Đồng chí Đoàn Minh Thọ- Chủ tịch UBND thị xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ bảy - 03/07/2021 02:03
Đồng chí Đoàn Minh Thọ- Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã. Sau đây là toàn văn nội dung bài phát biểu.
Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
-  Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Công Huấn - UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
- Kính thưa: Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủ y- Bí thư thị ủy.
- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp; Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND Thị xã, cử tri và Nhân dân toàn thị xã.

       Hôm nay, tôi được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tín nhiệm, giới thiệu, bầu tôi giữ trọng trách Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 -2026. Trước hết, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất về sự tín nhiệm mà quý vị đại biểu HĐND thị xã đã giành cho bản thân tôi.
      Tôi xin khẳng định với các đại biểu HĐND, toàn thể Nhân dân thị xã, nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thị xã, phục vụ Nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã được quy định tại Luật tổ chức chính quyền đại phương, và các quy chế làm việc của thị xã; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, toàn quân, toàn dân thị xã, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội.
     Trong mấy năm vừa qua, xu thế hội nhập toàn cầu và làn sóng cách mạng công nghiệp mới, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gần đây, đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Mặc dù vậy, Đảng bộ, HĐND, chính quyền và Nhân dân thị xã đã có nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đề ra; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, an sinh xã hội đảm bảo….,
      Trong thời điểm hiện tại, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã đang hướng đến thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. Với trách nhiệm là Chủ tịch UBND thị xã, tôi sẽ cùng với tập thể UBND thị xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở, tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã. Ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập; cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp, và nhân dân Thị xã, tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV đã đề ra. 18 nhiệm vụ chủ yếu và 4 giải pháp trong Nghị quyết của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; 16 chỉ tiêu trong Nghị quyết HĐND thị xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND thị xã; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ VN thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện kế hoạch đã đề ra.
        Trước mắt, tập trung thực hiện mục tiêu kép ‘Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế’. Đồng thời, sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025). Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì sự phát triển của thị xã; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng của thị xã, đẩy mạnh xây dựng các công trình trọng điểm; thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; chú trọng công tác cải cách hành chính, quản lý đô thị, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết ngày càng tốt hơn an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
       Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển Thị xã toàn diện và bền vững; vừa phát huy được vị thế, vai trò của Thị xã gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh (Nam Hà Tỉnh-Bắc Quảng Bình). Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và Nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.
       Để làm được điều đó, với trọng trách là người đứng đầu UBND thị xã, bản thân tôi sẽ cùng tập thể UBND thị xã: Tập trung bám sát các Nghị quyết  của Thị ủy và HĐND thị xã với tinh thần đổi mới, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực lãnh đạo để đề ra kế hoạch hành động, chương trình công tác phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác, chỉ tiêu phát triển, chương trình, dự án trọng điểm của thị xã. Phân cấp, phân quyền phát huy tính năng động sáng tạo của chính quyền các cấp gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Tỉnh; động viên mọi nguồn lực, sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội để tạo bước phát triển mới nhằm tiếp tục khẳng định hình ảnh, vai trò vốn có của thị xã Ba Đồn trên các lĩnh vực…
- Kính thưa các vị đại biểu!
       Để hoàn thành trọng trách được giao, trong thời điểm có nhiều thử thách này, đặc biệt là đại dịch Covid-19, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng: Nhiệm vụ của cá nhân, của tập thể UBND thị xã chỉ có thể hoàn thành trên cơ sở sự nỗ lực cố gắng của cá nhân, của tập thể UBND thị xã gắn liền với sự quan tâm của Tỉnh, lãnh đạo của Thị ủy; sự hỗ trợ, giám sát của HĐND thị xã; sự đồng tâm hiệp lực của các cấp, các ngành và của nhân dân trong việc xây dựng củng cố sự đoàn kết nhất trí trong toàn thị xã. Tôi tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ của các thành viên Ủy ban, của chính quyền các cấp. Đặc biệt, tôi rất trân trọng đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Hội đồng nhân dân Thị xã, của Mặt trận Tổ quốc VN Thị xã, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng trong quá trình cụ thể hoá các Nghị quyết của cấp trên, của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và HĐND thị xã thành các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.
- Kính thưa quý vị đại biểu!
Trong thời gian tới, UBND Thị xã cũng như cá nhân tôi, luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên của Thị ủy, HĐND thị xã, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban. Đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng chiều hướng phát triển đang mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội, với niềm tin và tự hào là vùng đất Văn hiến, truyền thống lịch sử vẻ vang, chúng ta cùng nhau khơi dậy tình yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng xã hội để chung tay góp sức, hiến kế xây dựng thị xã ngày càng phát triển bền vững. 
    Trên cương vị nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất mong muốn và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các đồng chí lãnh đạo Thị xã qua các thời kỳ, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, lãnh đạo HĐND, UBND Thị xã đương nhiệm về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thị xã trong thời gian vừa qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn, các vị đại biểu HĐND, thông qua hoạt động giám sát, trên tinh thần trách nhiệm chung thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của UBND Thị xã hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thị ủy, HĐND thị xã.
       Một lần nữa cho phép tôi gữi lời cám ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh; xin gữi lời cám ơn sâu sắc đến đồng chí Nguyễn Công Huấn - UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trương An Ninh, UVTVTU - Bí thư thị ủy; đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của Thị xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân Thị xã đã luôn giành cho tôi sự tin tưởng, tín nhiệm và mong sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp xây dựng của các đồng chí, của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
    Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân thị xã sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

    Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn tin: UBND thị xã Ba Đồn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay22,646
  • Tháng hiện tại583,235
  • Tổng lượt truy cập36,703,766
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây