BCH Quân sự thị xã Ba Đồn: Chuyển biến tích cực trong xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không.

Thứ sáu - 22/04/2022 10:55
Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”; những năm qua, Đảng ủy Quân sự thị xã Ba Đồn luôn quan tâm, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó xác định xây dựng mô hình chi bộ 3 tốt, 3 không là một trong những nội dung, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.
Đảng bộ Quân sự thị xã đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào trong các cuộc họp
Đảng bộ Quân sự thị xã đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào trong các cuộc họp
Đảng bộ Quân sự thị xã có 03 chi bộ với 45 đảng viên, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 200-CT/ĐUcủa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không". Nội dung chỉ thị bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Không có chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.
Đảng ủy BCH quân sự thị xã đã tổ chức học tập, quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, các nội dung, mục tiêu của Chỉ thị; kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc.
Đảng viên đăng ký cam kết thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác
Đảng viên đăng ký cam kết thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác
 Hằng năm và từng tháng đảng ủy, các chi bộ đã đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” thành một tiêu chí trong nghị quyết lãnh đạo; thường xuyên đánh giá kết quả, kiên quyết khắc phục các hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Triển khai cho từng đảng viên đăng ký cam kết thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác. Nhờ vậy 100% cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt, giáo dục rèn luyện đảng viên tốt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trao đổi thêm với phóng viên, Thượng tá Đinh Quốc Việt-Phó bí thư Đảng bộ Quân sự thị xã Ba Đồn, cho biết: “Đảng ủy Quân sự thị xã đã tổ chức học tập quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung, mục tiêu của các Chỉ thị. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” thành một tiêu chí trong thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và chi bộ, triển khai cho từng đảng viên thực hiện xây dựng Chi bộ  “ 3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, trọng tâm là thực hiện  3 không. Qua 5 năm triển khai, các chi ủy, Chi bộ, người chỉ huy đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, vain trò, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” và các Chi ủy, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết sát với yêu cầu, nhiệm vụ của các ban, vì vậy các Chi ủy luôn đạt trong sạch vững mạnh”.
Tổ chức các buổi dọn vệ sinh khuôn viên đơn vị
Tổ chức các buổi dọn vệ sinh khuôn viên đơn vị
Xác định việc xây dựng nghị quyết tốt là cơ sở tiền đề, là khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo của chi bộ, vì vậy bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo các chi bộ nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết, đảm bảo ngắn gọn, đánh giá sát, đúng kết quả lãnh đạo, làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, biệp pháp thực hiện hiệu quả.
Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt là nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu của chi bộ, Đảng ủy Quân sự thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, tác phong công tác; chú trọng việc nắm và quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội, điều kiện hoàn cảnh gia đình, tình hình vay nợ, việc lưu giữ, sử dụng thẻ đảng, giấy tờ tùy thân, chấp hành các chế độ trong ngày, trong tuần của mọi cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý thông qua hồ sơ và quá trình công tác, sinh hoạt tại đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ và gia đình, người thân, sát với từng đảng viên, kịp thời phát hiện ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Vì vậy 3 năm qua Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật như đánh bài, lô đề hay vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Thiếu tá Phạm Minh Thịnh-Đảng viên chi bộ Ban Chính trị- Đảng bộ Quân sự thị xã Ba Đồn, chia sẻ thêm: “Bản thân tôi luôn phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, có thái độ kiên quyết trong đấu tranh với những việc làm sai trái trong cơ quan, đơn vị, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; cố gắng thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động, cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII,XIII); đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các cuộc vận động của các cấp. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với những nổ lực cố gắng đó, vì thế kết quả đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm tôi luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt, cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể cũng như trách nhiệm của từng cá nhân trong chuẩn bị về nội dung sinh hoạt của chi bộ nhất là vai trò của cấp ủy viên phụ trách trên từng nhiệm vụ được chi bộ phân công. Kiên quyết khắc phục tình trạng sinh hoạt chiếu lệ, quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức, từng bước khắc phục được các hiện tượng nể nang “dĩ hòa vi quý”, đùn đẩy trách nhiệm, lợi ích cá nhân, bao che khuyết điểm cho nhau…Nhờ vậy thời gian qua, không có cấp ủy, chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Ngoài việc tập trung xây dựng chi bộ “3 tốt”.  Đảng ủy chú trọng lãnh đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “ 3 không”. Chỉ đạo các chi bộ và các đảng viên có cám kết thực hiện các tiêu chí“3 tốt, 3 không”, trong đó lấy “3 không” làm trọng tâm.
Nhiều Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận giấy khen
Nhiều Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng
Từ năm 2017 đến nay, qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, có 100% chi ủy, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100%  đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có  trên 88% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã biểu dương 03 đồng chí  có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi bộ“3 tốt, 3 không. Hằng năm, có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (vượt 5% so với nghị quyết). Thiếu tá Trần Đình Hưng- Bí thư Chi bộ Ban Tham mưu- Đảng bộ Quân sự thị xã Ba Đồn, chia sẻ.  Chi bộ đã quán triệt, giáo dục cho 100% cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung của xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”, đồng thời cụ thể hóa vào trong Nghị quyết hàng tháng cũng như trong các phong trào thi đua của đơn vị. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức ra Nghị quyết, trong công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình. Thời gian qua, chi bộ đã đạt được kết quả trong sạch vững mạnh, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.
Nói thêm về nhiệm vụ thời gian tới,  Thượng tá Đinh Quốc Việt-Phó bí thư Đảng bộ Quân sự thị xã Ba Đồn, nhấn mạnh: “Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa, chất lượng, hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị số 200-CT/ĐUcủa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân sự thị xã trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Những kết quả đạt được trong xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không ở Đảng bộ quân sự thị xã Ba Đồn đã góp phần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 

Tác giả bài viết: Hồng Sâm- Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập96
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay445
  • Tháng hiện tại830,924
  • Tổng lượt truy cập32,535,575
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây