THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG TRẠCH – BA ĐỒN.

Thứ năm - 06/01/2022 15:27
   Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn thông báo về việc thực hiện kê khai nộp thuế khoán theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính và lệ phí môn bài theo Nghị định 22/NĐ- CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ;
  Việc khai thuế đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 2021 như sau.
1. Lệ phí môn bài
Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:
- Hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định; HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Mức thu đối với HKD thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau:
+ HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
+ HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
+ HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2020 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2021 cho từng địa điểm kinh doanh.
- Trường hợp HKD đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2021 không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của HKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. HKD trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng đầu năm 2021 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2021 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/01/2021. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.
2. Khai thuế khoán
- HKD khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2020 đến ngày 05/12/2020, cụ thể:
+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (việc áp dụng mẫu tờ khai theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC sẽ được thực hiện cho đến khi Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai mới thay thế).
          - Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.
3. Nộp Hồ sơ khai thuế
- HKD nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2020.
- HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh trong năm đến Đội thuế LXP chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.
- HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn (mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD) theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn.
- HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh cùng với hồ sơ đề nghị mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.
4. Hướng dẫn nộp thuế khoán
- HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2021, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.
- Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của HKD chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.
- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền từ tổ chức ủy nhiệm thu.
5. Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán
- Cơ quan thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 01 từ ngày 20/12/2020; công khai thông tin lần 02 từ ngày 20/01/2021. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế; Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế; Bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.
- Địa điểm và hình thức công khai thông tin
+ Dán niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại.
+ Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
+ Gửi trực tiếp đến HKD bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.
+ Đăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.
6. Tiếp nhận ý kiến phản hồi
HKD nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:
 • Liên hệ trực tiếp với Đội thuế LXP; Đội thuế số1; Điện thoại 02323596082; Đội thuế sô 2;  Điện thoại:0323515530; Đội thuế số 3; Điện thoại : 02326293777
 • Liên hệ trực tiếp với Bộ phận “Một cửa” cơ sở 2 của Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch Ba Đồn; Điện thoại : 02323696111 hoặc Bộ phận  “Một cửa” Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn; Điện thoại: 02326522777.
 • Gọi điện thoại đến Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Chi cục Thuế được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn.
 • Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp.
 • Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của Chi cục Thuế được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế.
Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.
7. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn chứng từ, theo đó đã quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 30/6/2022, từ 01/7/2022 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Căn cứ các quy định nêu trên thì hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Để triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.
Đối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng hóa đơn điện tử thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ng ày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
8. Chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai
Quốc hội đã ban hành Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/7/2020, theo đó cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai ổn định (Hộ khai thuế ổn định) được xác định:
- Cá nhân kinh doanh quy mô lớn theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế “5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai.”
- Cá nhân kinh doanh không thuộc diện quy mô lớn nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và có yêu cầu áp dụng phương pháp khai thuế ổn định.
- Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng các điều kiện nêu trên thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.
Để triển khai việc chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về lộ trình triển khai. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính các hộ kinh doanh đáp ứng là Hộ khai thuế ổn định nêu trên vẫn thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập92
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm77
 • Hôm nay28,168
 • Tháng hiện tại724,505
 • Tổng lượt truy cập35,154,032
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây