NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THU NGÂN SÁCH 2019

Thứ sáu - 08/03/2019 14:43
Năm 2019 kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao cho Thị xã Ba Đồn là 198,98 tỷ đồng, kế hoạch HĐND Thị xã giao 249,23 tỷ đòng. Trong đó: Ngoài quốc doanh 27 tỷ đồng,  khó khăn nhất vẫn là thu ngoài quốc doanh. Lý do là các doanh nghiệp có số thu lớn thuộc các ngành xây dựng, vận tải, khai thác đang thiếu việc làm nghiêm trọng và còn có thể kéo dài trong vài năm tới. Những khó khăn đối với doanh nghiệp trong năm 2018  vẫn còn tiếp tục và có mặt còn nặng nề hơn. Nhiều doanh nghiệp đã, đang và có nguy cơ phá sản . Các nguồn thu vãng lai không có do các dự án lớn chưa hoặc chậm triển khai. Dự kiến thu ngoài quốc doanh năm 2019 tiếp tục khó  đạt kế hoạch đề ra.
Chính vì thế lãnh đạo Chi cục thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 vẫn là thu ngoài quốc doanh. Mục tiêu khai thác, chống thất thu từ các nguồn thu tại chổ, ổn định thuộc các ngành thương mại, dịch vụ vốn là thế mạnh của Thị xã. Song song với mục tiêu thu ngân sách, Chi cục thuế phải tiến hành xây dựng đội ngủ công chức trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trong tâm đó, Chi cục đã đề ra các giải pháp sau:
1. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
1.1. Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HDND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách theo Nghị quyết của HDND Thị xã giao, giao nhiệm vụ phấn đấu cho các Đội thuế đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán phấn đấu. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước được giao ngay từ thời điểm đầu tiên của năm 2019.
1.2. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Chú trọng việc đôn đốc khoản thu thuế Ngoài Quốc doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019.
1.3. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, các loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử dịch vụ các ngành nghề phát sinh mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
1.4. Về công tác quản lý kê khai thuế
- Rà soát chuẩn hoá dữ liệu về đăng ký thuế còn sai sót như chương, loại hình kinh tế, cơ cấu vốn của người nộp thuế để phù hợp với quy định.
- Nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của người nộp thuế: Tự động lập và gửi thông báo đôn đốc, thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN còn lại của năm 2018 và các quý trong năm 2019 để có căn cứ đấu tranh đôn đốc doanh nghiệp nộp sát với thực tế phát sinh, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
1.5. Về công tác kiểm tra.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được Cục thuế giao. Theo đó, đảm bảo kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua kiểm tra cao hơn năm trước. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra: Tập trung kiểm tra đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế.
- Tiếp tục thực hiện ghi nhật ký kiểm tra thuế điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết…. Tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan để thu thập thông tin, bổ sung vào dữ liệu, khai thác số liệu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá rủi ro.
- Nâng cao chất lượng của các Đoàn kiểm tra, gắn trách nhiệm của trưởng đoàn với các thành viên về kết quả công việc được giao
- Tích cực đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN các khoản truy thu, phạt sau kiểm tra vào NSNN đạt trên 90%. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu theo kết quả kiểm tra, kiểm toán và cơ quan bảo vệ pháp luật
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và nhập dữ liệu kiểm tra trên hệ thống quản lý của ngành
1.6. Về công tác quản lý nợ thuế
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các Đội thuế kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ nhằm thực hiện được các chỉ tiêu  tiền thuế nợ.
- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng cán bộ và các Đội thuế chức năng gắn với công tác thi đua, phân loại cán bộ. Tiếp tục thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, yêu cầu tổ chức đôn đốc thu  ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế.  Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
- Chủ động tham mưu với UBND Thị xã chỉ đạo các ngành trên địa bàn phối hợp với Chi cục thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp chặt chẽ với kho bạc nhà nước các ngân hàng, tổ chức tín dụng… thực hiện đôn đốc thu hồi tiền nợ thuế vào NSNN.
1.7. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ.                                                                 
Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; Chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền – hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất; Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN.
2. Giải pháp về hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách Thủ tục hành chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế.
- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 19/2018/NQ- CP về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế.
- Triển khai việc sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện triển khai khai, nộp thuế điện tử.
3. Các giải pháp về thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý trong cơ quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ và kiểm tra theo chuyên đề đối với các nội dung: Kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức.
- Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp cơ quan thuế và mỗi cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển biến thực sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn cơ quan.
- Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp giải quyết các công việc liên quan.
- Tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, việc trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách của của người nộp thuế phải đảm bảo kịp thời, đúng hạn thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
- Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức trong toàn cơ quan; Cùng với tổ chức đoàn thể kịp thời động viên giúp đỡ tạo môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy tối đa sở trường năng lực của mỗi người, từ đó có kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quy hoạch, đề bạt hợp lý.
- Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể cá nhân xuất sắc trong cơ quan. Thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Chi cục, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 và những năm tiếp theo.
 Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 rất nặng nề, nhưng với bề dày truyền thống của Chi cục Thuế Ba Đồn, sự chỉ đạo sâu sát  của cấp ủy, chính quyền các cấp và Cục thuế tỉnh Quảng Bình, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Chi cục Thuế, nhất định nhiệm vụ  năm 2019 sẽ hoàn thành xuất sắc, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã năm 2019

Năm 2019 kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao cho Thị xã Ba Đồn là 198,98 tỷ đồng, kế hoạch HĐND Thị xã giao 249,23 tỷ đòng. Trong đó: Ngoài quốc doanh 27 tỷ đồng,  khó khăn nhất vẫn là thu ngoài quốc doanh. Lý do là các doanh nghiệp có số thu lớn thuộc các ngành xây dựng, vận tải, khai thác đang thiếu việc làm nghiêm trọng và còn có thể kéo dài trong vài năm tới. Những khó khăn đối với doanh nghiệp trong năm 2018  vẫn còn tiếp tục và có mặt còn nặng nề hơn. Nhiều doanh nghiệp đã, đang và có nguy cơ phá sản . Các nguồn thu vãng lai không có do các dự án lớn chưa hoặc chậm triển khai. Dự kiến thu ngoài quốc doanh năm 2019 tiếp tục khó  đạt kế hoạch đề ra. Chính vì thế lãnh đạo Chi cục thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 vẫn là thu ngoài quốc doanh. Mục tiêu khai thác, chống thất thu từ các nguồn thu tại chổ, ổn định thuộc các ngành thương mại, dịch vụ vốn là thế mạnh của Thị xã. Song song với mục tiêu thu ngân sách, Chi cục thuế phải tiến hành xây dựng đội ngủ công chức trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trong tâm đó, Chi cục đã đề ra các giải pháp sau:
1. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
1.1. Căn cứ Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HDND tỉnh Quảng Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu ngân sách theo Nghị quyết của HDND Thị xã giao, giao nhiệm vụ phấn đấu cho các Đội thuế đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán phấn đấu. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước được giao ngay từ thời điểm đầu tiên của năm 2019.
1.2. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Chú trọng việc đôn đốc khoản thu thuế Ngoài Quốc doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019.
1.3. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, các loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử dịch vụ các ngành nghề phát sinh mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
1.4. Về công tác quản lý kê khai thuế
- Rà soát chuẩn hoá dữ liệu về đăng ký thuế còn sai sót như chương, loại hình kinh tế, cơ cấu vốn của người nộp thuế để phù hợp với quy định.
- Nâng cao chất lượng quản lý khai thuế của người nộp thuế: Tự động lập và gửi thông báo đôn đốc, thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN còn lại của năm 2018 và các quý trong năm 2019 để có căn cứ đấu tranh đôn đốc doanh nghiệp nộp sát với thực tế phát sinh, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
1.5. Về công tác kiểm tra.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được Cục thuế giao. Theo đó, đảm bảo kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua kiểm tra cao hơn năm trước. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra: Tập trung kiểm tra đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế.
- Tiếp tục thực hiện ghi nhật ký kiểm tra thuế điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết…. Tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan để thu thập thông tin, bổ sung vào dữ liệu, khai thác số liệu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá rủi ro.
- Nâng cao chất lượng của các Đoàn kiểm tra, gắn trách nhiệm của trưởng đoàn với các thành viên về kết quả công việc được giao
- Tích cực đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN các khoản truy thu, phạt sau kiểm tra vào NSNN đạt trên 90%. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu theo kết quả kiểm tra, kiểm toán và cơ quan bảo vệ pháp luật
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và nhập dữ liệu kiểm tra trên hệ thống quản lý của ngành
1.6. Về công tác quản lý nợ thuế
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các Đội thuế kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ nhằm thực hiện được các chỉ tiêu  tiền thuế nợ.
- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng cán bộ và các Đội thuế chức năng gắn với công tác thi đua, phân loại cán bộ. Tiếp tục thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, yêu cầu tổ chức đôn đốc thu  ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế.  Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
- Chủ động tham mưu với UBND Thị xã chỉ đạo các ngành trên địa bàn phối hợp với Chi cục thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp chặt chẽ với kho bạc nhà nước các ngân hàng, tổ chức tín dụng… thực hiện đôn đốc thu hồi tiền nợ thuế vào NSNN.
1.7. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ.                                                                 
Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; Chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền – hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất; Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành; Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN.
2. Giải pháp về hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách Thủ tục hành chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế.
- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 19/2018/NQ- CP về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế.
- Triển khai việc sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện triển khai khai, nộp thuế điện tử.
3. Các giải pháp về thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý trong cơ quan.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra thuế, công tác quản lý nợ và kiểm tra theo chuyên đề đối với các nội dung: Kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức.
- Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp cơ quan thuế và mỗi cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển biến thực sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn cơ quan.
- Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp giải quyết các công việc liên quan.
- Tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, việc trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách của của người nộp thuế phải đảm bảo kịp thời, đúng hạn thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
- Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức trong toàn cơ quan; Cùng với tổ chức đoàn thể kịp thời động viên giúp đỡ tạo môi trường làm việc thuận lợi nhằm phát huy tối đa sở trường năng lực của mỗi người, từ đó có kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quy hoạch, đề bạt hợp lý.
- Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể cá nhân xuất sắc trong cơ quan. Thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Chi cục, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 và những năm tiếp theo.
 Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 rất nặng nề, nhưng với bề dày truyền thống của Chi cục Thuế Ba Đồn, sự chỉ đạo sâu sát  của cấp ủy, chính quyền các cấp và Cục thuế tỉnh Quảng Bình, sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Chi cục Thuế, nhất định nhiệm vụ  năm 2019 sẽ hoàn thành xuất sắc, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã năm 2019.

Nguồn tin: Chi cục Thuế Ba Đồn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay21,701
  • Tháng hiện tại1,051,586
  • Tổng lượt truy cập35,481,113
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây