Thị xã Ba Đồn: Trên 99% đại biểu tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW bằng hình thức trực tuyến

Thứ ba - 09/07/2024 15:35
Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144); Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 35). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thị xã Ba Đồn.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thị xã Ba Đồn.
     Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.
Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành… Cùng với điểm cầu trung tâm tại Tỉnh ủy, hội nghị được kết nối đến 16 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của 3.788 đại biểu, đạt gần 99% số đại biểu được triệu tập. Tại điểm cầu Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn có 397/400 đại biểu tham dự hội nghị với tỷ lệ 99,25%. Tham gia hội nghị có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Ba Đồn.
    Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung của Quy định số 144 và hướng dẫn thực hiện. Nhấn mạnh Quy định số 144 đã được các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, lan tỏa “tinh thần 144” trong đời sống xã hội, đồng chí đã làm rõ nội dung, những điểm mới, trọng tâm, cốt lõi, các vấn đề cần lưu ý để thực hiện hiệu quả Quy định số 144.   
      Theo đó, Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng Đảng ta "là đạo đức, văn minh".
Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của CB, ĐV cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
      Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
      Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó;" cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không "bỏ sót" những người thật sự có đức, có tài.
     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả nội dung Quy định số 144 và Chỉ thị số 35. Theo đó, đối với Quy định số 144, cần tập trung 5 vấn đề, gồm: Quy định số 144 là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".
     Việc ban hành Quy định số 144 là thành công bước đầu, điều cốt lõi là mỗi CB, ĐV cần tự quán triệt, thấm nhuần sâu sắc, thường xuyên, làm cho đạo đức cách mạng là nét nổi bật của CB, ĐV, là hồn cốt của Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Thực hiện Quy định số 144 cần đề vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò phản biện của Mặt trận và nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. CB, ĐV ra sức học tập, phấn đấu, tự soi, tự sửa; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân nhận rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham gia giám sát CB, ĐV…
     Về thực hiện Chỉ thị số 35, đồng chí cũng nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm về cụ thể hóa nội dung chỉ thị sát với tình hình địa phương, đơn vị nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo tốt dự thảo văn kiện đại hội, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; nghiên cứu kỹ lưỡng công tác nhân sự, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, sàng lọc hiệu quả để không "bỏ sót" những người thật sự có đức, có tài. 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp. Giao Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đường link Truyền hình
https://badontv.vn/truyen-hinh/tin-tuc-su-kien/thi-xa-ba-don-tren-99-dai-bieu-tham-gia-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-quy-dinh-so-144-qd-tw-va-chi-thi-so-35-ct-tw-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-4556.html

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay845
  • Tháng hiện tại642,818
  • Tổng lượt truy cập36,763,349
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây