Thể lệ cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình

Thứ năm - 14/04/2022 16:27

Thể lệ cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình

 Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Ban Biên tập Báo Quảng Bình tổ chức cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022 với thể lệ như sau:

 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

1. Mục đích của cuộc thi:

- Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tỉnh Quảng Bình về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, động viên kịp thời các điển hình tập thể, gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo Bác; hiến kế, đề xuất các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lên án, phê phán những tập thể, cá nhân triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giải quyết công việc trì trệ, chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thấp, nói không đi đôi với làm, có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

- Tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ IV-Năm 2022.

2. Đối tượng tham gia dự thi:

Những cây bút chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh.

II. CHỦ ĐỀ VÀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Chủ đề:

1.1. Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

1.2. Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

1.3. Việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và kết quả bước đầu hồi phục nền kinh tế - xã hội đất nước, địa phương sau đại dịch Covid-19.

1.4. Việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

2. Quy định tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại báo chí: phóng sự, ghi chép, điều tra, phản ánh, phóng sự truyền hình (thời lượng từ 3-5 phút).  Bài viết không quá 1.500 từ, phải kèm tối thiểu 2 ảnh (ảnh gốc). Đối với tác phẩm phản ánh hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí phải kèm theo bằng chứng. Tác phẩm dự thi chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định; thông tin trung thực, chính xác; có tác dụng tuyên truyền và ý nghĩa giáo dục cao.

- Tác phẩm dự thi được thể hiện ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; nội dung giàu tính nhân văn.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ trên đầu bài tham dự cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình.

- Tác giả dự thi ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ hoặc thư điện tử, số điện thoại liên lạc... của mình vào tác phẩm dự thi.

3. Số lượng tác phẩm dự thi:

 Một tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi.

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi:

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng nội dung tác phẩm dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

2. Trách nhiệm của tác giả:

- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, pháp luật khác có liên quan và thể lệ của cuộc thi;

- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

IV. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

- Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm các thành viên Ban Biên tập, Thư ký Tòa soạn, đại diện Chi hội Nhà báo và Phòng Hành chính – Trị sự Báo Quảng Bình.

- Ban Giám khảo bao gồm Ban Biên tập Báo Quảng Bình và một số nhà báo có uy tín, nhiều kinh nghiệm.

V.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất: 7 triệu đồng.

- 02 giải nhì: mỗi giải 5 triệu đồng.

- 03 giải ba: mỗi giải 3 triệu đồng.

- Một số giải khuyến khích: mỗi giải 2 triệu đồng.

Ngoài ra tác phẩm được chọn đăng trên Báo Quảng Bình, tác giả được trả nhuận bút tương xứng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian nhận bài dự thi, tổng kết:

- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 16/4/2022 đến hết ngày 30/12/2022 (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện).

- Lễ tổng kết trao giải vào dịp 3/2/2023.

- Đối với tác phẩm dự định tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, đề nghị gửi đăng trước ngày 30-9-2022.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi gửi qua địa chỉ Email: toasoanqb@gmail.com hoặc quangbinhdientu@gmail.com (nếu là phóng sự truyền hình) hoặc gửi trực tiếp Tòa soạn Báo Quảng Bình, đường Trần Quang Khải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên Báo Quảng Bình và Báo Quảng Bình điện tử (www.baoquangbinh.vn).

                   Baoquangbinh.vn

Nguồn tin: www.baoquangbinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay7,502
  • Tháng hiện tại375,508
  • Tổng lượt truy cập35,880,002
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây