF qyxbZ5dO8rYxkGVF0 mVS0XfLHYtZ9GJBzzXydtKxMXPp3lVsVLqXeJ6Eb97ylze7VV1mXGn2M6YlxU20N1EseWw5nrgaluQoLVDPocglrBLjRUeWd4KGOojxFHTGjM
Phần thắng năm nay thuộc về đội liên quân TDP Trường Sơn, Chính Trực
1SN6e Ofp Rigzagq5Nibgu8Q6ZiZx Ka0vfYekZnXpBK4Vja2CqpxNdnaDXRzjDOUik0I1AGsJZwUeVwKIe1FB7lVGqvsddFotbZGUUi7q y3JHWrNQVvNoUPTiFLlFaw7w8yszOqbQ PqBR RBwgkDMehUC09pXY8pBwGpZyGE93rYya4sIPEmEXYs WTPqxMpTbGraOfIjzzHVz ak9INlaDR2vBwqFUHur2lOZ6kQNk jr1WF1D B3aYrYE
Hội vật với những pha thế gay cấn đầy tinh thần thượng võ
qIuSH3EoO7VKpru9eGaBMVks3phBqFjHVAAolzFU4Dvci4V3KKCue6DlrOkyqK9wWWwi9Rv5VDfqOxIqX4QNqmY47qlt7W9fCltjs6UBnFnHO9fACTTslDKdQ8mZdjGoS8Z7vFhrw69MLAtzzZEyLF9c2RIeBMSyMmYOq 87ojpFi9lm2VjUlTmTRwUcxx LNpI1fbd5pMZMFLE9xfDprI0EWuP9jgFEARBPvzntYCZJOLd0OLKd6zQ RV5wFEa
 
NLWB2cc4clCS1SWh9UQ4jv4ioqRpoE7 ma6XnWs7gmjI8tvCWuQptBfPj XtPgbDQwnMTrcTKbhfMPtT8rzp q91JLXubAvIhDwUMh1H7 arUdT0K3Qu0R pQPr4fle9 Luu16oHEOgTuNne8LGYA4Fa9tYrSsjMfyVMUEGC0KOKc0Tcpq8IUKMKQ02SF2hsE9OdgE8hH h 7vao1flLNYa3QcvgusDXGvAgJxvCAWcctoiH9EbR4E1EFodijYS
jFyuOoLo3 CAV9rH4OM9tok6CrXhiUPhF6xmsyim6Wp3t q8KYuCLtPVPpEAdJEetbvMi4HQLXcC6FouanMXwmkorLyF7aayM3EYsYey6JPTw2Fd8gUDID313TzBHbrp3TYJRjpY o3IpCMJNJcjDaTuODjLzQvwRee6jF8wajc0xtnUM2DczDvOTliEEGGsbQkXcJHctMeV XcqsNCu52FRJWnPjo8 xe1SBrNVxdi3cbOlPhkpA9hAnkgys4Z
Những vũ điệu đẹp mắt
HYz6Q8J9chOQLDXSiBFAiI0TLIGvE SbTRNrIXvtbJ6kQBzbtZFph1FWd0pK OH3o5WXfCIsN1by6slWLucdZb 9Z6X2XG1LPFTFVgBJTwTljWm70HFdA1h9eADaT4m9q8QGDkGgie8fD6eBulEw0Omk5YthtxskfjeDFTpWUuvgF LhhiJ38V7u6ZE3vpEuqcjyxSg dnP2so cPwam3BDSr6OM OjA2EL A0XYVmB4s L2ENx0XtgzMB6uhms
0xM57 7LHqB T96ABCFp2hzkVezebsJw9jjVCgXt9oelTHmbIApd DElixei UnUGfpsNWM3vpNb84W1lXxZ1xGIRub17Ft9Cc7fr0c06q2xQJXpkkIDVKR4itGmGIQfVPRZvZr53ogbWBCwE7AYKpH rXf3ZtZzZvLGDVpFVEQ5 bGI1m37yhVj5auB84 WqZHah3dV80hVrBSSX BLBO 3AUiyxIWxeF758JmSQJvHrkjBlIP8ROLr1NYhFnM
417cvYIZ2ISe9xrUEyg1EjR1nmWzrdWZ1h4dZ1MDc3HRpIz8 hMWL4cu ytSDlVQe2a53PcCrdQCr7Qye2MVk1w5lu5dQH8YrCGBW9nlLzGYmphbv3wlCG8dMnt4xgJS2dYUeEe3JE59ju2l 2aTGYUXLEZrPa3faIKW72vxxbUChszEHWNgYQPbwG3tvPxOXo 61qos 5bhmsUG3HLgIvYkGa8boF3qD4psSxAqBMCN9HmqBFLOt0f 89kR 6E
XZSXwAFLb7GhbpzSHgEd O7GGsacEHZQYG2nrh9PpDckkUR2kP1uhRZx033qrlBjm3EOfPDX9WVA0CsmAQoBdyJcDUYOitNq IIJ0wZBW0Yq tRPVUL7bjQVZndak9qycUPKKINfxg5WFqIcLIOKEq7DUUDK17I5yBmx3D9eJo14iqqwp4txNOZuP516pfrWnNGtGwsAqrVoYQ0DxKHRI4190F8brPNM N7CP7 ih8gJBGzE4jVthCR4NcpLE40
Byj5hyHZ0BLK H2h Q8sfzilpT9pxyzp BBKXsplWZ6XBlG4Ov1ywiej9 6WZIJbpqY6B1Iray zxxdkDXPFVAQRVxzTbs7Pd4DKbi0ET007PmKYh7 JHOsA7GVCJlUxXkQsyUGmB26F5qTADnHGhnL8EZsdGHNni1kj5A9oCuGUrEkQGRb2BV4ewIdrEjI8Q6sHPEXwKCgua6COR7oUbQpU7vkvBVqqZdWpzUaNW 3kfeHClbzJjhDF2SNPMQ
Phóng viên phỏng vấn đô vật vừa thắng cuộc
apg5O xjwE o2yJnhQK9eiTPmNl2WzubvysLFNAKpLGwbOB9f2gIX3F9cYUmXE1EL1N8QYkT34qJFtlx3PCEcRh5A2IiNQPMHJG PAlPw4T9BOPzG6xz 9XP44bIvwnYSXYiMhPEQHt2T9HIOEaiblKr0svjVyevfMtSJ8Zifz2UYdu7aU y3EthKg9gBUu9NNlhQIYLupmjCvl MrTRz1DpFIE6n8Gp93tA3YaOrYaaoytE5SsBo32N4V J5Z
Thời tiết thuận lợi, khán giả từ khắp nơi đổ về tham gia lễ hội
CjEsGMvJ65gIX4lIDZNyb6YSq3jVJqCLabDZRtI2PrVaRCKaZuSvcVCP9mPYolRocLESf18EerN1TmQKdC176S4Q7R83QEppAaByUH0AEL EdClYs7GszrMZgJdoNMM9A9aDCgxsHr6iPvEOwAj99WggUs1j37RpiMUzo9L28zdOyMsLdQ31DqJ8DsIOmj4ainHN0lWqTjiM9YcUgnSWBrnzirpSOZbTL 5mLP ZiTHBIZkXlNUKR6VPd8f10jZ
V9mTw qiiDquXf8SvnRYmOQ9hZ3aKFaCXRJKpnINMD 1ZFUJYFFDgh C4qTvvtzGwASRyFXB5KMr 4tml8J6SyCCJFTvvsadm1WIikvLybzPhE 6n3Emi7EP OmCmz9EmJqf1fjMEvTkvK6RLHiiAacae1WiCdUGpMqEWltjEDglsWTEkl3c63ff7D1 KA7OoLPNM zPELTs3YeQvfBRSniCJ5 psdZGGXTRjf3ETPOE9a7NWB9yrk9kdaiR

Tác giả bài viết: Dương Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay14,917
  • Tháng hiện tại135,129
  • Tổng lượt truy cập32,773,704
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây