Một số kết quả đạt được về công tác dân vận trên địa bàn thị xã Ba Đồn - giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ ba - 26/01/2021 08:13
Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, công tác dân vận trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu thu được nhiều kết quả rất khả quan, đóng góp to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.
Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, thị xã và chủ trương của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy đã chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và hệ thống dân vận xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, với nhiều hình thức, mô hình khá phong phú thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Để các phong trào đi vào chiều sâu, với chức năng nhiệm vụ của mình Ban Dân vận đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện như: Chỉ thị số 05 - CT/ThU về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào tôn giáo trên địa bàn thị xã; Chỉ thị số 06 - CT/ThU về việc tiếp tục vận động nông dân thực hiện “dồn điền đổi thửa”, tổ chức các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; Chỉ thị số 07- CT/ThU, về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Cùng với đó đã ban hành Quy chế Bí thư Thị ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân của đồng chí Bí thư và chủ tịch UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo.v.v.. Đồng thời, phân công cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên phụ trách công tác dân vận, chăm lo xây dựng, kiện toàn khối dân vận các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch đã ban hành của cấp uỷ đối với các tổ chức thành viên, các xã, phường về công tác vận động quần chúng. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở các vùng khó khăn, vùng cồn bãi, vùng đồng bào có đạo; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, các vấn đề phát sinh, vụ việc khiếu kiện liên quan đến quyền lợi của người dân. Thường xuyên củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua các phong trào, mà tiêu biểu là phong trào “Dân vận khéo” các cuộc vận động của các tổ chức, đơn vị đã động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và thu được những kết quả đáng trân trọng. Kết quả nhiều điển hình "Dân vận khéo" SXKD có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, đồng bào nghèo,v.v. Nhờ "khéo" vận động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mà phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, hạ tầng giao thông đã góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đến nay trên toàn thị xã đã xây dựng được 143 mô hình tập thể, 32 điển hình cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Cùng với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu; với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới,cơ bản đã đã hoàn thành (tính đến cuối năm 2020 đã có thêm 3 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (Quảng Lộc, Quảng Sơn, Quảng Minh), đưa tổng số lên thành 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt trên 80%, cùng với đó tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,64%.
Triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và các chính sách liên quan hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo 2020”; Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy một số văn bản, cũng như phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn có phương án ứng phó với lũ lụt, thực hiện tốt công tác cứu trợ kịp thời nên góp phần giảm nhẹ các hậu quả do lũ lụt gây ra.
Là địa phương có đông đồng bào theo đạo công giáo (có 14/16 xã, phường có tôn giáo với tỷ lệ có gần 38% đồng bào theo đạo công giáo), Nhưng do xác định rõ:  “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, trong nhiều năm qua Ban Dân vận Thị ủy cùng với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đã xuất hiện nhiều hơn việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ tết, các ngày lễ lớn của dân tộc tại nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn thị xã); và một thành tích cũng đáng ghi nhận trong năm 2020 đó là việc triển khai thi công, công trình đập dâng thủy lợi Rào Nan (tại thôn Linh Cận Sơn xã Quảng Sơn) đã không vấp phải một sự cản trở nào (mặc dù trước đó trong quá trình triển khai thăm dò, khảo sát tại thực địa đã có một số hoạt động cản trở chống đối).Với những kết quả từ các cuộc vận động nêu trên, đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Một mùa xuân mới đang về, đất nước con người từng bước chuyển mình và để để làm tốt công tác dân vận ngày một đi lên và phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền các cấp khi ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống, phải hướng đến giải quyết nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vì nhân dân, “đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”.
Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an sinh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm thực hiện các chính sách cho đồng bào ở những nơi khó khăn, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.
Thứ ba, quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng xây dựng đạo đức trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu để vận động nhân dân noi theo, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước (dân vận chính quyền); thực hiện quyết liệt và có hiệu quả hơn nữa cải cách thủ tục hành chính đi liền với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân.
Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Vệt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Để đạt được mục tiêu trên, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có đạo đức cách mạng trong sáng, thật sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu.
Thứ năm, tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng những mô hình dân vận điển hình, có hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội.
Đảng ta xem công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dân vận, phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác dân vận (về con người, nguồn lực, phương tiện,...) để công tác dân vận có thể “đi trước một bước”, làm cho nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ. Có như vậy, “ý Đảng” mới phù hợp với “lòng Dân”, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển đất nước./.
 

Tác giả bài viết: CTV Đặng Viết Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay14,712
  • Tháng hiện tại431,809
  • Tổng lượt truy cập23,099,815
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây