Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Internet)

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

 •   13/08/2023 09:52:19 AM
 •   Đã xem: 32
(TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”.
Ảnh minh họa

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu mới

 •   13/08/2023 09:47:19 AM
 •   Đã xem: 26
(TG) - Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với ý chí, nghị lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cầu Cồn Nâm, xã Quảng Minh.

Thị xã Ba Đồn: Phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại III trong năm 2026.

 •   05/08/2023 10:58:37 AM
 •   Đã xem: 94
Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng thị xã Ba Đồn phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc của tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đề ra các khâu đột phá chiến lược và 1 trong số đó là phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, theo hướng hiện đại. Nửa nhiệm kỳ vừa qua, việc thực hiện khâu đột phá này đã giúp thị xã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển KT-XH, tạo đà cho việc tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết trong nửa cuối nhiệm kỳ còn nhiều thử thách, khó khăn trước mắt.

Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” t

 •   19/07/2023 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 126
Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Ban Bí thư có Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 •   10/04/2023 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 104
Sách chính trị: KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: Tháng 2 / 2023
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát tờ rơi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân xã miền núi biên giới Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động

 •   03/04/2023 01:56:53 PM
 •   Đã xem: 281
(TG) - Phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động ngày càng được các cấp ủy đảng quan tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai báo cáo chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

 •   07/12/2022 06:50:45 PM
 •   Đã xem: 314
(TG) - Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Nhiều mô hình HTX chè ở Thái Nguyên hoạt động hiệu quả

Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 •   28/11/2022 07:01:36 AM
 •   Đã xem: 523
(TG) - Kinh tế tập thể là bộ phận có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để phát huy vai trò quan trọng đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm khóa XIII của Đảng đã đề ra nhiều giải pháp mới. Việc thực hiện tốt những giải pháp này nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển mới về chất trong thời gian tới.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

 •   15/10/2022 07:09:42 PM
 •   Đã xem: 413
(TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.
Ảnh minh họa.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

 •   10/10/2022 06:55:42 AM
 •   Đã xem: 273
(TG) - Sau khi đánh giá gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết số 18-NQ/TW do Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII ban hành về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), đã nêu 5 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 vấn đề về tổ chức thực hiện, với những nội dung cốt lõi và nhiều điểm mới.
Một góc nhìn toàn cảnh xã Quảng Tiên

Xã Quảng Tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

 •   31/08/2022 01:24:00 PM
 •   Đã xem: 1384
      Xã Quảng Tiên-thị xã Ba Đồn là xã thuần nông với nền nông nghiệp độc canh cây lúa. Vì vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hình thành các chuỗi liên kết và phát triển các mô hình trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao. Với cách nghĩ, cách làm khác nhau đã xây dựng nên những mô hình kinh tế mới, nâng cao thu nhập cho gia đình và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
hệ thống siêu thị trên địa bàn đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân

Thị xã Ba Đồn: Thúc đẩy phát triển thương mại- dịch vụ trên địa bàn.

 •   17/08/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 654
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Thương mại - dịch vụ dần được khẳng định là ngành kinh tế chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã.
Một góc khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu ở thị xã Ba Đồn

Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Thị xã Ba Đồn

 •   09/08/2022 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 1176
Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), thị xã Ba Đồn đã và đang tập trung xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” tại các thôn, tổ dân phố của thị xã. Thông qua việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhằm giúp người dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương có nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường và an ninh được đảm bảo. Với ý nghĩa quan trọng đó, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã có sức lan tỏa ở nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn.  
Nghề đan bèo lục bình tại thị xã Ba Đồn

Thị xã Ba Đồn: Nỗ lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn

 •   02/08/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 451
Những năm gần đây, TX. Ba Đồn luôn nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn (TTCN và NNNT), góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.
Nỗ lực triển khai đưa 'tam nông' lên tầm phát triển mới

Nỗ lực triển khai đưa 'tam nông' lên tầm phát triển mới

 •   28/07/2022 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 336
Ngày 21/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày chuyên đề giới thiệu Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng: Nhiều điểm mới trong chủ trương của Đảng để phát huy tối đa nguồn lực đất đai, chống tham nhũng, tiêu cực

Thủ tướng: Nhiều điểm mới trong chủ trương của Đảng để phát huy tối đa nguồn lực đất đai, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   28/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 517
Sáng ngày 21/7, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề giới thiệu về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
"Chắp cánh" cho nông nghiệp sạch vươn xa

"Chắp cánh" cho nông nghiệp sạch vươn xa

 •   25/07/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 555
Nông nghiệp sạch, công nghệ cao là cụm từ thường được nhắc đến nhiều trong các văn bản, cuộc họp khi bàn về chiến lược phát triển nông nghiệp ở TX. Ba Đồn. Đây được xem là mũi nhọn được các cấp, ngành quan tâm nhằm hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững ở địa phương trong tương lai gần.
Xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

 •   12/07/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 247
Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là quá trình “không nghỉ”, “không ngừng” với quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Để ngăn chặn “giặc nội xâm” bên cạnh quyền lực cứng là cơ chế, chính sách pháp luật, xử lý nghiêm minh thì việc gia tăng quyền lực mềm qua việc xây dựng, thực thi văn hóa công vụ là một giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

KẾ HOẠCH Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Ba Đồn

 •   30/06/2022 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 494
Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 1107, ngày 29/6/2022 về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Ba Đồn, với các nội dung như sau:

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập104
 • Máy chủ tìm kiếm68
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay2,510
 • Tháng hiện tại1,241,950
 • Tổng lượt truy cập28,133,460
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây