Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng

Chủ nhật - 25/02/2018 21:35
Hoàng Phú Hậu
UVTV, Chủ nhệm UBKT Thị Ủy
 Xác định đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn triển khai nghiêm túc, có hiệu quả trong những năm qua. Qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và UBKT hai cấp ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm: một số cấp ủy chưa thể hiện tốt trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Có nơi chương trình kiểm tra, giám sát chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nội dung kiểm tra thiếu trọng tâm, chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát hạn chế. Việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, quyết định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn chưa chủ động; phần lớn các vụ việc tiêu cực, vi phạm của cán bộ, đảng viên đều phát hiện thông qua tố cáo của công dân, đảng viên hoặc do báo chí, dư luận xã hội phản ánh; quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật thiếu chặt chẽ; việc xử lý kỷ luật ở một số đơn vị còn lúng túng; công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề còn hạn chế, chưa phát huy tác dụng phòng ngừa khuyết điểm; phương pháp công tác, trình độ của một số cán bộ kiểm tra còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, bảo đảm cho tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948 – 16/10/2018), các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra hai cấp cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:  
- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT hai cấp về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định số 03-QĐ/ThU, ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào những vấn đề bức xúc mà dự luận quan tâm và những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, chính sách xã hội, công tác tổ chức, cán bộ, giải quyết tố cáo, khiếu nại…. Đối với đảng viên cần tập trung kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp thị và cơ sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Quy định số 03-QĐ/ThU, ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu; phát huy vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra, các ban đảng và làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan có chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để việc tổ chức thực hiện được đồng bộ, đạt hiệu quả cao.
Ủy ban Kiểm tra hai cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy cùng cấp giao.
Tăng cường giám sát, chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình, kiểm tra, xác định sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên theo Quy định số 08-QĐ/ThU ngày 24/10/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy; kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây thật sự là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa những khả năng xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm; gắn quá trình kiểm tra sau thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) với việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm, và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiêm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định số 03-QĐ/ThU, ngày 16/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy; công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các vi phạm.
Thực hiện tốt việc phối hợp giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới, giữa UBKT với các Ban đảng và các cơ quan liên quan để tạo thống nhất, đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát. Coi trọng, phát huy trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phản biện của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên.
          Với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thị ủy, tin tưởng rằng các cấp ủy, UBKT hai cấp sẽ tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 góp phần xây Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                            H.P.H
                                                                                              

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay12,520
  • Tháng hiện tại529,844
  • Tổng lượt truy cập36,034,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây