PHƯƠNG ÁN Phòng trừ một số đối tượng dịch hại chính trên cây lúa năm 2024

Thứ tư - 13/12/2023 06:12
Để đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa trong năm 2024, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã xây dựng Phương án phòng trừ các đối tượng dịch hại chính trên cây lúa để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, cụ thể như sau:
I. PNG TRSÂU BỆNH HI LÚA
1.  Ry nâu, ry lưng trng
1.1. Công tác điều tra phát hiện
Rầy phát sinh và gây hại trên cả 2 vĐông xuân và Hè thu, đc biệt thưng gây hại nng ở vụ Đông xuân, trên những vùng ruộng các năm trước đây thưng bhi, a gieo cấy dày, n nhiu đm, trên các ging nhim. Trong vụ, các la rầy gối nhau to nên stích lũy vmật đvà ddàng bùng phát thành dch vào giai đon lúa ôm đòng đến trổ - cn.
Công tác điu tra phát hin, dnh dbáo cn triển khai thưng xuyên và liên tục tđu vđến cui v. Điều tra phát hin sm các ổ rầy, theo i din biến từng la trên đồng ruộng v sgia tăng mật đca rầy đtchc trin khai png trừ kp thời khi rầy tui còn nhỏ, mật đthp, không để rầy ng phát trên din rng.

1.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác
+ Vệ sinh đng ruộng, thu dn các tàn dư cây trng trước khi m đất.
+ Sử dụng các ging a ít nhiễm rầy.
+ ng ging gieo cần thc hin theo chương trình SRI, tuloi giống và điu kiện thâm canh, kng gieo quá dày, kng đngập nước trong ruộng thưng xuyên.
+ Trong cùng mt vùng phi gieo tp trung và nên cơ cấu 1 loi ging đhn chế sâu bệnh hi và thun li cho vic điu tra phát hin, phòng trsâu bnh. Nhng ng thưng có rầy gây hi thưng xuyên nên thay đổi ging sn xut.
+ Đu tư thâm canh cân đối ngay tđu v(bón t đy đlưng phân cần thiết như: phân chuồng, N, P, K), đcây a sinh trưng phát trin kho, tăng khnăng chống chịu sâu bnh, không n tha đm.
- Biện pháp sử dụng thuc
+ Giai đon lúa tgieo - đng cái làm đòng
Xlý ht giống trưc khi gieo bng thuốc hoá hc đngăn nga rầy gây hi và truyền bnh ở giai đoạn tkhi gieo đến 10 - 15 ngày. Xử lý ht giống bng thuc Cruiser Plus 312,5FS.
Cách sdụng: Hạt ging sau khi ủ đã nt nanh, ri thành lớp mng trên bt, nilon. Pha 20 - 25 ml thuc vi 2 lít nước, khuấy đều ri phun cho 50 kg giống, sau đó trn cho hạt dính đu thuc. Ủ tiếp khong 10 - 12 giờ ri đem gieo bình thưng. Sau khi gieo 7 - 10 ngày, thưng xuyên chđộng điu tra phát hin sớm ry lưng trng di trú, nếu rầy xuất hin vi mật đ7- 10 con/m2, giai đon lúa đẻ nhánh rộ trên 300 - 500 con/m2 phải tổ chức phòng tr.
Sử dng mt trong các loại thuc sau đpng tr: Chess 50WG, Bassa 50EC,...
Liều lưng sdụng: Theo hưng dn đã ghi trên nhãn mác, bao bì ca nhà sản xut. Đảm bảo ng nước thuốc như hưng dn, phun thuốc vào gc lúa nơi rầy tập trung cư trú.
+ Giai đon lúa tphân hoá đòng trđi
Thưng xuyên điều tra phát hin rầy, khi có rầy xut hin vi mật đ2.000  3.000con/m2 chỉ đo nông dân phòng trừ kịp thi theo nguyên tc 4 đúng. Png trừ rầy triệt để ở giai đoạn này skng có hin tưng ng phát gây cháy ở thi ka trổ - cn.
Sử dng mt trong các loại    thuc sau đpng tr: Chess 50WG, Bassa 50 EC,...
Liều lưng sdụng: Theo hưng dn đã ghi trên nhãn mác, bao bì ca nhà sản xut. Đảm bảo ng nước thuốc như hưng dn, phun thuốc vào gc lúa nơi rầy tập trung cư trú.
2. Sâu cun lá nh
2.1. Công tác điều tra pt hiện
Sâu cuốn lá nhphát sinh gây hại ở cả 2 vtrong năm, sâu tng gây hại nng trên các trà lúa gieo cấy dày, rung bón tha đm, thời tiết nng mưa xen kẻ. Cần điu tra phát hin sm, dnh dbáo cnh xác các la sâu xut hin đchđo phòng trừ kp thi, có hiu quả. Đặc bit chú trng sâu la 2 vụ Đông xuân và la 6 vHè thu, vào giai đon đòng tr làm ảnh hưng đến năng sut.
2.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc ci tiến SRI.
+ Bón phân cân đi hp , không bón thừa đạm đặc biệt là ở giai đon lúa làm đòng - tr.
+ Không nên phun thuc trsâu cun lá khi cây a ở giai đoạn đnhánh và mật đsâu còn thp nhằm bảo vthiên đch trên đồng ruộng.
-  Biện pháp sdụng thuc
Sâu cun lá nhcó khnăng kháng thuc cao vì vậy cần sdụng mt trong các loại thuc đặc hiệu sau đphòng tr: Clever 150SC, Dylan 2EC, Mectinone 25WG, Ammate 150SC,….
Chú ý
Phi sdng đúng loại thuc và liều lưng theo hưng dẫn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut. Phun thuc vào bui sáng sớm hoặc chiều mát, cần đi chm, phun ướt đu mặt lá.
3. Bệnh lùn sc đen (LSĐ)
Bệnh Ldo virus gây ra thông qua môi giới truyền bnh là rầy lưng trng nên khnăng lây lan nhanh truyền tvnày sang vkhác. Đây là bnh rất nguy him, hiện nay chưa có thuốc đpng tr.
3.1. Biện pháp phòng bệnh LSĐ (Đây là biện pháp quan trng)
- Vệ sinh đng rung
Tiến hành vsinh đng rung bng cách cày vùi gc r, dọn sch cbờ ruộng, mương dẫn nước, đt dn tàn dư thực vật.
Kiểm tra, phát hin và phun thuc trừ rầy trên bờ ruộng, btha, mương dn nước và bi bxung quanh đng rung i rầy cư trú.
- Công tác điều tra phát hiện
Công tác điu tra phát hin phải đưc thc hiện ngay tđầu vvà tiến hành thưng xuyên đphát hiện sớm ry trên đng ruộng, trin khai phòng trừ rầy có hiu qunhằm ngăn chn khnăng truyn virus gây bnh LSĐ.
Đphát hiện rầy kp thi, ngoài cơ quan chuyên môn và n bkthut, ng dân phi chđộng điu tra, đc bit phi phát hiện sớm ry trên rung ca mình ngay tkhi lúa mới gieo đến khi lúa đẻ nhánh.
- Phòng trmôi gii truyền bệnh (ry lưng trng)
Như hưng dẫn các bin pháp png trừ rầy ở tn. Khi phát hin rầy lưng trng xut hin trên đồng rung phi kim tra virus gây bnh Lbng phương pháp test nhanh để có gii pháp kp thi, hiệu quả.
3.2. Các biện pháp x lý khi bệnh xut hiện
Điều tra k, phát hin sớm triệu chng bnh lùn sc đen trên đng rung để có bin pháp xữ lý kp thi tránh sự lây lan nguồn bnh.
- Giai đoạn lúa từ khi gieo - đng cái
+ Nh, i nhng y a bbnh, nếu còn thi vthì cấy dm li y a kho.
+ Điều tra phát hin, phun thuc trừ rầy trên ruộng bbnh và những ruộng xung quanh đang có rầy xuất hin.
+ Chăm c, bón phân cân đi N-P-K, phun các loi phân bón hu cơ, vi lưng qua lá giúp cây sinh trưng tt.
- Giai đoạn lúa đng cái trđi
+ Nhổ,i những cây lúa bbnh.
+ Điu tra phát hin, phun thuốc trrầy ở ruộng bbnh và các ruộng xung quanh.
+ Sau khi thu hoch lúa ở ruộng bbnh tiến hành cày i gc rạ ngay ở ruộng đó đtiêu hungun bnh.
4. Bệnh đạo ôn hại lúa
4.1. Công tác điều tra pt hiện
Nm chắc cơ cấu giống ca các đa phương, đặc bit là các chân rung btgiống nhiễm bnh đo ôn như SV181, VN20, P6,...
Thưng xuyên theo dõi sphát sinh ca bnh, nắm bắt nh hình thi tiết để có dbáo chính xác, trin khai phòng trừ ngay khi bệnh mới xut hin.
4.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh c
+ Hạn chế sử dụng các ging nhiễm bệnh.
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc canh tác a cải tiến SRI.
+ n phân cân đi hợp lý kng bón tha đm.
Khi ruộng đã bnhim bnh cần thc hiện các biện pháp sau:
+ Giữ nước trong ruộng t1- 3 cm.
+ Ngng ngay việc sdụng phân đm, kali, các cht kích thích sinh trưng, phân bón lá.
+ Đối với nhng giống nhiễm bnh đo ôn cbông không nên bón tha đm ở giai đoạn đòng - tr.
- Biện pháp sử dụng thuc
+ Sdụng mt trong c loi thuốc đc hiu sau đây đphòng tr: Beam 75WP, Fuji-one  40WP,  Fuji-one  40EC,  Filia  525SE,  Ninja  35EC,  Map  Famy 700WP,...
+ Đi với bnh đạo ôn cổ bông: Phun thuc png bnh ở các chân rung đã bđo ôn lá, các giống nhiễm đạo ôn, đặc bit vào giai đoạn lúa trgặp ẩm độ cao, thời tiết âm u, có mưa.
Chú ý: Đi vi những ruộng đã bbnh đạo ôn cn phi phun thuc 2 ln, lần sau cách ln trưc 5 - 7 ngày. Các ruộng lúa n tha đm, các ging nhiễm phải tiến hành phun phòng bnh kp thi. Đm bảo lưng nưc thuốc theo hưng dẫn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut.
5. Bệnh khô vn
5.1. Công tác điều tra pt hiện
Bnh khô vn thưng phát sinh gây hi tn c chân rung bón tha đm, mt đgieo dày, ngp nưc thưng xuyên. Bnh thưng hi nng vào giai đon a kết thúc đnhánh đến cn, đặc bit bnh phát trin vày lan nhanh trong điu kin thi tiết nng mưa xen k, vì vy cần chú ý theo i đchđo phòng trkịp thi.
5.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh c:
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc canh tác a cải tiến SRI.
+ n phân cân đi hợp lý kng bón tha đm.
- Biện pháp sdng thuc:
Sdụng mt trong c loi thuc đc hiu sau đây đphòng tr: Validacin 5SL, Tiltsuper 300EC, Anvil 5SC, Nevo 330EC,...
Chú ý: Khi bbnh khô vn kng đnưc trong ruộng cao. Phun thuc trc tiếp vào thân y a i xut hin bnh, không phun tn lá. Đm bo ng nưc thuốc theo ng dn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut.
6. Bệnh bạc lá
Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas Oryzea gây ra, khi bị bệnh lá mất hết diệp lục, khô cháy nên không có khả năng quang hợp để tạo dinh dưỡng nuôi hạt, từ đó những ruộng bị bệnh bạc lá bông lúa có tỷ lệ lép rất cao, đây là bệnh rất nguy hiểm có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây và hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để trừ.
6.1. Công tác điều tra phát hiện
          Bệnh thường hại nặng vào giai đoạn lúa ôm đòng -  trổ, đặc biệt bệnh phát triển và lây lan nhanh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẻ vì vậy cần chú ý theo dõi để chỉ đạo phòng trừ kịp thời.
6.2. Biện pháp phòng trừ
Hạn chế sử dụng các giống nhiễm bệnh, chọn giống không nhiễm bệnh bạc lá để sản xuất.
Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau để phun phòng: Starner 20 WP, Xantocin 40 WP, Totan 200WP,….
Chú ý: Tuyệt đối không bón đạm, không sử dụng kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đang nhiễm bệnh. Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Phun trực tiếp thuốc vào vết bệnh và phải bảo đảm đúng các loại thuốc, nồng độ, liều lượng đã hướng dẫn trên bao bì.
I. PNG TRSÂU BỆNH HI LÚA
1.  Ry nâu, ry lưng trng
1.1. Công tác điều tra phát hiện
Rầy phát sinh và gây hại trên cả 2 vĐông xuân và Hè thu, đc biệt thưng gây hại nng ở vụ Đông xuân, trên những vùng ruộng các năm trước đây thưng bhi, a gieo cấy dày, n nhiu đm, trên các ging nhim. Trong vụ, các la rầy gối nhau to nên stích lũy vmật đvà ddàng bùng phát thành dch vào giai đon lúa ôm đòng đến trổ - cn.
Công tác điu tra phát hin, dnh dbáo cn triển khai thưng xuyên và liên tục tđu vđến cui v. Điều tra phát hin sm các ổ rầy, theo i din biến từng la trên đồng ruộng v sgia tăng mật đca rầy đtchc trin khai png trừ kp thời khi rầy tui còn nhỏ, mật đthp, không để rầy ng phát trên din rng.

1.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác
+ Vệ sinh đng ruộng, thu dn các tàn dư cây trng trước khi m đất.
+ Sử dụng các ging a ít nhiễm rầy.
+ ng ging gieo cần thc hin theo chương trình SRI, tuloi giống và điu kiện thâm canh, kng gieo quá dày, kng đngập nước trong ruộng thưng xuyên.
+ Trong cùng mt vùng phi gieo tp trung và nên cơ cấu 1 loi ging đhn chế sâu bệnh hi và thun li cho vic điu tra phát hin, phòng trsâu bnh. Nhng ng thưng có rầy gây hi thưng xuyên nên thay đổi ging sn xut.
+ Đu tư thâm canh cân đối ngay tđu v(bón t đy đlưng phân cần thiết như: phân chuồng, N, P, K), đcây a sinh trưng phát trin kho, tăng khnăng chống chịu sâu bnh, không n tha đm.
- Biện pháp sử dụng thuc
+ Giai đon lúa tgieo - đng cái làm đòng
Xlý ht giống trưc khi gieo bng thuốc hoá hc đngăn nga rầy gây hi và truyền bnh ở giai đoạn tkhi gieo đến 10 - 15 ngày. Xử lý ht giống bng thuc Cruiser Plus 312,5FS.
Cách sdụng: Hạt ging sau khi ủ đã nt nanh, ri thành lớp mng trên bt, nilon. Pha 20 - 25 ml thuc vi 2 lít nước, khuấy đều ri phun cho 50 kg giống, sau đó trn cho hạt dính đu thuc. Ủ tiếp khong 10 - 12 giờ ri đem gieo bình thưng. Sau khi gieo 7 - 10 ngày, thưng xuyên chđộng điu tra phát hin sớm ry lưng trng di trú, nếu rầy xuất hin vi mật đ7- 10 con/m2, giai đon lúa đẻ nhánh rộ trên 300 - 500 con/m2 phải tổ chức phòng tr.
Sử dng mt trong các loại thuc sau đpng tr: Chess 50WG, Bassa 50EC,...
Liều lưng sdụng: Theo hưng dn đã ghi trên nhãn mác, bao bì ca nhà sản xut. Đảm bảo ng nước thuốc như hưng dn, phun thuốc vào gc lúa nơi rầy tập trung cư trú.
+ Giai đon lúa tphân hoá đòng trđi
Thưng xuyên điều tra phát hin rầy, khi có rầy xut hin vi mật đ2.000  3.000con/m2 chỉ đo nông dân phòng trừ kịp thi theo nguyên tc 4 đúng. Png trừ rầy triệt để ở giai đoạn này skng có hin tưng ng phát gây cháy ở thi ka trổ - cn.
Sử dng mt trong các loại    thuc sau đpng tr: Chess 50WG, Bassa 50 EC,...
Liều lưng sdụng: Theo hưng dn đã ghi trên nhãn mác, bao bì ca nhà sản xut. Đảm bảo ng nước thuốc như hưng dn, phun thuốc vào gc lúa nơi rầy tập trung cư trú.
2. Sâu cun lá nh
2.1. Công tác điều tra pt hiện
Sâu cuốn lá nhphát sinh gây hại ở cả 2 vtrong năm, sâu tng gây hại nng trên các trà lúa gieo cấy dày, rung bón tha đm, thời tiết nng mưa xen kẻ. Cần điu tra phát hin sm, dnh dbáo cnh xác các la sâu xut hin đchđo phòng trừ kp thi, có hiu quả. Đặc bit chú trng sâu la 2 vụ Đông xuân và la 6 vHè thu, vào giai đon đòng tr làm ảnh hưng đến năng sut.
2.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh tác
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc ci tiến SRI.
+ Bón phân cân đi hp , không bón thừa đạm đặc biệt là ở giai đon lúa làm đòng - tr.
+ Không nên phun thuc trsâu cun lá khi cây a ở giai đoạn đnhánh và mật đsâu còn thp nhằm bảo vthiên đch trên đồng ruộng.
-  Biện pháp sdụng thuc
Sâu cun lá nhcó khnăng kháng thuc cao vì vậy cần sdụng mt trong các loại thuc đặc hiệu sau đphòng tr: Clever 150SC, Dylan 2EC, Mectinone 25WG, Ammate 150SC,….
Chú ý
Phi sdng đúng loại thuc và liều lưng theo hưng dẫn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut. Phun thuc vào bui sáng sớm hoặc chiều mát, cần đi chm, phun ướt đu mặt lá.
3. Bệnh lùn sc đen (LSĐ)
Bệnh Ldo virus gây ra thông qua môi giới truyền bnh là rầy lưng trng nên khnăng lây lan nhanh truyền tvnày sang vkhác. Đây là bnh rất nguy him, hiện nay chưa có thuốc đpng tr.
3.1. Biện pháp phòng bệnh LSĐ (Đây là biện pháp quan trng)
- Vệ sinh đng rung
Tiến hành vsinh đng rung bng cách cày vùi gc r, dọn sch cbờ ruộng, mương dẫn nước, đt dn tàn dư thực vật.
Kiểm tra, phát hin và phun thuc trừ rầy trên bờ ruộng, btha, mương dn nước và bi bxung quanh đng rung i rầy cư trú.
- Công tác điều tra phát hiện
Công tác điu tra phát hin phải đưc thc hiện ngay tđầu vvà tiến hành thưng xuyên đphát hiện sớm ry trên đng ruộng, trin khai phòng trừ rầy có hiu qunhằm ngăn chn khnăng truyn virus gây bnh LSĐ.
Đphát hiện rầy kp thi, ngoài cơ quan chuyên môn và n bkthut, ng dân phi chđộng điu tra, đc bit phi phát hiện sớm ry trên rung ca mình ngay tkhi lúa mới gieo đến khi lúa đẻ nhánh.
- Phòng trmôi gii truyền bệnh (ry lưng trng)
Như hưng dẫn các bin pháp png trừ rầy ở tn. Khi phát hin rầy lưng trng xut hin trên đồng rung phi kim tra virus gây bnh Lbng phương pháp test nhanh để có gii pháp kp thi, hiệu quả.
3.2. Các biện pháp x lý khi bệnh xut hiện
Điều tra k, phát hin sớm triệu chng bnh lùn sc đen trên đng rung để có bin pháp xữ lý kp thi tránh sự lây lan nguồn bnh.
- Giai đoạn lúa từ khi gieo - đng cái
+ Nh, i nhng y a bbnh, nếu còn thi vthì cấy dm li y a kho.
+ Điều tra phát hin, phun thuc trừ rầy trên ruộng bbnh và những ruộng xung quanh đang có rầy xuất hin.
+ Chăm c, bón phân cân đi N-P-K, phun các loi phân bón hu cơ, vi lưng qua lá giúp cây sinh trưng tt.
- Giai đoạn lúa đng cái trđi
+ Nhổ,i những cây lúa bbnh.
+ Điu tra phát hin, phun thuốc trrầy ở ruộng bbnh và các ruộng xung quanh.
+ Sau khi thu hoch lúa ở ruộng bbnh tiến hành cày i gc rạ ngay ở ruộng đó đtiêu hungun bnh.
4. Bệnh đạo ôn hại lúa
4.1. Công tác điều tra pt hiện
Nm chắc cơ cấu giống ca các đa phương, đặc bit là các chân rung btgiống nhiễm bnh đo ôn như SV181, VN20, P6,...
Thưng xuyên theo dõi sphát sinh ca bnh, nắm bắt nh hình thi tiết để có dbáo chính xác, trin khai phòng trừ ngay khi bệnh mới xut hin.
4.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh c
+ Hạn chế sử dụng các ging nhiễm bệnh.
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc canh tác a cải tiến SRI.
+ n phân cân đi hợp lý kng bón tha đm.
Khi ruộng đã bnhim bnh cần thc hiện các biện pháp sau:
+ Giữ nước trong ruộng t1- 3 cm.
+ Ngng ngay việc sdụng phân đm, kali, các cht kích thích sinh trưng, phân bón lá.
+ Đối với nhng giống nhiễm bnh đo ôn cbông không nên bón tha đm ở giai đoạn đòng - tr.
- Biện pháp sử dụng thuc
+ Sdụng mt trong c loi thuốc đc hiu sau đây đphòng tr: Beam 75WP, Fuji-one  40WP,  Fuji-one  40EC,  Filia  525SE,  Ninja  35EC,  Map  Famy 700WP,...
+ Đi với bnh đạo ôn cổ bông: Phun thuc png bnh ở các chân rung đã bđo ôn lá, các giống nhiễm đạo ôn, đặc bit vào giai đoạn lúa trgặp ẩm độ cao, thời tiết âm u, có mưa.
Chú ý: Đi vi những ruộng đã bbnh đạo ôn cn phi phun thuc 2 ln, lần sau cách ln trưc 5 - 7 ngày. Các ruộng lúa n tha đm, các ging nhiễm phải tiến hành phun phòng bnh kp thi. Đm bảo lưng nưc thuốc theo hưng dẫn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut.
5. Bệnh khô vn
5.1. Công tác điều tra pt hiện
Bnh khô vn thưng phát sinh gây hi tn c chân rung bón tha đm, mt đgieo dày, ngp nưc thưng xuyên. Bnh thưng hi nng vào giai đon a kết thúc đnhánh đến cn, đặc bit bnh phát trin vày lan nhanh trong điu kin thi tiết nng mưa xen k, vì vy cần chú ý theo i đchđo phòng trkịp thi.
5.2. Biện pháp phòng trừ
- Biện pháp canh c:
+ Không gieo cấy với mật đdày, áp dng thc hin thâm canh lúa theo phương thc canh tác a cải tiến SRI.
+ n phân cân đi hợp lý kng bón tha đm.
- Biện pháp sdng thuc:
Sdụng mt trong c loi thuc đc hiu sau đây đphòng tr: Validacin 5SL, Tiltsuper 300EC, Anvil 5SC, Nevo 330EC,...
Chú ý: Khi bbnh khô vn kng đnưc trong ruộng cao. Phun thuc trc tiếp vào thân y a i xut hin bnh, không phun tn lá. Đm bo ng nưc thuốc theo ng dn đã ghi trên bao bì ca nhà sn xut.
6. Bệnh bạc lá
Bệnh bạc lá do vi khuẩn Xanthomonas Oryzea gây ra, khi bị bệnh lá mất hết diệp lục, khô cháy nên không có khả năng quang hợp để tạo dinh dưỡng nuôi hạt, từ đó những ruộng bị bệnh bạc lá bông lúa có tỷ lệ lép rất cao, đây là bệnh rất nguy hiểm có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây và hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu để trừ.
6.1. Công tác điều tra phát hiện
          Bệnh thường hại nặng vào giai đoạn lúa ôm đòng -  trổ, đặc biệt bệnh phát triển và lây lan nhanh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẻ vì vậy cần chú ý theo dõi để chỉ đạo phòng trừ kịp thời.
6.2. Biện pháp phòng trừ
Hạn chế sử dụng các giống nhiễm bệnh, chọn giống không nhiễm bệnh bạc lá để sản xuất.
Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau để phun phòng: Starner 20 WP, Xantocin 40 WP, Totan 200WP,….
Chú ý: Tuyệt đối không bón đạm, không sử dụng kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đang nhiễm bệnh. Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Phun trực tiếp thuốc vào vết bệnh và phải bảo đảm đúng các loại thuốc, nồng độ, liều lượng đã hướng dẫn trên bao bì.

Nguồn tin: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay6,856
  • Tháng hiện tại507,351
  • Tổng lượt truy cập36,011,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây