CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thứ hai - 26/02/2018 09:15
Cao Xuân Đức
UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy
Công tác tư tưởng là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong  hệ thống chính trị. Công tác tư tưởng có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị phát triển vững mạnh, toàn diện.
         Năm 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trong năm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo như: hạn hán kéo dài, sự cố ô nhiễm môi trường biển,  lũ lụt liên tiếp xảy ra, cùng với sự cấu kết, móc nối để lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo chống phá của một số phần tử xấu, đối tượng cực đoan… đã trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, sản xuất, kinh doanh và tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận nhân dân. Đứng trước những khó khăn đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền thị xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực tinh thần để cả thị xã vượt qua khó khăn, thử thách.
        Những thành tích, kết quả đạt được trong năm qua là hết sức quan trọng. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước, của thị xã. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính năng động, chủ động, sáng tạo của nhân dân thị xã được phát huy và nâng cao. Công tác tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
         Bên cạnh những tiền đề, thời cơ, thuận lợi, cùng với bối cảnh chung của cả nước, dự báo năm 2017 và những năm tiếp theo thị xã vẫn phải đối mặt với những thách thức, nguy cơ không thể xem thường. Chất lượng phát triển kinh tế - xã hội có mặt còn thấp, chưa đảm bảo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình trạng thoái hoá biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện đáng lo ngại. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tư tưởng hiện nay đang diễn biến phong phú, đa dạng, nhanh chóng và có phần phức tạp. Các phần tử xấu, cực đoan đang tìm đủ mọi cách để chống phá trên các lĩnh vực. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường. Như vậy, việc đưa thị xã phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển là nhiệm vụ nặng nề. Đây là những thách thức, nguy cơ đã và đang đặt ra cho công tác tư tưởng những nhiệm vụ quan trọng.
         Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở cần đổi mới phương thức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp công tác tư tưởng sau:
         Một là, tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự quản lý của Chính quyền về công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng. Xây dựng và thực hiện quy chế, quy định trong toàn Đảng bộ từ thị xã đến cơ sở và mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, tham gia tổng kết thực tiễn. Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng năm phải lập kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đơn vị mình, có biện pháp giải quyết kịp thời. Xây dựng cơ chế các cấp uỷ đảng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lí nhà nước với cơ quan làm công tác tư tưởng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
          Hai là, nâng cao tính khoa học, không ngừng mở rộng dân chủ trong công tác tư tưởng; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các luồng tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện, hành vi, việc làm sai trái, vi phạm pháp luật.
          Ba là, Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.  Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng, xây dựng cơ chế giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Kế hoạch số 25- KH/ThU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW  gắn với Quy định số 03- QĐ/ThU ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhệm vụ được giao và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
          Bốn là, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng có phẩm chất, năng lực, trình độ và bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với sự nghiệp cách mạng, thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân. Đội ngũ cán bộ tư tưởng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trên các lĩnh vực công tác phải luôn quán triệt chủ trương, đường lối quan điểm, tư tưởng của Đảng, bám sát thực tiễn, cơ sở, có phẩm chất, đạo đức tốt, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp công tác, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong thời kỳ mới.
        Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đầu tư cho công tác tư tưởng nhằm hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, nhất là ở vùng khó khăn, cồn bãi. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
        Sáu là, phải huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị, đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên, các cơ quan thông tin truyền thông, hệ thống các thiết chế văn hóa tạo thành một mặt trận rộng lớn, nhằm tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức, tăng sức lan toả trong các tầng lớp nhân dân, hình thành trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân. Các cấp ủy lãnh đạo và phối hợp các lực lượng này trong việc thực hiện từng nhiệm vụ chính trị, trong từng giai đoạn, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của công tác tư tưởng,
        Bảy là, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với cuộc sống hàng ngày, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế- xã hội, bức xúc, không ngừng nâng cao tính hành động, tính thực tiễn, tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong mỗi lời nói và việc làm. Công tác tư tưởng cần bám sát tình hình thực tiễn, hướng về cơ sở, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp. Mặt khác, phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết thấu đáo, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
      Làm tốt công tác tư tưởng sẽ góp phần tích cực về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
                        C.X.Đ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay20,958
  • Tháng hiện tại548,038
  • Tổng lượt truy cập36,668,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây