Đẩy mạnh công tác tư tưởng Nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng

Thứ năm - 05/04/2018 08:00
Cao Xuân Đức
UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy
            Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng , thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với đối tượng hơn. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những kết quả nêu trên thể hiện trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu; sự phối hợp, góp sức có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
          Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, cùng những khó khăn và thách thức tại địa phương, công tác tư tưởng của Đảng bộ trong thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém đó là: chưa thật nhạy bén, kịp thời trong nhận định, dự báo tình hình và định hướng thông tin. Một số vấn đề, sự việc chậm được thông tin định hướng dư luận.
         Tình hình tư tưởng và thực trạng công tác tư tưởng hiện nay bên cạnh mặt tích cực không tránh khỏi mặt tiêu cực, trong đó, mặt tích cực là cơ bản, đã và đang quyết định chiều hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan trọng tạo nên những thành công trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi diễn ra còn nghiêm trọng. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định chính trị. Điều đáng lo ngại nhất là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
         Dự báo tình hình trong thời gian tới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Để thực hiện phương châm trên, phải tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng một cách mạnh mẽ theo hướng sau:
        Trước hết, phải nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng không được xem nhẹ nội dung công việc này, không “khoán trắng” công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, mà cả hệ thống chính trị phải thường xuyên tập trung chăm lo, trước hết là trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy. Các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề đang đặt ra liên quan đến đất nước, địa phương và cuộc sống người dân để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.
          Trong bối cảnh tình hình hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức của từng ngành, từng địa phương đòi hỏi yêu cầu bức thiết phải nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải có cách nhìn nhận và hành động đúng, không lệch lạc; luôn kiên định, vững vàng, đủ sức ứng phó linh hoạt và chống lại các thế lực thù địch trong mọi tình huống.
          Thứ hai, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Tuyên giáo là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Do vậy, cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các binh chủng làm công tác tư tưởng, tuyên truyền và với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tư tưởng theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện.
          Công tác tư tưởng phải xuất phát từ những việc làm cụ thể, từ thực tiễn, bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh chân thực và luôn song hành cùng mọi hoạt động của đời sống xã hội; phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn từ cơ sở, từ từng công việc cụ thể; nhạy bén với những chuyển biến, thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình, để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đảm bảo tính thuyết phục và đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Đặc biệt, phải quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, nguyện vọng chính đáng của người dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đây chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề tư tưởng, là thực hiện công tác tư tưởng từ gốc rễ. 
          Trong thời gian tới, công tác tư tưởng của Đảng bộ ngoài yêu cầu nhiệm vụ nặng nề trước bối cảnh tình hình chung, phải tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức, phải có quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân.
          Để công tác tư tưởng thật sự thuyết phục, hiệu quả, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân bằng lý lẽ, tâm huyết, kinh nghiệm và bằng thực tiễn cuộc sống, những người làm công tác tư tưởng phải chú trọng giáo dục bằng nêu gương, thể hiện tính gương mẫu về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao trong mọi việc; thực hiện phương châm: nói ít, làm nhiều, nói cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dể hiểu, không cao xa, lý luận chung chung, cách nói trúng với từng đối tượng; vừa nói, vừa làm; nói được, làm được, để tạo sự tin cậy của Nhân dân đối với Đảng bộ và cán bộ, đảng viên.
          Thứ ba, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự  phát huy  vai trò tiên phong, gương mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng. Trước hết là tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân và làm tư tưởng cho Nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi, mọi việc;  nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          Tích cực đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của các phần tử xấu, cơ hội, cực đoan; phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức cho Nhân dân trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực. Trong đó, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để vừa nâng cao nhận thức chính trị, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
         Hiện tại nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất của toàn Đảng bộ về công tác tư tưởng là tập trung khắc phục, sửa chữa bằng được những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng theo tinh thần NQ T.Ư 4 (khóa XII) đã chỉ ra.
     Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Làm tốt công tác tư tưởng sẽ góp phần tích cực về xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 
 

Tác giả bài viết: Cao Xuân Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch phát thanh hàng ngày

- Buổi sáng (từ thứ 3 đến thứ 7): + Từ 5h10 phút đến 5h30 phút: Phát lại chương trình truyền thanh chiều hôm trước của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã. + Từ 5h30 phút đến 6h00 phút: Tiếp âm Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; + Từ 6h00 phút đến...

Thống kê
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay19,972
  • Tháng hiện tại55,530
  • Tổng lượt truy cập32,694,105
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây