PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THỊ XÃ NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Thứ ba - 29/01/2019 07:06
Thượng tá: Phạm Ngọc Ninh 
Chính trị viên, Ban CHQS thị xã
                   
          Trong những năm qua cùng với việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) đã góp phần to lớn trong xây dựng nguồn nhân lực, tạo động lực để thị xã Ba Đồn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
 Trước yêu cầu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT thị xã đã hướng vào nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng LLVT địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ thuật chiến thuật cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở từng địa phương.
Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong các phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý Nhà nước về quân sự - quốc phòng địa phương ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền thanh - Truyền hình và các cơ quan truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, kịp thời chuyển tải các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời định hướng nhận thức trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Phong trào thi đua quyết thắng đã cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hằng năm Đảng bộ Quân sự thị xã đều đạt trong sạch vững mạnh, có từ 84 - 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho LLVT có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, chiến sỹ LLVT. Bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị từ cơ quan quân sự thị xã đến Ban CHQS xã, phường, đơn vị tự vệ các cơ quan, xí nghiệp đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo bước chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã. Phong trào thi đua quyết thắng góp phần tích cực vào công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, tiến hành tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò của lực lượng DQTV, DBĐV xung kích trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, góp phần tích cực trong xóa đói giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các quyết định, nghị định của Chính phủ về chính sách xã hội, chính sách tồn đọng sau chiến tranh và các chính sách hậu phương quân đội.
Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng, các cơ quan đơn vị LLVT thị xã đã động viên cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất bảo đảm cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ và sẵn sàng huy động mọi nguồn lực cho xây dựng khu vực phòng thủ thị xã. Cán bộ, chiến sỹ LLVT thị xã đã tiên phong trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cụ thể hóa thành các phong trào như “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Hiếu với dân” trong lực lượng dự bị động viên. Các phong trào đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách. Đồng thời LLVT thị xã đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động 50 “Khai thác, quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” bảo đảm tốt nguồn hậu cần, tài chính và vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Để phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT đi vào chiều sâu thiết thực, góp phần to lớn, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã đi vào chiều sâu vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong thời gian tới, phong trào Thi đua Quyết thắng cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau: gắn kết chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị của thị xã, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thiết thực, các giải pháp có tính khả thi cao. Tập trung đột phá những khâu yếu mặt yếu. Đặc biệt kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua. Trên cơ sở phong trào Thi đua Quyết thắng, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tổ chức phát động các đợt thi đua đột kích, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, duy trì động cơ phấn đấu thường xuyên, liên tục của các lực lượng, nâng cao hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng cả chiều rộng và chiều sâu. Thông qua các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang và nhân dân; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đột kích và phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm, thực hiện tốt công tác khen thưởng để tạo động lực thi đua sôi nổi rộng khắp. Phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng các cấp, phối hợp các đơn vị với các cơ quan truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền để các phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan Quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt và tiên phong, xung kích trong phong trào thi đua quyết thắng. Nêu cao biểu tượng sinh động, hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn dân, cùng với các phong trào Thi đua yêu nước. Tạo động lực mạnh mẽ, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thị xã phát triển vững mạnh về mọi mặt.
Phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương tiếp tục tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy, bảo vệ Đảng, chính quyền bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
                                                                            P.N.N
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay8,671
  • Tháng hiện tại621,141
  • Tổng lượt truy cập34,151,860
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây