Nông dân Ba Đồn đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực phát triển kinh tế

Thứ bảy - 10/10/2020 20:27
Son sắt niềm tin theo Đảng, lực lượng nông dân luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần to lớn cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình dựng xây và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, như: Việt Nam Nông dân cứu quốc hội, Hội Nông dân Cứu quốc Trung ương, Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam; ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 7 kỳ Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, được tổ chức theo 4 cấp trong phạm vi cả nước, tập hợp hơn 15 triệu hội viên.
Cùng với sự lớn mạnh của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, HND thị xã Ba Đồn trên cở sở kế thừa những truyền thống quý báu sau khi chia tách tư hội Nông dân huyện Quảng Trạch (cũ) đã cũng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trên quê hương Quảng Trạch từ trong phong trào đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo, sau khi chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện Quảng Trạch được thành lập, tổ chức Nông hội đỏ đầu tiên của huyện Quảng Trạch cũng được thành lập ở làng Lũ Phong (xã Quảng Phong trước đây và là phường Quảng Phong hiện nay) gồm 12 hội viên. Tổ chức Hội đề ra nhiệm vụ giác ngộ và giáo dục lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc cho hội viên, tổ chức đấu tranh chống cường hào, địa chủ, áp bức bất công, nhất là vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện và thị xã, Hội đã tổ chức vận động nông dân liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức tạo nên một động lực cách mạng to lớn có vai trò quyết định trong việc thành công của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong việc xây dựng quê hương, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới; tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển của đất nước, thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội mà trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ V, VI, VII Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đã tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Hiện nay tổng số hội viên toàn thị xã có trên 20.000 hội viên, đạt trên 63% so với lao động nông nghiệp. Chất lượng hội viên không ngừng được nâng lên, công tác quản lý hội viên ngày càng chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ Hội luôn được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp được quan tâm. Cán bộ Hội các cấp cơ bản có đủ kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Hội Nông dân thị xã đã tập hợp, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Trong những năm qua, mặc dù phải chịu ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, dịch bệnh và những mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng cán bộ, hội viên, nông dân toàn thị xã đã hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của từng vùng. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân đã tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các cấp Hội đã phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh tế tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về tiền vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, kết nối thị trường tiêu thụ, hướng dẫn thành lập, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã giúp nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Các cấp Hội cũng đã tập trung đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Bình quân hàng năm có 15.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt NDSXKDG, đến nay có 6.114 hộ nông dân đạt Danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 30,5% so với hộ nông dân toàn thị xã. Có nhiều điển hình mới đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Thông qua phong trào phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hàng năm hội viên nông dân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hàng vạn cây giống, con giống, ngày công giúp các hộ nông dân nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo; ủng hộ xóa nhà tranh, nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp họ vươn lên trong cuộc sống.    Phong trào nông dân thi đua SXKDG đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp cho hàng ngàn lao động có việc làm, thu nhập ổn định góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của thị xã.
Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội viên nông dân tích cực hiến kế, hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nông thôn và các kết cấu hạ tầng ở cơ sở. Đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.  
Sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân toàn thị xã đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vị thế, uy tính của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế, xã hội thị xã phát triển bền vững.
Trong 90 năm qua, giai cấp nông dân thị xã đã trãi qua bao gian lao thử thách, với quyết tâm cao đã góp phần làm nên những chiến công trong xây dựng và bảo vệ quê hương. Với thành tích trong công tác xây dựng tổ chức Hội và thực hiện tốt các phong trào nông dân nên Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã nhận đợc nhiều Bằng khen của các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh, UBND thị xã. Có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba; 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
 

Tác giả bài viết: Hồng Sâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập217
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay19,756
  • Tháng hiện tại55,314
  • Tổng lượt truy cập32,693,889
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây