Thị xã Ba Đồn: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc  giao thông giai đoạn năm 2022-2025

Thứ sáu - 13/05/2022 16:04
Với mục đích nhằm tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường. UBND thị xã đã ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2022-2025 trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Tăng cường công tác tuẩn tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT
Tăng cường công tác tuẩn tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT
Kế hoạch yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã, UBND các xã, phường tiếp  tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện trong Quý II/2022.
UBND các xã, phường chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã trong việc triển khai các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và kế hoạch này.
Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, đó là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng  cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông thị xã đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch vùng, thị xã, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.
Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải.
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị.
Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường, doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.
Về tổ chức thực hiện, kế hoạch giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai các quy hoạch thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó nghiên cứu tham mưu triển khai các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ khi tổ chức thực hiện các quy hoạch.
Tập trung triển khai các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường do UBND thị xã quản lý; trong đó ưu tiên xử lý, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phát sinh trong quá trình khai thác.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết nối giao thông, không gây ùn tắc, tai nạn giao thông.
Thực hiện công tác kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm đối với công tác
quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, công tác phát triển đô thị tại các địa phương; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch và xây dựng trên hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Công an thị xã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kỷ thuật để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi lái xe, vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mủ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỷ thuật của phương tiện, tải trọng ô tô.
Trao đổi, chia sẽ thông tin với các phòng, ban, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, quản lý hoạt động vận tải và tổ chức giao thông.
Phòng Y tế tăng cường triển khai kế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn trang bị bộ dụng cụ cứu thương trên phương tiện giao thông vận tải theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường Trung học phổ thông triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm
trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông sau khi có chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tăng cường tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng và văn hóa giao thông khi tham gia giao thông trên phương tiện giao thông công cộng.
Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình thị xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và hệ thống truyền thanh các xã, phường về công tác đảm bảo trật tự  an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia; tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân trong đơn vị; thực hiện kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện cá nhân và nhận thức, hiểu biết các quy định của pháp luật, của Quân đội về bảo đảm TTATGT đối với người điều khiển.
Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và phương tiện quân sự hoạt động trong và ngoài doanh trại. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tham gia hướng dẫn, bảo đảm TTATGT trong khu vực đóng quân. Chỉ đạo lực lượng kiểm tra xe quân sự tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân ngay từ trong đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, gây hậu quả nghiêm trọng.
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương kiểm soát tải trọng xe quân sự trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng biển số giả biển số xe quân sự hoạt động trái phép.
Các phòng, ban, đơn vị liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện kế hoạch đảm bảo.
 

Tác giả bài viết: Hồng Sâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay7,962
  • Tháng hiện tại468,043
  • Tổng lượt truy cập33,998,762
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây