Đổi mới nội dung, hình thức công tác Tuyên giáo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai - 01/08/2022 07:59

Đổi mới nội dung, hình thức công tác Tuyên giáo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong suốt 92 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng-văn hóa là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là phương tiện cốt yếu trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn lại những thắng lợi oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ XX, thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng có quyền tự hào rằng, công tác Tuyên giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trước hết là thắng lợi của công tác tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên, rèn luyện, tập hợp và tổ chức quần chúng cách mạng, tạo nên sức mạnh vô địch, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng của giai cấp công nhân thành hiện thực cách mạng, làm nên kỳ tích lẫy lừng của một Đảng chân chính, tiên phong mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi.
 
Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác Tuyên giáo đã góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, bồi đắp, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam anh hùng, của chủ nghĩa yêu nước để giành chiến thắng, tạo nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh với Đại thắng mùa xuân năm 1975… Trong hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, công tác Tuyên giáo của Đảng đã trực tiếp góp phần hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng; góp phần quan trọng vào việc đổi mới tư duy, động viên tinh thần, ý chí kiên cường, sáng tạo của nhân dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định điều hành hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2022.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định
điều hành hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2022.

Cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình rất vinh dự và tự hào vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào thành quả chung của cách mạng cả nước và của tỉnh nhà, vào quá trình hình thành và phát triển công tác Tuyên giáo của Đảng. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh đã có bước phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng. Nhiều thế hệ cán bộ Tuyên giáo tỉnh nhà đã góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh làm nên một Quảng Bình “Quật khởi” trong chống Pháp, một Quảng Bình “Hai giỏi” trong chống Mỹ và một Quảng Bình đang từng ngày đổi mới hôm nay.
 
Trong từng thời kỳ cách mạng, cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương; góp phần giáo dục, rèn luyện, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 
Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cho dù tên gọi của mỗi thời kỳ có khác nhau nhưng công tác Tuyên giáo của Đảng nói chung và ở Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nói riêng đã thực hiện được chức năng tham mưu cho sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa-văn nghệ, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, thể dục-thể thao…
 
Ngành Tuyên giáo đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành đã tích cực, chủ động, ngày càng nhạy bén hơn trong hoạt động, đã triển khai những nội dung công tác Tuyên giáo phù hợp và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội, của đất nước, của tỉnh. Công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo như mời nhiều báo cáo viên, chuyên gia có uy tín của Trung ương báo cáo các chuyên đề nghị quyết, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và cho các đối tượng theo quy định của Trung ương; thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được học tập, theo dõi đầy đủ...
 
Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa-văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng, công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên. Việc hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn kịp thời, chu đáo. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trang trọng… Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua đó, tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 
 
Với tinh thần kiên trì xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh với suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về công tác xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chủ động dự báo, phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan, đơn vị cùng cấp trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có bước phát triển mới. Ngành Tuyên giáo đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Với những thành tích trong các giai đoạn cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
 
Thực tiễn hoạt động của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua đã chứng minh rằng công tác Tuyên giáo bao giờ cũng đứng trước đồng thời cả thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức. Nếu không kịp thời nắm bắt và vận dụng tốt, thuận lợi và cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Ngược lại, nếu đội ngũ cán bộ Tuyên giáo có bản lĩnh, chủ động, tích cực, tỉnh táo và sáng tạo thì ngay trong khó khăn, thách thức gay gắt, quyết liệt đó, chúng ta vẫn tìm được nhiều cách làm hay, có hiệu quả cao, sức thuyết phục lớn, làm chuyển đổi từ khó khăn, thách thức sang cơ hội và thời cơ.
 
Chính vì vậy, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác Tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục. Kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của xã hội cho từng thời kỳ, từng địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ mới, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác Tuyên giáo.
 
Thứ hai, bám sát nhiệm vụ chính trị để tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo. Tập trung tuyên truyền và đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, trong đó tập trung tuyên truyền và làm sâu sắc hơn việc triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của tỉnh gồm: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với những chương trình, dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; phối hợp triển khai hoàn thành Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình...
 
Thứ ba, công tác Tuyên giáo cần bám sát tình hình thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp. Mặt khác, phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải đáp thấu đáo, kịp thời nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có như vậy mới thống nhất được tư tưởng và hành động, phát huy được các nhân tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác Tuyên giáo phải hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác với những luận điệu sai trái, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, xuyên tạc và phủ nhận sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
 
Thứ tư, chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tôn vinh những tấm gương mẫu mực, liêm khiết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trước hết là về tư tưởng, đạo đức.  
 
Thứ năm, tiếp tục đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả nhằm định hướng dư luận chính thống, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, của đất nước, của tỉnh nhà trong thời kỳ mới.
 
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2022) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Với quyết tâm mới, khí thế mới, thực hiện lời dạy của Bác: “Tất cả cán bộ, đảng viên, hễ những người tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của Đảng...”, từ đó, phát huy sức mạnh của công tác Tuyên giáo, thể hiện rõ sứ mệnh “đi trước” trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ. 
https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202208/ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-181930-182022-doi-moi-noi-dung-hinh-thuc-cong-tac-tuyen-giao-cua-dang-nham-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-2202427/            

Tác giả bài viết: Cao Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Nguồn tin: www.baoquangbinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay20,510
  • Tháng hiện tại547,590
  • Tổng lượt truy cập36,668,121
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây