Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022

Thứ sáu - 28/01/2022 10:04
Ngày 20/01/2022, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 do đồng chí Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã chủ trì. Tham dự buổi làm việc có: Đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 10 xã trên địa bàn thị xã.
Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của đại diện Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã; các ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương liên quan; Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới thị xã kết luận một số nội dung như sau:
I. Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2021:
Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong điều kiện toàn tỉnh nói chung và thị xã Ba Đồn nói riêng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, gặp rất nhiều khó khăn, thách thức đó là: Hậu quả của lụt, bão tháng 10, 11 năm 2020 và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và một số bất lợi khác, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Với quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 một cách đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh và các Sở, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, sự vào cuộc của các ban ngành Đoàn thể, Mặt trận, các địa phương và sự nổ lực rất lớn của người dân, nên công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã năm 2021.
- UBND thị xã Ba Đồn đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn; Chỉ đạo các xã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã có thay đổi nhân sự sau Đại hội Đảng bộ.
  - Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, vườn mẫu nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được HĐND thị xã khóa XX thông qua tại kỳ họp thứ 4.
- UBND thị xã đã xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận. Hiện nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã lấy ý kiến rộng rãi người dân trên địa bàn về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Trung ương.
- Thành lập 02 Tổ kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ chức làm việc với xã Quảng Hải để đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và kế hoạch thực hiện kế hoạch năm 2022.
- Trong năm 2021, các xã trên địa bàn thị xã đã tập trung củng cố các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới để đảm bảo bền vững và triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: tăng thêm 08 tiêu chí, gồm: (Quảng Hải  4 TC, Quảng Tân 2TC, Quảng Sơn 01 TC, Quảng Văn 01 Tc); Đã tập trung xây dựng 05 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: Trường THCS Quảng Tiên, Trường THCS Quảng Hòa, Trưởng TH Minh B, Trường Mầm non Quảng Minh, Trường Tiểu Học Cồn Sẻ và hoàn chỉnh hồ sơ công nhân lại 09 trường. Tính đến cuối năm 2021, số tiêu chí đạt chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã đạt: 40/140 tiêu chí.
- Các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Công tác giải ngân nguồn vốn đang được các địa phương tích cực triển khai. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được đưa vào thực hiện. Nhận thức của cấp Ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Khu vực nông thôn có bước phát triển khá, diện mạo nông thôn từng bước cải thiện, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng cao và thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt và phát triển sản xuất; hệ thống trường học các cấp ngàng càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục từng bước phát triển mạnh, Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được đảm bảo. 
II. Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 và nhiệm vụ của địa phương và các phòng, đơn vị liên quan:
1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu.
- Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đảm bảo kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể:
+ Tập trung chỉ đạo xã Quảng Hải cơ bản đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Các xã còn lại phấn đấu đạt bình quân từ 2-3 tiêu chí/xã.
+ Thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 03-04 khu dân cư.
+ Thực hiện vườn mẫu nông thôn mới: 10-12 vườn, phấn đấu trong năm 2022 mỗi xã có 01 vườn được công nhận mẫu nông thôn mới.
- Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu trong năm 2021 xây dựng mới 02 đến 03 sản phẩm đạt 03 sao cấp tỉnh và 02 đến 03 sản phẩm cấp huyện.
- Củng cố và mở rộng phạm vi thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
2. Nhiệm vụ của các xã:
- Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 hoàn thành trước 15/02/2022.
- Kiện toàn BCĐ, BQL, Ban giám sát xây dựng NTM của xã và các thôn. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên theo lĩnh vực phụ trách các tiêu chí và tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu.
- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa bền vững và các tiêu chí bị sụt giảm. Rà soát các tiêu chí và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư NTM kiểu mẫu, các vườn mẫu NTM năm 2022, lập danh sách kế hoạch xây dựng vườn mẫu năm 2022 của xã nộp về Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, theo dõi, thời gian hoàn thành trước ngày 26/01/2022.
- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, kiện toàn BCĐ, BQL, Ban giám sát xây dựng NTM của xã và các thôn. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên theo lĩnh vực phụ trách các tiêu chí và tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí cần đánh giá kỹ thực trạng, nội dung cần làm, thuận lợi khó khăn, dự trù kinh phí thực hiện.
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình; cải thiện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân rộng.
3. Nhiệm vụ của các Phòng, đơn vị liên quan:
3.1. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã:
- Kính đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MT TQVN thị xã căn cứ nguồn kinh phí thực hiện chính sách của đơn vị để hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã trong thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững đáp ứng các tiêu chí: tiêu chí  số 10 (về Thu nhập), tiêu chí số 11 (về Hộ nghèo), tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm); Ngoài ra, kêu gọi hỗ trợ một phần kinh phí và đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng bê tông hóa các tuyến đường ngõ, xóm, các công trình vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi... (huy động vật liệu xây dựng và nhân dân tự tổ chức thực hiện).
- Chỉ đạo các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh, Liên Đoàn lao động và Thị đoàn thị xã Ba Đồn) đồng hành cùng các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện của các xã về xây dựng các tiêu chí nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, Vườn mẫu năm 2022, đề nghị các tổ chức Đoàn thể quan tâm chỉ đạo và có địa chỉ cụ thể của từng đại phương.
3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Chủ trì hướng dẫn UBND xã Quảng Hải trong việc thực hiện Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các phòng, ban đơn vị liên quan và UBND các xã rà soát cụ thể các hạng mục công trình cần thiết đầu tư liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; khái toán nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình để tham mưu cho UBND thị xã trình HĐND thị xã sớm phê duyệt chủ trương đầu tư để UBND xã có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.
3.3. Phòng Kinh tế (Cơ quan thường trực - BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã):
- Tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc địa phương và các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu nông thôn mới...
- Hướng dẫn UBND các xã bổ sung hoàn thiện các tiêu chí, gồm: tiêu chí số 3 về Thủy lợi; tiêu chí số 5 về phát triển sản xuất; thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực phòng phụ trách đảm bảo các nội dung và thời gian theo quy định.
- Chỉ đạo Tổ giúp việc - Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã tăng cường công tác phối hợp với cơ sở để tham mưu kịp thời cho UBND thị xã, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Hải.
3.4. Phòng Quản lý đô thị:
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các xã rà soát và thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 2 về Giao thông đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực phòng phụ trách đảm bảo các nội dung và thời gian theo quy định.
- Hướng dẫn các thủ tục liên quan để áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo hướng dẫn tại Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.
3.5. Phòng Giáo dục vào đào tạo:
- Chủ trì, hướng dẫn các trường học đóng trên địa bàn rà soát, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành trong năm 2022.
- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã trong thực hiện tiêu chí số 9 về Giáo dục.
3.6. Phòng Văn hóa thông tin:
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các xã rà soát nhu cầu xây dựng nhà văn hóa và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thông tin truyền thông, cơ sở vật chất nhà văn hóa các thôn để có kế hoạch bố trí nguồn vốn năm 2022.
- Hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí, gồm: tiêu chí số 4 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 11 về Văn hóa; các nội dung thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách tại tiêu chí số 14 về Hành chính công.
3.7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các xã thực hiện tiêu chí số 12 về Môi trường; hướng dẫn UBND xã thu gom và xử lý chất thải, rác thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
3.8. Phòng Lao động thương binh và xã hội:
- Hướng dẫn UBND xã rà soát, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều để tiếp tục giảm nghèo bền vững; tham mưu thực hiện tốt các Chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn.
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các xã trong thực hiện các tiêu chí, gồm: tiêu chí số 6 về Hộ nghèo; tiêu chí số 8 về Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề thị xã thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động.
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa ngành nghề vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề; phát triển chương trình đào tạo.
3.9. Phòng Tư pháp
- Chủ trì phối hợp với các Phòng, đơn vị liên quan gồm Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Văn hóa – Thông tin thị xã: hướng dẫn UBND các xã thực hiện các nội dung tiêu chí số 14 về Hành chính công.
3.10. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan khác:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách các nội dung tiêu chí nông thôn mới để phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã thực hiện có hiệu quả các tiêu chí đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí đảm bảo bền vững.
UBND thị xã Ba Đồn thông báo để các phòng, ban, ngành liên quan và các xã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung và thời gian quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay7,458
  • Tháng hiện tại375,464
  • Tổng lượt truy cập35,879,958
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây