Thị xã Ba Đồn: Hiệu quả từ công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

Thứ hai - 21/03/2022 08:26
      Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo, từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm - quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân Quảng Lộc hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng Nông thôn mới
Nhờ làm tốt công tác dân vận nên người dân Quảng Lộc hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng Nông thôn mới
      Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo tại địa phương, đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã cho biết, trước tiên, phải xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào có đạo thực hiện chủ trương, đường lối, chính  sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển vùng đồng bào có đạo; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đời sống, tâm tư nguyện vọng của giáo dân để chủ động tham mưu, đề xuất, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp giải quyết hiệu quả…
      Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm: Với những giải pháp triển khai cụ thể thiết thực trong công tác dân vận, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào có đạo thời gian qua trên địa bàn thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nói chung, đồng bào có đạo nói riêng từng bước được cải thiện. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm đáng kể… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt…
     Thị xã Ba Đồn hiện có 14/16 xã, phường có đồng bào theo đạo, với hơn 39.000 giáo dân, chiếm 35% dân số toàn thị xã. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể trên địa bàn thị xã đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác dân vận, đặc biệt đối với đồng bào có đạo. Thị xã quan tâm, kịp thời giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của giáo hội và các tín đồ tôn giáo; tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”…Nhờ đó, các chức sắc và đồng bào có đạo đã có chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động. Đa số giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều đoàn viên, hội viên làm công tác đoàn thể, Mặt trận… là giáo dân.
     Thời gian qua, công tác dân vận được tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống, văn hóa, chính trị, an ninh trật tự góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, Thị ủy đã chú trọng nâng cao trách nhiệm trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, nâng cao hiệu quả, đa dạng hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động; lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng các hoạt động tuyên truyền về cơ sở. Ban Dân vận Thị ủy, Khối Dân vận xã, phường chủ động trong việc tham mưu, nâng cao chất lượng công tác; tăng cường tuyên truyền lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị, vận động Nhân dân phối hợp tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII)…Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã đẩy mạnh vận động Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên tuyền vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tư duy và ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng giống mới, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn… Trên địa bàn thị xã đã hình thành các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.
     Cùng với các hoạt động vận động Nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn còn tích cực vận động Nhân dân phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Quy ước, Hương ước địa phương…Ban Dân vận Thị ủy phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân đội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động, nâng cao ý thức bảo vệ của Nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự,phòng  chống tội phạm, xây dựng địa bàn không có ma túy... Lực lượng Công an các xã, phường triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác xây dựng nòng cốt và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
     Quảng Lộc là một trong những địa phương có đông đồng bào có đạo của thị xã Ba Đồn, toàn xã hiện có 2.257 hộ, với 9.128 khẩu; trong đó đồng bào theo đạo Thiên Chúa chiếm trên 70%. Những năm qua, giáo dân trong xã đã đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”, đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con đã góp công, góp sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn vùng giáo. Bà con đã phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề mới. Để có được sự thay đổi như hôm nay là nhờ địa phương đã làm tốt công tác dân vận; đội ngũ cán bộ tích cực bám, nắm cơ sở, nắm bắt tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tồn tại, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự. 
      Có thể thấy, trước những diễn biến mới của thực tiễn, đòi hỏi công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào có đạo cần phải được đổi mới. Trong đó, vấn đề nâng cao trình độ, năng lực và đổi mới phương thức hoạt động cho đội ngũ cán bộ dân vận là quan trọng nhất. Trong công tác dân vận, tôn giáo là lĩnh vực khá nhạy cảm và phức tạp. Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo luôn đòi hỏi chiều sâu với sự thể hiện nhuần nhuyễn, phải tìm tòi, chủ động sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương. Để làm được điều này, người làm công tác dân vận ở vùng giáo phải có hiểu biết sâu về đặc điểm của các loại tôn giáo, có lập trường, tư tưởng vững vàng. Đặc biệt, cán bộ dân vận phải tạo sự gần gũi với các chức sắc, tín đồ tôn giáo; xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền và các tôn giáo, tạo nên sự bình đẳng với các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận…
      Chính vì vậy, cho biết thêm các giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Hưng-ThUV-Trưởng Ban Dân vận Thị ủy tâm sự: Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng mối đoàn kết lương, giáo; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…vv…

Tác giả bài viết: Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm121
  • Hôm nay13,465
  • Tháng hiện tại430,562
  • Tổng lượt truy cập23,098,568
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây