KẾ HOẠCH tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý

Thứ sáu - 10/01/2020 09:28
Năm 2020, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 134 -KH/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 145-KH/ThU, ngày 31/12/2019 về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ thị xã Ba Đồn; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm tiếp tục khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, khả năng của Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới; khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 
Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020,  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị phục vụ và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.  
Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tệ nạn xã hội, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết cổ truyền của dân tộc. 
Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ thị tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, quê hương.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương.
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Tổ chức các hoạt động ở cấp thị
1.1. Tổ chức Lễ viếng, đặt vòng hoa tại Nhà bia ghi tên liệt sỹ thị xã và dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với mừng Xuân Canh Tý
1.2. Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Thời gian, địa điểm: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 03/02/2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã.
1.3. Tổ chức các đoàn lãnh đạo thị xã đi thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với mừng Xuân Canh Tý (theo Chương trình tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã).
2. Tổ chức các hoạt động ở cơ sở
- Ở cấp huyện và cơ sở không tổ chức lễ kỷ niệm, chỉ tổ chức các hình thức gặp mặt, giáo dục truyền thống giữa các thế hệ, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,… trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020). Tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020, kết nạp đảng viên mới - lớp đảng viên 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tổ chức Lễ viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo xã, phường; các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm việc trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3. Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu hình ảnh tư liệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử Đảng bộ địa phương.
 Tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, lịch sử truyền thống của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã; về những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình, 6 năm thành lập thị xã tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã.
5. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên Thị ủy để định hướng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan về nội dung, ý nghĩa lịch sử và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các hoạt động mừng Xuân Canh Tý. Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm từ tháng 12/2019 đến hết tháng 02/2020, cao điểm từ cuối tháng 01 và trong tháng 02/2020.
- Các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tăng cường tin bài, phóng sự về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của Đảng bộ thị xã, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phản ánh, thông tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân mới Canh Tý.
- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, ngăn chặn thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội, góp phần làm cho hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng trở thành tư tưởng chủ đạo, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đời sống tinh thần của xã hội.
- Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy tình hình cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang mạng Vcnet.VN do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã, đảng bộ các địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp.
CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Toàn văn Kế hoạch số 145-KH/ThU ở file đính đèm)

Tác giả bài viết: Dương Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay11,373
  • Tháng hiện tại131,585
  • Tổng lượt truy cập32,770,160
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây