HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)

Thứ sáu - 12/08/2022 08:38
Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022), như sau:
HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 2/9/2022)
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
        1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
         2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         3. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
         II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
         - Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         - Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.
         - Tuyên truyền lịch sử truyền thống của quê hương thị xã Ba Đồn gắn với tuyên truyền các kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Nhân dân thị xã.
         - Tuyên truyền cổ vũ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhấtđối với thế hệ trẻ hiện nay.
         - Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
         III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
         Các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức gặp mặt, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng; gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, nói chuyện truyền thống…Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...
         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc trên cơ sở Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) kèm theo Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thị ủy, triển khai tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức thiết thực, hiệu quả; kết hợp tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện của quê hương, đất nước.
          Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hành hương về nguồn, thăm lại các di tích, căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến; chú trọng các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
         2. Phòng Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chỉnh trang, tôn tạo các di tích lịch sử…phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm. Theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, trưng bày, triển lãm về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm.
         4. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện chuyên đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
         5. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
         6. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Bản tin thị xã mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; tích cực phát hiện, biểu dương cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; tích cực phản ánh các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công…
         V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)!
2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!
3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
4. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8.. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay14,714
  • Tháng hiện tại134,926
  • Tổng lượt truy cập32,773,501
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây