Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

Thứ năm - 19/01/2023 07:05
Ban Tuyên giáo Thị uỷ vừa ban hành hướng dẫn số 37-HD/BTGThU, ngày 17/01/2023 về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
Nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 3. Hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, bằng các phong trào hành động cách mạng mang tính quần chúng sâu rộng, tạo được chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Cuộc đời hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến, những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Tư lệnh chiến trường Trường Sơn.
2. Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thắng lợi và những chiến công hiển hách trên chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
3. Phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong các tầng lớp Nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong quân đội.
4. Tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn đối với đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
5. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
1. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm
1.1 Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trên địa bàn tỉnh
- Lễ kỷ niệm cấp tỉnh kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Danh nghĩa tổ chức: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
Tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan.
- Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.
- Tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Đoàn 559, linh hồn của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Xây dựng và phát sóng phóng sự, phim tài liệu về đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện.
- Xuất bản số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Báo Quảng Bình chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện.
- Trưng bày, triển lãm sách, hiện vật, hình ảnh về đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện.
1. 2. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tại thị xã
- Tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong địa bàn thị xã học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Đoàn 559, linh hồn của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Xây dựng kế hoạch tiếp sóng phóng sự, phim tài liệu về đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thông thị xã phối hợp với các phòng, ban, ngành và xã Quảng Trung thực hiện).
 - Tổ chức dâng hương Nhà thờ gia đình của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại xã Quảng Trung.
2. Hình thức tuyên truyền
2.1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các website, bản tin, cổng thông tin điện tử của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, mạng xã hội.
- Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, viết tin, bài tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng và những đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; tọa đàm; các tin, bài về các hoạt động trước, trong và sau dịp kỷ niệm.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về các hoạt động kỷ niệm trên các trang mạng cá nhân.
2.2. Tuyên truyền miệng, cổ động trực quan
- Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… để thông tin, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Tuyên truyền khẩu hiệu trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã, nhất là trên địa bàn xã Quảng Trung, tại các trung tâm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, nơi công cộng; trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tổ chức triển lãm, trưng bày sách, hình ảnh tư liệu về đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao… để phục vụ quần chúng Nhân dân trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm liệt sĩ, nhà lưu niệm...
2.3. Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật
- Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của quê hương, đất nước, ca ngợi đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Các phòng, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ tình hình thực tiễn để có hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, quê hương trong năm 2023.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Ban hành Hướng dẫn và sao gửi Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên Thị ủy tháng 1, chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thị xã.
- Mở chuyên mục đặc biệt trên Trang thông tin điện tử tuyengiaobadon.vn tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thời gian trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm; tăng cường các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về công lao, đóng góp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội.
- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo, định hướng, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm trên địa bàn thị xã.
2. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Thị ủy
- Bám sát Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) và hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của địa phương, đơn vị một cách hiệu quả, thiết thực.
- Chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn với tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
-  Bảo đảm tình hình an ninh trật tự; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, dư luận xã hội trước, trong và sau dịp kỷ niệm, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn toàn thị xã thị xã Ba Đồn.
 - Đối với Đảng ủy xã Quảng Trung: Ngoài việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, phối hợp các đơn vị lên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ gia đình của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại xã Quảng Trung. Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các hộ gia đình chính sách tại xã Quảng Trung trong dịp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm.
3. Phòng Văn hóa  - Thông tin
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, an ninh thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, viễn thông, Internet; kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu, kích động qua mạng xã hội.
- Thường xuyên phối hợp với Công an thị xã và các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã
Tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tham gia tích cực đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).
6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã
- Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND thị xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) và hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch triển khai các tin, bài, phóng sự, bố trí chương trình, nội dung, thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành.
- Tiếp phát sóng phóng sự, phim tài liệu vđồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên vào dịp trước, trong và sau dịp kỷ niệm.
- Phối hợp với Đảng ủy xã Quảng Trung để viết tin, bài về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và quê hương Quảng Trung; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao… để phục vụ quần chúng Nhân dân trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
7. Chi  Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trạch- Ba Đồn
Phát động hội viên sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; giới thiệu, quảng bá các công trình, bài viết của các tác giả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trên các trang báo, tạp chí và các trang thông tin điện tử.    
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)!
2. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình!
3. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại!
4. Đảng bộ, quân và dân thị xã Ba Đồn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)!
5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn tin: tuyengiaobadon.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay15,103
  • Tháng hiện tại515,598
  • Tổng lượt truy cập36,020,092
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây