Thị xã Ba Đồn: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở

Thứ ba - 22/03/2022 14:38
Ngày 22/3/2022, UBND thị xã Ba Đồn vừa ban hành công văn số 448/UBND-NV Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở. Nội dung công văn:
Thực hiện các văn bản chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở trên địa bàn, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ thị xã đến cơ sở, cùng với ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở trên địa bàn thị xã đã có những kết quả tích cực. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến, môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thị xã.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm; đó là việc cụ thể hóa, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương hành chính còn bị vi phạm; vẫn còn hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân trong giờ hành chính; một số lạm dụng trong giờ làm việc để bán hàng online, buôn bán bất động sản, mua hàng trên mạng,…làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tạo dư luận không tốt; công tác kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương chưa được quan tâm đúng mức.
Để sớm rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tạo sự chuyển biến thực sự, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính nhà nước đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, thực hiện Công văn số 276/UBND-TH ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở, UBND thị xã yêu cầu:
1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thị xã về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở; đẩy mạnh thực hiện các kết luận, quy định về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng Đảng, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở, nhằm tạo chuyển biến thực sự về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong giao tiếp cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải là người gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì; tham dự các cuộc họp đảm bảo đúng thành phần và nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc, nề nếp việc báo cáo Chủ tịch UBND thị xã, Thường trực Thị ủy khi đi công tác ngoại tỉnh.
Tăng cường thắt chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động trong quản lý, điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị mình; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo kết hợp với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào công việc. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thân thiện, hiện đại.
3. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đổi mới lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân phục vụ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành trong mọi hoạt động, công tác.
Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị; không tham gia các tệ nạn xã hội; không làm việc cá nhân, như: chơi trò chơi điện tử, thể thao,… không bán hàng online, buôn bán bất động sản, mua hàng trên mạng trong giờ hành chính; tuyệt đối không sử dụng rượi, bia trong thời gian làm việc hành chính và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội, các sự kiện khác khi được phân công.
4. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương từ thị xã đến cơ sở phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tại thị xã; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị để đề ra nội dung cụ thể, quản lý chặt chẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nội quy, quy chế của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật.
5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; tổ chức kiểm tra hoặc tham mưu lãnh đạo UBND thị xã kiểm tra thực tế để nắm tình hình và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay26,013
  • Tháng hiện tại786,138
  • Tổng lượt truy cập32,490,789
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây